Saltar al contingut principal

Índex de preus de consum (IPC)

Índex de preus de consum (IPC) Catalunya. Gener del 2024
Índex Variació mensual % Variació interanual % Variació des d'inici d'any %
Índex general 112,701 0,1 3,3 0,1
Aliments i begudes no alcohòliques 125,371 0,5 7,0 0,5
Begudes alcohòliques i tabac 113,780 1,9 4,4 1,9
Vestit i calçat 104,945 -10,2 3,0 -10,2
Habitatge 105,189 3,1 0,4 3,1
Parament de casa 112,427 -0,5 2,0 -0,5
Medicina 105,486 0,0 2,4 0,0
Transports 111,882 0,1 0,7 0,1
Comunicacions 102,388 1,9 0,5 1,9
Esbarjo i cultura 106,558 -2,5 3,5 -2,5
Ensenyament 105,059 0,0 3,3 0,0
Hotels, cafès i restaurants 113,179 0,1 5,1 0,1
Altres béns i serveis 109,377 0,7 3,7 0,7
Unitats: Base 2021 = 100.
Font: INE.
Índex de preus de consum (IPC) Espanya. Gener del 2024
Índex Variació mensual % Variació interanual % Variació des d'inici d'any %
Índex general 113,404 0,1 3,4 0,1
Aliments i begudes no alcohòliques 128,395 0,5 7,4 0,5
Begudes alcohòliques i tabac 114,299 2,3 4,2 2,3
Vestit i calçat 101,067 -10,7 2,5 -10,7
Habitatge 104,745 3,3 1,5 3,3
Parament de casa 112,007 -0,3 1,7 -0,3
Medicina 103,942 0,2 2,2 0,2
Transports 111,269 0,1 -0,1 0,1
Comunicacions 102,546 1,9 0,5 1,9
Esbarjo i cultura 106,078 -2,1 3,1 -2,1
Ensenyament 105,259 0,0 2,8 0,0
Hotels, cafès i restaurants 115,299 -0,1 5,4 -0,1
Altres béns i serveis 109,916 0,4 3,4 0,4
Unitats: Base 2021 = 100.
Font: INE.

Darrera actualització: 15 de febrer de 2024. Propera actualització: 14 de març de 2024

Dades anuals

IPC

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Índex de preus de consum (IPC).

Nota metodològica

L'índex de preus de consum (IPC) mesura la variació dels preus dels béns i serveis de consum adquirits per la població que resideix en habitatges familiars a Espanya, en un període determinat. Es considera "despesa de consum" el flux monetari realment pagat per l'adquisició de béns i serveis tipificats així en una nomenclatura elaborada expressament per l'INE (Vincle extern: s'obrirà una nova finestra). En queden excloses les despeses que es poden considerar d'inversió, com ara l'adquisició d'un habitatge en propietat.

L'IPC es construeix d'acord amb la fórmula de Laspeyres, que és una mitjana aritmètica ponderada dels índexs de preus dels diversos articles de consum considerats. Des del gener del 2022 s'ha implantat un nou sistema d'índexs de preus de consum (IPC base 2021), que pretén millorar la representativitat d'aquest indicador, mitjançant canvis en la composició del cistell de consum i l'actualització de l'estructura de ponderacions.

El nombre de municipis i establiments de la base 2021 és el mateix que a la base anterior. Els preus es recullen en 177 municipis i al voltant de 29.000 establiments serveixen de mostra per recollir els 210.000 preus amb què es calcula cada mes l'IPC.

Els canvis més destacables en la configuració del cistell de consum de la base 2021 són la incorporació de les mascaretes higièniques i la subscripció a diaris en línia. A partir del 2023, l'IPC amplia la cobertura del sector energètic amb la incorporació de la part relativa al mercat lliure dels sectors del gas i de l'electricitat.

El nombre d'articles que componen el cistell de consum és de 462.

L'estructura de ponderacions de la base 2021 s'ha elaborat a partir de l'Enquesta de pressupostos familiars.

A més, per determinar l'estructura definitiva, s'ha utilitzat informació de les fonts següents:

   evolució del consum privat de la Comptabilitat Nacional
  • evolució de preus de l'IPC
  • altres fonts de l'oferta dels diferents sectors

  A partir del 2023, la font principal utilitzada per calcular les ponderacions passa a ser la Comptabilitat nacional (CN), en lloc de l'Enquesta de pressupostos familiars.

  Les despeses de consum s'han classificat d'acord amb una nomenclatura elaborada per l'INE a partir de la ECOICOP (European Classification Of Individual Consumption by Purpose), una nomenclatura harmonitzada de la Unió Europea. Els articles de consum es trien de manera que ofereixin garanties de permanència en el mercat i que siguin consumits habitualment per la població.