Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions

Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions Catalunya. Febrer del 2014
Índex Variació mensual % Variació interanual % Variació des d'inici d'any %
Índex general (IPRI) 102,3 -0,9 -2,3 -2,1
Indústries extractives 98,4 -0,2 -3,1 -0,4
Indústries manufactureres 101,5 -0,3 -1,6 -0,2
indústries de productes alimentaris 100,3 -0,6 -3,1 -0,9
fabricació de begudes 98,4 -0,2 1,1 0,0
indústries tèxtils 100,4 0,1 0,5 0,5
confecció de peces de vestir 99,4 -0,1 0,8 0,1
ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 99,9 0,6 1,5 0,9
indústries del paper 101,3 0,1 0,3 0,6
arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 99,5 -1,9 1,0 -1,2
indústries químiques 101,2 -0,2 -1,5 0,0
fabricació de productes farmacèutics 98,9 0,2 1,0 0,5
fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 100,2 0,1 0,0 0,0
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 98,9 -1,0 1,7 -0,7
metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 104,5 -0,9 -9,5 -2,0
fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 98,9 -0,2 -1,9 -0,1
fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 100,0 0,0 0,2 0,2
fabricació de materials i equips elèctrics 97,3 -0,2 -2,0 -0,2
fabricació de maquinària i equips ncaa 99,9 0,8 1,4 1,9
fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 100,0 -0,4 -0,2 -0,3
fabricació d'altres materials de transport 97,6 -2,7 0,1 -2,6
fabricació de mobles 97,4 0,0 -1,2 0,1
indústries manufactureres diverses 100,8 -0,3 0,3 -0,3
reparació i instal·lació de maquinària i equips 99,9 -2,1 -0,7 -0,1
Energia elèctrica i gas 107,1 -3,9 -6,8 -10,9
Subministrament d'aigua (1) 97,6 0,2 8,9 0,6
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i INE.
(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09
Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions Espanya. Febrer del 2014
Índex Variació mensual % Variació interanual % Variació des d'inici d'any %
Índex general (IPRI) 101,4 -1,0 -3,1 -2,3
Indústries extractives 100,4 -0,1 -1,0 -0,2
Indústries manufactureres 102,5 -0,1 -2,4 -0,1
indústries de productes alimentaris 98,9 -0,2 -3,4 -0,5
fabricació de begudes 99,1 -0,5 0,5 -0,1
indústries tèxtils 100,1 0,2 0,7 0,6
confecció de peces de vestir 98,5 0,0 -1,2 -0,2
ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 98,8 0,3 0,4 0,4
indústries del paper 99,0 -0,1 0,0 -0,1
arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 97,5 -0,9 0,0 -1,1
indústries químiques 102,2 0,2 -1,9 0,4
fabricació de productes farmacèutics 98,8 0,2 0,8 0,9
fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 100,1 -0,1 -0,1 -0,5
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 99,5 -0,3 0,0 -0,5
metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 101,5 -0,3 -7,5 -0,1
fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 99,9 -0,4 -1,2 0,0
fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 102,8 -0,5 -4,2 -0,7
fabricació de materials i equips elèctrics 100,0 -0,1 -1,3 0,1
fabricació de maquinària i equips ncaa 99,3 0,4 0,7 0,6
fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 99,9 0,0 -0,2 0,1
fabricació d'altres materials de transport 93,9 -0,7 -1,1 -0,1
fabricació de mobles 99,0 0,1 0,2 0,1
indústries manufactureres diverses 98,6 0,0 -0,1 0,0
reparació i instal·lació de maquinària i equips 99,7 -1,2 0,1 -0,3
Energia elèctrica i gas 96,1 -5,8 -8,1 -13,0
Subministrament d'aigua (1) 98,3 0,4 4,4 1,0
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: INE.
(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09

Darrera actualització: 25 de març de 2014. Propera actualització: 22 de desembre de 2021 Calendari

Dades anuals Estadística IPRI

Nota metodològica

L'índex de preus industrials (IPRI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució dels preus dels productes fabricats per la indústria en la primera etapa de comercialització. Els preus de venda són a sortida de fàbrica, sense despeses de transport ni comercialització vigents en un dia determinat (s'exclouen els preus de llista i de catàleg). No inclouen l'IVA, però sí la resta d'impostos nets de subvencions lligats a la producció.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres encadenats, amb ponderacions que s'actualitzen cada any a partir de l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial d'empreses i d'altres fonts.

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural, es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual que investiga cada mes uns 9.000 establiments. Els més de 1.500 productes industrials que formen la cistella de l'IPRI base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (Producció Comunitària) relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial als països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener del 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). S'ofereixen les sèries enllaçades a partir del gener del 2002.

La implantació d'aquesta nova base millora la representativitat de l'indicador amb canvis en la composició de la cistella de productes i l'actualització de l'estructura de ponderacions.

La cobertura de l'índex s'estén a tots els sectors industrials (exclosa la construcció). Investiga les branques d'activitat de les indústries extractives, de les indústries manufactureres, del subministrament d'energia elèctrica i gas i del subministrament d'aigua, que corresponen a les seccions B, C, D i E de la CCAE-2009.

La informació de l'IPRI es desagrega en els sis grans sectors industrials establerts en el reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i intermedis. També s'ofereixen les quatre seccions de la CCAE-09 (indústries extractives, indústries manufactureres, subministrament d'energia elèctrica i gas i subministrament d'aigua) i les divisions de les indústries manufactureres.