Saltar al contingut principal

Índex de preus de l'habitatge

Índex de preus de l'habitatge Catalunya. 1r trimestre del 2024
Índex Variació trimestral % Variació interanual % Variació des d'inici d'any %
General 162,1 2,6 5,6 2,6
Habitatge nou 190,3 5,0 9,1 5,0
Habitatge de segona mà 159,3 2,3 5,2 2,3
Unitats: Índex (Base 2015 = 100).
Font: INE.
Índex de preus de l'habitatge Espanya. 1r trimestre del 2024
Índex Variació trimestral % Variació interanual % Variació des d'inici d'any %
General 152,6 2,6 6,3 2,6
Habitatge nou 178,9 5,5 10,1 5,5
Habitatge de segona mà 148,6 2,2 5,7 2,2
Unitats: Índex (Base 2015 = 100).
Font: INE.

Darrera actualització: 6 de juny de 2024. Propera actualització: 5 de setembre de 2024

Nota metodològica

L'índex de preus de l'habitatge té com a objectiu mesurar l'evolució del preu de compravenda dels habitatges lliures adquirits per llars particulars, residents i no residents, a Espanya. Així queden fora de l'àmbit d'aquest indicador els habitatges adquirits per persones jurídiques o entitats financeres.

L'índex de preus de l'habitatge es calcula com el quocient entre el preu estimat el trimestre corrent i el preu estimat el quart trimestre de l'any anterior, per a cada tipologia multiplicat per 100, i es construeix d'acord amb la fórmula de Laspeyres, que és una mitjana aritmètica ponderada dels índexs de preus dels diversos articles de consum considerats.

Els preus dels habitatges es recullen a través de l'observació dels registres administratius del voltant del 95% de les compravendes d'habitatges fets durant el trimestre.

La metodologia de l'índex de preus de l'habitatge segueix les recomanacions del Manual tècnic sobre habitatge en propietat i índexs de preus de l'habitatge (PDF), elaborat per l'Eurostat i consensuat pels països de la Unió Europea (UE), amb l'objectiu d'harmonitzar el càlcul dels índexs de preus d'habitatge a la UE.