Saltar al contingut principal

Població ocupada en la indústria

Població ocupada en la indústria (CCAE-2009) Catalunya. 2n trimestre del 2021
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 565,4 -17,1 -2,9 -4,2
Indústries extractives, energia, aigua i residus 42,1 -2,0 -4,5 4,0
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques 173,4 -32,5 -15,8 -16,2
Química i cautxú 88,2 -0,5 -0,5 -9,5
Metal·lúrgia 76,4 9,3 13,8 13,1
Maquinària, material elèctric i de transport 185,3 8,6 4,9 4,1
Percentatge sobre la població ocupada (%) 16,5 -1,5 z z
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
(z) Dada no procedent.
Població ocupada en la indústria (CCAE-2009) Espanya. 2n trimestre del 2021
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 2.665,1 22,9 0,9 -1,9
Indústries extractives, energia, aigua i residus 271,8 11,9 4,6 5,3
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques 828,4 -32,2 -3,7 -6,7
Química i cautxú 303,9 -12,9 -4,1 -5,8
Metal·lúrgia 452,8 41,2 10,0 3,0
Maquinària, material elèctric i de transport 808,2 14,8 1,9 -0,1
Percentatge sobre la població ocupada (%) 13,5 -0,7 z z
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 29 de juliol de 2021. Propera actualització: 28 d'octubre de 2021 Calendari

Dades anuals Estadística EPA

Nota metodològica

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

El sector d'activitat de la població ocupada es determina a partir de l'activitat principal de l'empresa en la qual treballa i no per la seva ocupació específica.

A partir del 1r. trimestre del 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) i la sectorització és la següent:

Sectors de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009)
EtiquetesCCAE-2009
Indústries extractives, energia, aigua i residus05–09, 35–39
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques10–18
Química i cautxú 19–22
Metal·lúrgia 23–25
Maquinària, material elèctric i de transport 26–33

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.