Saltar al contingut principal

Índex de preus de consum (IPC)

Índex de preus de consum (IPC) Catalunya. Març del 2021
Índex Variació mensual % Variació interanual % Variació des d'inici d'any %
Índex general 105,5 0,9 1,3 0,4
Aliments i begudes no alcohòliques 108,8 0,0 1,6 0,8
Begudes alcohòliques i tabac 105,0 -0,1 -0,1 0,4
Vestit i calçat 98,5 4,1 1,1 -13,9
Habitatge 104,4 2,8 3,7 2,1
Parament de casa 102,7 0,5 0,5 0,0
Medicina 103,6 0,5 0,9 0,5
Transports 110,4 1,9 4,0 4,8
Comunicacions 99,7 -0,2 -4,9 0,3
Esbarjo i cultura 100,8 -0,2 0,2 -0,1
Ensenyament 99,3 0,0 -4,1 0,0
Hotels, cafès i restaurants 106,9 0,2 -0,6 0,5
Altres béns i serveis 107,3 0,0 1,2 0,5
Unitats: Base 2016 = 100.
Font: INE.
Índex de preus de consum (IPC) Espanya. Març del 2021
Índex Variació mensual % Variació interanual % Variació des d'inici d'any %
Índex general 105,1 1,0 1,3 0,4
Aliments i begudes no alcohòliques 107,3 0,0 1,4 1,0
Begudes alcohòliques i tabac 104,9 -0,1 0,0 0,6
Vestit i calçat 98,6 4,4 1,1 -12,7
Habitatge 104,8 3,3 4,3 2,0
Parament de casa 101,1 0,4 0,6 -0,1
Medicina 102,6 0,1 0,6 0,1
Transports 110,2 1,8 3,8 4,8
Comunicacions 100,1 -0,2 -4,9 0,3
Esbarjo i cultura 99,5 0,0 -0,2 -0,1
Ensenyament 103,1 0,0 -0,2 0,0
Hotels, cafès i restaurants 106,8 0,2 0,0 0,4
Altres béns i serveis 105,3 0,0 0,8 0,2
Unitats: Base 2016 = 100.
Font: INE.

Darrera actualització: 15 d'abril de 2021. Propera actualització: 14 de maig de 2021

Dades anuals

Nota metodològica

L'índex de preus de consum (IPC) mesura l'evolució en el temps del nivell de preus dels béns i serveis de consum adquirits per la població que resideix en habitatges familiars a Espanya. Es considera despesa de consum el flux monetari realment pagat per l'adquisició de béns i serveis tipificats així en una nomenclatura elaborada expressament per l'INE. En queden excloses les despeses que es poden considerar d'inversió, com ara l'adquisició d'habitatge en propietat.

L'IPC es construeix d'acord amb la fórmula de Laspeyres, que és una mitjana aritmètica ponderada dels índexs de preus dels diversos articles de consum considerats. Des del febrer del 2017 s'ha implantat un nou sistema d'índexs de preus de consum, IPC base 2016, que pretén millorar la representativitat d'aquest indicador mitjançant canvis en la composició de la cistella de la compra i l'actualització de l'estructura de ponderacions.

El nombre de municipis i establiments de la base 2016 és el mateix que a la base anterior. Els preus es recullen en 177 municipis i al voltant de 29.000 establiments serveixen de mostra per recollir els 220.000 preus amb què es calcula cada mes l'IPC.

Els canvis més destacables en la configuració del cistell de consum de la base 2016 són la incorporació dels serveis en línia de vídeo i música, els jocs d'atzar o el cafè monodosi en els productes d'alimentació. El nombre d'articles que composen la cistella de la compra és de 479.

L'estructura de ponderacions de la base 2016 s'ha elaborat a partir de l'Enquesta de pressupostos familiars (EPF). A més, per determinar l'estructura definitiva, s'ha utilitzat informació d'altres fonts:

  • evolució del consum privat de la Comptabilitat Nacional
  • evolució de preus de l'IPC
  • altres fonts de l'oferta dels diferents sectors

Les despeses de consum s'han classificat d'acord amb una nomenclatura elaborada per l'INE a partir de la ECOICOP (European Classification Of Individual Consumption by Purpose), una nomenclatura harmonitzada de la Unió Europea. Els articles de consum es trien de manera que ofereixin garanties de permanència en el mercat i que siguin consumits habitualment per la població.