Saltar al contingut principal

Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat

Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat Catalunya. 4t trimestre del 2013
Valor Variació trimestral % Variació interanual %
Total 10.915 -30,0 ..
Indústria 1.377 -10,5 ..
Construcció 751 -23,5 ..
Serveis 8.786 -32,7 ..
Unitats: Nombre.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta trimestral de cost laboral de l'INE.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Llocs de treball vacants. Per sectors d'activitat Espanya. 4t trimestre del 2013
Valor Variació trimestral % Variació interanual %
Total 53.909 -25,9 ..
Indústria 5.741 -31,9 ..
Construcció 1.995 -21,9 ..
Serveis 46.172 -25,3 ..
Unitats: Nombre.
Font: INE. Enquesta trimestral de cost laboral.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 18 de març de 2014. Propera actualització: 17 de desembre de 2021 Calendari

Estadística ECL

Nota metodològica

L'Enquesta trimestral de cost laboral (ETCL) és una operació estadística contínua de periodicitat trimestral realitzada per l'INE. A partir del tercer trimestre del 2013, l'ETCL inclou un nou apartat per elaborar l'Estadística de vacants (EV), de realització obligatòria atès que està regulada pel Reglament 453/2008 del Parlament Europeu i del Consell. Fins al quart trimestre del 2012, l'EV s'obtenia a partir de l'Enquesta de conjuntura laboral (elaborada pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social).

S'entén per vacant o oferta d'ocupació el lloc de treball que o bé s'ha creat recentment, o bé tot i estar creat no l'ocupa cap treballador, o bé està a punt de quedar lliure i l'empresari responsable pren mesures actives per cobrir-lo amb un candidat aliè a l'empresa.

Les vacants d'ocupació reflecteixen en gran mesura la demanda insatisfeta de mà d'obra, així com els possibles desajustos entre la capacitat i la disponibilitat dels treballadors desocupats i dels treballadors requerits pels empresaris.

L'àmbit poblacional objecte d'estudi de l'ETCL està format per tots els comptes de cotització inclosos en el Règim general de la Seguretat Social i el Règim especial de la mineria del carbó, independentment de la seva grandària. L'ETCL considera tots els treballadors que hagin cotitzat almenys un dia durant el mes de referència i investiga els comptes de cotització en què la seva activitat es troba dins dels tres grans sectors econòmics: indústria, construcció i serveis, en concret aquells compresos entre les seccions de la C a la K i de la M a la O de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1). Així doncs, s'exclouen de l'operació l'agricultura, la pesca, l'Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria, les llars que ocupen servei domèstic i els organismes extraterritorials.

Les taules referides al nombre de llocs de treball vacants poden presentar problemes d'arrodoniment en les dades, ja que les unitats o llocs de treball s'han de presentar en nombres enters per a la seva interpretació correcta una vegada s'han aplicat els factors d'elevació.