Producte interior brut (Base 2010). Demanda

Producte interior brut (Base 2010). Demanda. Dades corregides d'estacionalitat Catalunya. 2n trimestre del 2018
Valor en preus corrents (M€) Variació intertrimestral en volum (%) Variació interanual en volum (%)
PIB 60.675 0,7 3,1
Demanda interna 53.543 1,1 2,8
Consum de les llars 32.578 0,4 2,0
Consum de les adm. públiques (1) 9.201 0,8 3,2
Formació bruta de capital (2) 11.765 3,3 4,8
FBCF (béns d'equipament i altres actius) 7.091 5,1 5,3
FBCF (construcció) 4.420 0,8 4,1
Saldo amb l'exterior (3) (4) 7.132 .. 0,6
Saldo amb l'estranger (4) 3.720 .. -0,1
Exportacions totals amb l'estranger 23.839 -0,3 2,4
Exportacions de béns i serveis 20.203 -0,9 1,6
Consum dels estrangers en el territori 3.636 3,0 6,9
Importacions totals amb l'estranger 20.119 0,8 3,0
Importacions de béns i serveis 19.118 0,8 2,8
Consum dels residents a l'estranger 1.001 1,6 9,0
Font: Idescat. Comptabilitat trimestral (PIB).
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) La formació bruta de capital és la suma de la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d'existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(4) Aportació al creixement del PIB.
(5) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Producte interior brut (Base 2010). Demanda. Dades corregides d'estacionalitat Espanya. 2n trimestre del 2018
Valor en preus corrents (M€) Variació intertrimestral en volum (%) Variació interanual en volum (%)
PIB 300.193 0,6 2,5
Demanda interna (5) 294.263 0,8 3,4
Consum de les llars 170.092 0,1 2,3
Consum de les adm. públiques (1) (5) 58.064 0,1 1,9
Formació bruta de capital (2) 66.107 3,3 7,8
FBCF (béns d'equipament i altres actius) (5) 31.850 4,7 8,4
FBCF (construcció) 32.290 2,2 7,0
Saldo amb l'exterior (4) (5) 5.930 0,0 -0,8
Exportacions totals amb l'estranger 103.268 0,2 2,3
Exportacions de béns i serveis (5) 89.855 0,3 2,4
Consum dels estrangers en el territori 13.413 0,2 2,2
Importacions totals amb l'estranger 97.338 1,0 5,2
Importacions de béns i serveis (5) 92.725 1,0 5,0
Consum dels residents a l'estranger 4.613 1,4 9,4
Font: INE. Comptabilitat nacional trimestral d'Espanya.
(1) Inclou la despesa en consum de les institucions sense finalitat de lucre al servei de les llars.
(2) La formació bruta de capital és la suma de la formació bruta de capital fix (FBCF) i la variació d'existències.
(3) Inclou el saldo amb l'estranger i amb la resta d'Espanya.
(4) Aportació al creixement del PIB.
(5) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.
Nota: Les dades d’Espanya es van revisar el 28 de setembre del 2018.

El producte interior brut (PIB) mostra una taxa de variació interanual positiva d’un 3,1% interanual a Catalunya al segon trimestre del 2018, segons dades corregides d'efectes estacionals i de calendari. En termes intertrimestrals, el PIB corregit d'estacionalitat creix un 0,7% a Catalunya. Des del vessant de l'oferta, creixen les variacions interanuals de la indústria (4%), la construcció (6,3%) i els serveis (2,6%), mentre que l'agricultura decreix un 0,8%. En canvi, els impostos nets sobre els productes pugen un 3,1% interanual. A Espanya, el PIB corregit d'efectes d'estacionalitat creix un 2,5% interanual.

Data de publicació: 14 de setembre del 2018. Sèries revisades el 28 de setembre del 2018. Propera actualització: 13 de desembre del 2018 Calendari

Nota metodològica

El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Hi ha tres òptiques per a l'estimació i anàlisi del PIB: oferta, demanda i rendes.

 1. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia (valor afegit brut de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).
 2. Per tal d'efectuar una anàlisi des de l'òptica de l'ús final dels béns i serveis produïts (consum, inversió, sector exterior) s'utilitza el PIB calculat per la banda de la demanda.
 3. Des del punt de vista de les rendes, el PIB permet una desagregació en funció de l'aportació dels factors productius a la producció: remuneració d'assalariats (treball), excedent brut d'explotació (capital) i renda mixta.

Les variables que s'inclouen en el PIB trimestral elaborat des de l'òptica de la demanda són les següents:

 • Consum de les llars.
 • Consum de les administracions públiques (on s'inclou el consum de les entitats sense finalitat de lucre al servei de les llars).
 • Formació bruta de capital (desagregada en béns d'equipament i altres actius i construcció, i on també s'inclou la variació d'existències).
 • Demanda interna (obtinguda agregant el consum de les llars, el consum de les administracions públiques i la formació bruta de capital).
 • Saldo exterior (resultat de l'agregació del saldo amb l'estranger i el saldo amb la resta d'Espanya; es difon en termes d'aportació al creixement del PIB).
 • Saldo amb l'estranger (es difon en termes d'aportació al creixement del PIB).
 • Exportacions de béns i serveis (inclou les exportacions de serveis no turístics).
 • Consum dels estrangers en el territori.
 • Exportacions totals amb l'estranger (resultat de l'agregació de les exportacions de béns i serveis i del consum dels estrangers en el territori).
 • Importacions de béns i serveis (inclou les importacions de serveis no turístics).
 • Consum dels residents a l'estranger.
 • Importacions totals amb l'estranger (resultat de l'agregació de les importacions de béns i serveis i del consum dels residents a l'estranger).

Els saldos vinculats al comerç exterior es presenten en aportacions, i no en taxes de creixement, perquè la magnitud de les seves variacions distorsionaria els resultats i en dificultaria la comprensió. Les aportacions al creixement del PIB es calculen ponderant el creixement de cada variable amb el seu pes relatiu en el període anterior.

El mètode de càlcul del creixement en volum es fonamenta en un sistema on els creixements d'un any estan referenciats a l'estructura a preus corrents de l'anterior. Aquesta opció metodològica permet millorar el càlcul de les variacions en volum del PIB en la mesura que evita els problemes d'obsolescència de les estructures productives d'un any base, quan s'allunya de l'any de referència.

Les sèries trimestrals s'han de considerar provisionals, tant a Catalunya com a Espanya, atès que la necessària coherència entre les estimacions anuals i les trimestrals obliga a modificar les estimacions trimestrals, com a mínim, mentre les estimacions anuals tinguin caràcter provisional.

La nova sèrie trimestral del PIB és congruent amb els Comptes econòmics anuals de Catalunya (PIB) base 2010.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: