Saltar al contingut principal

Producte interior brut (Base 2010). Demanda

Producte interior brut (Base 2010). Demanda. Dades corregides d'estacionalitat Catalunya. 2n trimestre del 2019
Valor en preus corrents (M€) Variació intertrimestral en volum (%) Variació interanual en volum (%)
PIB 62.175 0,5 2,0
Demanda interna 54.754 0,4 1,5
Consum de les llars 32.976 0,1 1,4
Consum de les adm. públiques (1) 9.625 0,6 2,3
Formació bruta de capital (2) 12.153 0,8 1,0
FBCF (béns d'equipament i altres actius) 6.806 0,5 -0,6
FBCF (construcció) 5.053 1,4 3,4
Saldo amb l'exterior (3) (4) 7.422 .. 0,7
Saldo amb l'estranger (4) 3.805 .. 1,3
Exportacions totals a l'estranger 24.025 4,3 3,1
Exportacions de béns i serveis 20.317 4,7 3,0
Consum dels estrangers al territori 3.708 1,7 3,7
Importacions totals de l'estranger 20.220 0,1 -0,2
Importacions de béns i serveis 19.087 -0,1 -0,6
Consum dels residents a l'estranger 1.133 2,4 7,2
Font: Idescat. Comptabilitat trimestral.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) Inclou la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d’existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(4) La variació interanual en volum dels saldos s’expressa com a aportació al creixement del PIB.
(5) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Producte interior brut. Revisió estadística 2019. Demanda. Dades corregides d'estacionalitat Espanya. 2n trimestre del 2019
Valor en preus corrents (M€) Variació intertrimestral en volum (%) Variació interanual en volum (%)
PIB 311.155 0,4 2,0
Demanda interna (5) 302.120 0,1 1,1
Consum de les llars 175.609 0,0 0,6
Consum de les adm. públiques (1) (5) 61.559 0,5 2,1
Formació bruta de capital (2) 64.952 0,0 1,2
FBCF (béns d'equipament i altres actius) (5) 30.560 -0,8 -0,8
FBCF (construcció) 31.505 0,5 2,9
Saldo amb l'exterior (4) (5) 9.035 .. 1,0
Exportacions totals a l'estranger 108.367 1,7 2,2
Exportacions de béns i serveis (5) 93.890 2,2 2,2
Consum dels estrangers al territori 14.477 -1,4 2,2
Importacions totals de l'estranger 99.332 0,9 -0,7
Importacions de béns i serveis (5) 94.565 0,9 -1,0
Consum dels residents a l'estranger 4.767 0,7 6,6
Font: INE. Comptabilitat nacional trimestral d'Espanya.
Nota: Les dades d’Espanya corresponen a la Revisió estadística 2019 i s’han actualitzat el 30 de setembre de 2019.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) Inclou la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d’existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(4) La variació interanual en volum dels saldos s’expressa com a aportació al creixement del PIB.
(5) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 13 de setembre de 2019. Sèries revisades el 30 de setembre de 2019. Propera actualització: 12 de desembre de 2019 Calendari

Estadística PIBT

Nota metodològica

El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Hi ha tres òptiques per a l'estimació i anàlisi del PIB: oferta, demanda i rendes.

 1. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia (valor afegit brut de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).
 2. Per tal d'efectuar una anàlisi des de l'òptica de l'ús final dels béns i serveis produïts (consum, inversió, sector exterior) s'utilitza el PIB calculat per la banda de la demanda.
 3. Des del punt de vista de les rendes, el PIB permet una desagregació en funció de l'aportació dels factors productius a la producció: remuneració d'assalariats (treball), excedent brut d'explotació (capital) i renda mixta.

Les variables que s'inclouen en el PIB trimestral elaborat des de l'òptica de la demanda són les següents:

 • Consum de les llars.
 • Consum de les administracions públiques (on s'inclou el consum de les entitats sense finalitat de lucre al servei de les llars).
 • Formació bruta de capital (desagregada en béns d'equipament i altres actius i construcció, i on també s'inclou la variació d'existències).
 • Demanda interna (obtinguda agregant el consum de les llars, el consum de les administracions públiques i la formació bruta de capital).
 • Saldo exterior (resultat de l'agregació del saldo amb l'estranger i el saldo amb la resta d'Espanya; es difon en termes d'aportació al creixement del PIB).
 • Saldo amb l'estranger (es difon en termes d'aportació al creixement del PIB).
 • Exportacions de béns i serveis (inclou les exportacions de serveis no turístics).
 • Consum dels estrangers en el territori.
 • Exportacions totals amb l'estranger (resultat de l'agregació de les exportacions de béns i serveis i del consum dels estrangers en el territori).
 • Importacions de béns i serveis (inclou les importacions de serveis no turístics).
 • Consum dels residents a l'estranger.
 • Importacions totals amb l'estranger (resultat de l'agregació de les importacions de béns i serveis i del consum dels residents a l'estranger).

Els saldos vinculats al comerç exterior es presenten en aportacions, i no en taxes de creixement, perquè la magnitud de les seves variacions distorsionaria els resultats i en dificultaria la comprensió. Les aportacions al creixement del PIB es calculen ponderant el creixement de cada variable amb el seu pes relatiu en el període anterior.

El mètode de càlcul del creixement en volum es fonamenta en un sistema on els creixements d'un any estan referenciats a l'estructura a preus corrents de l'anterior. Aquesta opció metodològica permet millorar el càlcul de les variacions en volum del PIB en la mesura que evita els problemes d'obsolescència de les estructures productives d'un any base, quan s'allunya de l'any de referència.

Les sèries trimestrals s'han de considerar provisionals, tant a Catalunya com a Espanya, atès que la necessària coherència entre les estimacions anuals i les trimestrals obliga a modificar les estimacions trimestrals, com a mínim, mentre les estimacions anuals tinguin caràcter provisional.

La nova sèrie trimestral del PIB és congruent amb els Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB) base 2010.

Les sèries trimestrals que es difonen d’Espanya corresponen a la Revisió estadística 2019 implantada per l’INE a les seves magnituds de la Comptabilitat nacional anual. Aquestes noves sèries s’han elaborat a partir de l’actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d’estimació, dins d’un projecte de revisió harmonitzada amb Eurostat i el Banc Central Europeu.

Les sèries de la Comptabilitat trimestral de Catalunya, en coherència amb els Comptes econòmics anuals, es revisaran segons el calendari previst (març del 2020).