Saltar al contingut principal

Índex de preus de consum (IPC)

Índex de preus de consum (IPC) Catalunya. Maig del 2022
Índex Variació mensual % Variació interanual % Variació des d'inici d'any %
Índex general 107,8 0,7 8,2 3,9
Aliments i begudes no alcohòliques 109,0 1,0 9,3 6,0
Begudes alcohòliques i tabac 103,2 0,2 3,3 2,4
Vestit i calçat 110,6 3,4 3,5 0,0
Habitatge 113,1 -0,7 16,4 2,1
Parament de casa 105,9 0,9 5,7 4,4
Medicina 101,3 -0,1 1,4 1,0
Transports 113,8 2,9 14,8 10,0
Comunicacions 99,9 -0,1 -0,2 0,5
Esbarjo i cultura 101,7 -1,0 2,4 0,8
Ensenyament 101,1 0,0 1,6 0,0
Hotels, cafès i restaurants 104,8 0,7 5,5 3,8
Altres béns i serveis 102,8 0,2 3,1 2,1
Unitats: Base 2021 = 100.
Font: INE.
Índex de preus de consum (IPC) Espanya. Maig del 2022
Índex Variació mensual % Variació interanual % Variació des d'inici d'any %
Índex general 108,3 0,8 8,7 4,1
Aliments i begudes no alcohòliques 110,7 1,2 11,0 7,5
Begudes alcohòliques i tabac 103,1 0,0 3,4 2,3
Vestit i calçat 108,4 2,7 1,7 -0,9
Habitatge 113,8 -0,7 17,5 0,9
Parament de casa 106,0 0,8 5,9 4,4
Medicina 101,1 0,0 1,2 0,6
Transports 113,6 2,9 14,9 9,8
Comunicacions 100,0 -0,1 -0,2 0,5
Esbarjo i cultura 101,6 -0,7 2,3 0,3
Ensenyament 100,8 0,0 1,2 0,0
Hotels, cafès i restaurants 105,7 0,7 6,3 4,2
Altres béns i serveis 103,2 0,3 3,5 2,3
Unitats: Base 2021 = 100.
Font: INE.

Darrera actualització: 10 de juny de 2022. Propera actualització: 13 de juliol de 2022

Dades anuals Estadística IPC

Nota metodològica

L'índex de preus de consum (IPC) mesura l'evolució en el temps del nivell de preus dels béns i serveis de consum adquirits per la població que resideix en habitatges familiars a Espanya. Es considera despesa de consum el flux monetari realment pagat per l'adquisició de béns i serveis tipificats així en una nomenclatura elaborada expressament per l'INE. En queden excloses les despeses que es poden considerar d'inversió, com ara l'adquisició d'habitatge en propietat.

L'IPC es construeix d'acord amb la fórmula de Laspeyres, que és una mitjana aritmètica ponderada dels índexs de preus dels diversos articles de consum considerats. Des del gener del 2022 s'ha implantat un nou sistema d'índexs de preus de consum, IPC base 2021, que pretén millorar la representativitat d'aquest indicador mitjançant canvis en la composició de la cistella de la compra i l'actualització de l'estructura de ponderacions.

El nombre de municipis i establiments de la base 2021 és el mateix que a la base anterior. Els preus es recullen en 177 municipis i al voltant de 29.000 establiments serveixen de mostra per recollir els 210.000 preus amb què es calcula cada mes l'IPC.

Els canvis més destacables en la configuració del cistell de consum de la base 2021 són la incorporació de les mascaretes higièniques i la suscripció a diaris on-line.

El nombre d'articles que componen el cistell de consum és de 462.

L'estructura de ponderacions de la base 2021 s'ha elaborat a partir de l'Enquesta de pressupostos familiars (EPF). A més, per determinar l'estructura definitiva, s'ha utilitzat informació d'altres fonts:

  • evolució del consum privat de la Comptabilitat Nacional
  • evolució de preus de l'IPC
  • altres fonts de l'oferta dels diferents sectors

Les despeses de consum s'han classificat d'acord amb una nomenclatura elaborada per l'INE a partir de la ECOICOP (European Classification Of Individual Consumption by Purpose), una nomenclatura harmonitzada de la Unió Europea. Els articles de consum es trien de manera que ofereixin garanties de permanència en el mercat i que siguin consumits habitualment per la població.