Saltar al contingut principal

Índex de preus de consum (IPC)

Índex de preus de consum (IPC) Catalunya. Setembre del 2019
Índex Variació mensual % Variació interanual % Variació des d'inici d'any %
Índex general 104,7 -0,2 0,3 -0,1
Aliments i begudes no alcohòliques 105,3 0,0 1,5 1,0
Begudes alcohòliques i tabac 104,4 -0,1 0,6 1,0
Vestit i calçat 97,8 4,8 1,1 -12,9
Habitatge 103,5 -0,4 -3,8 -3,8
Parament de casa 101,9 0,2 1,3 0,5
Medicina 103,0 0,2 0,9 0,3
Transports 109,9 0,0 -0,6 3,2
Comunicacions 104,3 0,1 0,3 1,2
Esbarjo i cultura 101,2 -3,8 0,4 -0,3
Ensenyament 103,1 0,6 1,3 0,8
Hotels, cafès i restaurants 107,5 -0,7 2,2 3,5
Altres béns i serveis 105,0 0,1 1,9 1,4
Unitats: Base 2016=100.
Font: INE.
Índex de preus de consum (IPC) Espanya. Setembre del 2019
Índex Variació mensual % Variació interanual % Variació des d'inici d'any %
Índex general 104,1 0,0 0,1 -0,3
Aliments i begudes no alcohòliques 103,7 -0,1 0,9 0,4
Begudes alcohòliques i tabac 104,3 0,0 0,5 0,8
Vestit i calçat 98,1 5,4 1,0 -11,6
Habitatge 103,4 -0,5 -4,8 -4,5
Parament de casa 100,2 0,2 0,7 0,0
Medicina 101,9 0,1 0,9 0,4
Transports 109,5 0,2 0,0 3,7
Comunicacions 104,6 0,1 0,4 1,3
Esbarjo i cultura 100,5 -3,1 0,1 -0,6
Ensenyament 102,6 0,1 0,7 0,2
Hotels, cafès i restaurants 107,0 0,0 2,0 3,0
Altres béns i serveis 103,3 0,1 1,4 0,9
Unitats: Base 2016=100.
Font: INE.

A Catalunya, l'IPC (amb la base 2016=100) al setembre del 2019 presenta una variació del (−0,2%) respecte al mes anterior, mentre que augmenta un 0,3% amb relació al setembre de l'any 2018. En termes mensuals destaca el creixement en vestit i calçat (4,8%) i, en sentit contrari, el decrement en esbarjo i cultura (−3,8%). En termes interanuals, els increments més alts corresponen a hotels, cafès i restaurants (2,2%) i a aliments i begudes no alcohòliques (1,5%), mentre que només disminueixen l’habitatge (−3,8%) i els transports (−0,6%). A Espanya, l'índex no presenta variacions respecte al mes anterior, i creix un 0,1% amb relació al mateix mes de l'any 2018.

Data de publicació: 11 d'octubre del 2019. Propera actualització: 14 de novembre del 2019

Dades anuals

Nota metodològica

L'índex de preus de consum (IPC) mesura l'evolució en el temps del nivell de preus dels béns i serveis de consum adquirits per la població que resideix en habitatges familiars a Espanya. Es considera despesa de consum el flux monetari realment pagat per l'adquisició de béns i serveis tipificats així en una nomenclatura elaborada expressament per l'INE. En queden excloses les despeses que es poden considerar d'inversió, com ara l'adquisició d'habitatge en propietat.

L'IPC es construeix d'acord amb la fórmula de Laspeyres, que és una mitjana aritmètica ponderada dels índexs de preus dels diversos articles de consum considerats. Des del febrer del 2017 s'ha implantat un nou sistema d'índexs de preus de consum, IPC base 2016, que pretén millorar la representativitat d'aquest indicador mitjançant canvis en la composició de la cistella de la compra i l'actualització de l'estructura de ponderacions.

El nombre de municipis i establiments de la base 2016 és el mateix que a la base anterior. Els preus es recullen en 177 municipis i al voltant de 29.000 establiments serveixen de mostra per recollir els 220.000 preus amb què es calcula cada mes l'IPC.

Els canvis més destacables en la configuració del cistell de consum de la base 2016 són la incorporació dels serveis en línia de vídeo i música, els jocs d'atzar o el cafè monodosi en els productes d'alimentació. El nombre d'articles que composen la cistella de la compra és de 479.

L'estructura de ponderacions de la base 2016 s'ha elaborat a partir de l'Enquesta de pressupostos familiars (EPF). A més, per determinar l'estructura definitiva, s'ha utilitzat informació d'altres fonts:

  • evolució del consum privat de la Comptabilitat Nacional
  • evolució de preus de l'IPC
  • altres fonts de l'oferta dels diferents sectors

Les despeses de consum s'han classificat d'acord amb una nomenclatura elaborada per l'INE a partir de la ECOICOP (European Classification Of Individual Consumption by Purpose), una nomenclatura harmonitzada de la Unió Europea. Els articles de consum es trien de manera que ofereixin garanties de permanència en el mercat i que siguin consumits habitualment per la població.