Atur registrat. Per sectors d'activitat

Atur registrat. Per sectors d'activitat Catalunya. Desembre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total 392.907 -25.111 -6,0 -6,0
Agricultura 8.684 -1.824 -17,4 -9,4
Indústria 44.475 -3.707 -7,7 -10,5
Construcció 32.461 -5.284 -14,0 -13,7
Serveis 281.849 -13.199 -4,5 -4,4
Sense ocupació anterior 25.438 -1.097 -4,1 -3,6
Unitats: Persones.
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Atur registrat. Per sectors d'activitat Espanya. Desembre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total 3.202.297 -210.484 -6,2 -6,5
Agricultura 138.771 -16.340 -10,5 -9,0
Indústria 284.130 -22.433 -7,3 -9,3
Construcció 277.679 -36.621 -11,7 -13,8
Serveis 2.231.031 -113.456 -4,8 -4,9
Sense ocupació anterior 270.686 -21.634 -7,4 -6,7
Unitats: Persones.
Font: Servei Públic d'Ocupació Estatal.

El nombre d'aturats inscrits a les oficines d'ocupació de Catalunya ha estat, al desembre del 2018, de 392.907 persones, un 6% menys que al mateix mes de l'any anterior. El sector serveis, que aplega el major nombre d'aturats, mostra un decrement del 4,5% interanual. També baixa l'atur registrat en la resta de sectors: construcció (−14%), indústria (−7,7%) i agricultura (−17,4%). El col·lectiu sense ocupació anterior disminueix un 4,1%. A Espanya, el nombre d'aturats inscrits en les oficines d'ocupació ha estat de 3.202.297 persones, un 6,2% menys que al desembre del 2017.

Data de publicació: 3 de gener del 2019. Propera actualització: 4 de febrer del 2019

Nota metodològica

L'atur registrat es correspon, segons l'Ordre d'11 de març de 1985 del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, amb les demandes d'ocupació pendents de satisfer l'últim dia de cada mes a les Oficines de la Generalitat (OTG) en el cas de Catalunya i a les oficines d'ocupació del SEPE en el cas de la resta de l'Estat, amb exclusió de les situacions següents:

  1. Treballadors ocupats que sol·liciten una ocupació per exemple per compatibilitzar-la amb l'actual.
  2. Treballadors sense disponibilitat immediata de treball o situació incompatible (pensionistes de jubilació, estudiants d'ensenyaments reglats menors de 25 anys, etc.).
  3. Treballadors que demanen exclusivament una ocupació de característiques específiques (ocupació a domicili, per un període inferior a 3 mesos o jornada setmanal inferior a 20 hores).
  4. Treballadors eventuals agraris beneficiaris del subsidi especial per desocupació.

El 4 de maig de 2005 va entrar en funcionament el nou model de gestió SISPE (Sistema d'Informació dels Serveis Públics d'Ocupació), que permet recollir millor la informació que s'utilitza per a l'elaboració estadística de l'atur registrat i que aboca dades de qualitat estadística molt superior i molt més fiables que les anteriors. El SISPE suposa un aflorament d'aturats que anteriorment no es classificaven correctament segons el que establia l'Ordre Ministerial d'11 de març de 1985, que regula la definició estadística d'atur registrat.

Les dues modificacions més destacables del SISPE són:

  • els encreuaments amb fitxers d'afiliació a la Seguretat Social permetran l'actualització immediata dels canvis de situació dels demandants.
  • els demandants estrangers no s'exclouran directament de l'atur registrat pel simple fet de ser-ho, sinó que s'analitzarà, com en el cas dels nacionals, si reuneixen els requisits per ser classificats com a aturats.

En definitiva, la implantació del SISPE modifica el nombre d'aturats registrats, no perquè canviï la definició de qui es considera aturat registrat, sinó perquè millora l'actualització i la gestió automatitzada de la informació. Les dades anteriors a l'any 2005 s'han calculat fent simulacions retrospectives amb criteris SISPE.

El mes de març del 2009 es va completar el procediment d'adequació de la informació estadística de demandants d'ocupació a la nova Classificació d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). S'ha reconstruït la informació del gener del 2008 al febrer del 2009 amb l'objectiu de facilitar les comparacions interanuals i de disposar de tots els resultats de l'any 2009 adaptats a la nova CCAE-2009.

La informació de l'atur registrat fa referència a l'últim dia de cada mes.

Fins al 2007 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). A partir del 2008, segons la nova CCAE-2009.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: