Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions

Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions Catalunya. Març del 2022
Índex Variació mensual % Variació interanual % Variació des d'inici d'any %
Índex general (IPRI) 120,1 4,0 26,6 9,7
Indústries extractives 102,7 0,2 3,0 2,1
Indústries manufactureres 112,3 3,5 15,1 6,9
Indústries de productes alimentaris 110,4 4,2 11,6 7,2
Fabricació de begudes 102,2 -0,5 2,2 1,4
Indústries tèxtils 108,5 1,8 9,4 6,5
Confecció de peces de vestir 101,9 0,3 2,1 1,2
Ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 109,9 1,7 12,5 7,0
Indústries del paper 115,0 1,8 19,7 7,0
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 111,2 1,2 14,6 4,4
Indústries químiques 118,6 2,9 24,7 7,5
Fabricació de productes farmacèutics 102,1 0,5 2,5 1,6
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 107,1 1,5 11,1 3,1
Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 109,1 0,7 9,9 6,3
Metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 116,5 2,2 24,4 7,0
Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 108,3 1,5 12,5 3,8
Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 104,0 0,0 4,4 3,3
Fabricació de materials i equips elèctrics 104,8 0,3 6,8 2,8
Fabricació de maquinària i equips ncaa 106,9 1,0 8,1 4,8
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 101,6 0,1 1,9 0,9
Fabricació d'altres materials de transport 99,1 0,1 -1,0 -0,9
Fabricació de mobles 104,6 0,3 6,5 2,1
Indústries manufactureres diverses 101,6 0,4 1,7 1,5
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 104,8 0,7 4,9 4,8
Energia elèctrica i gas 172,3 7,5 114,6 28,0
Subministrament d'aigua (1) 101,0 -0,1 0,9 0,9
Unitats: Índex (Base 2021 = 100).
Font: Idescat i INE.
(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-2009
Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions Espanya. Març del 2022
Índex Variació mensual % Variació interanual % Variació des d'inici d'any %
Índex general (IPRI) 132,9 6,7 47,0 13,4
Indústries extractives 104,6 -0,3 4,7 3,7
Indústries manufactureres 116,8 5,4 20,9 10,4
Indústries de productes alimentaris 111,5 4,1 13,8 7,2
Fabricació de begudes 103,6 0,2 3,5 2,6
Indústries tèxtils 109,2 1,8 10,7 6,2
Confecció de peces de vestir 102,4 0,5 2,8 1,6
Ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 116,1 2,3 21,2 8,2
Indústries del paper 115,9 3,0 21,4 7,0
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 106,1 0,9 6,9 3,2
Indústries químiques 120,9 3,0 29,1 8,4
Fabricació de productes farmacèutics 101,3 0,2 1,5 1,1
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 107,7 1,5 10,9 3,9
Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 109,8 1,3 10,9 7,1
Metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 126,4 5,1 41,0 10,2
Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 110,4 1,6 14,9 6,0
Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 101,4 0,3 1,5 1,2
Fabricació de materials i equips elèctrics 106,7 0,9 8,0 4,5
Fabricació de maquinària i equips ncaa 105,5 0,8 6,4 3,9
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 101,9 0,0 2,2 1,4
Fabricació d'altres materials de transport 102,4 -0,4 4,5 0,7
Fabricació de mobles 106,0 0,8 7,7 3,7
Indústries manufactureres diverses 103,4 0,9 3,9 2,7
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 102,7 0,1 2,9 2,3
Energia elèctrica i gas 187,7 11,3 159,4 25,0
Subministrament d'aigua (1) 101,0 0,2 0,9 0,9
Unitats: Índex (Base 2021 = 100).
Font: INE.
(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-2009

Darrera actualització: 25 d'abril de 2022. Propera actualització: 25 d'abril de 2024 Calendari

Dades anuals

IPRI

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Índex de preus industrials (IPRI).

Nota metodològica

L'índex de preus industrials (IPRI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució dels preus dels productes fabricats per la indústria en la primera etapa de comercialització. Els preus de venda són a sortida de fàbrica, sense despeses de transport ni comercialització vigents en un dia determinat (s'exclouen els preus de llista i de catàleg). No inclouen l'IVA, però sí la resta d'impostos nets de subvencions lligats a la producció.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres encadenats, amb ponderacions que s'actualitzen cada any a partir de l'any base, d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial d'empreses i d'altres fonts.

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural, es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual que investiga cada mes uns 9.000 establiments. Els més de 1.500 productes industrials que formen la cistella de l'IPRI base 2021 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (Producció Comunitària) relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial als països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener del 2024 els índexs es publiquen amb la nova base 2021 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). S'ofereixen les sèries enllaçades a partir del gener del 2002.

La implantació d'aquesta nova base millora la representativitat de l'indicador amb canvis en la composició de la cistella de productes i l'actualització de l'estructura de ponderacions.

La cobertura de l'índex s'estén a tots els sectors industrials (exclosa la construcció). Investiga les branques d'activitat de les indústries extractives, de les indústries manufactureres, del subministrament d'energia elèctrica i gas i del subministrament d'aigua, que corresponen a les seccions B, C, D i E de la CCAE-2009.

La informació de l'IPRI es desagrega en els sis grans sectors industrials establerts en el reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i intermedis. També s'ofereixen les quatre seccions de la CCAE-09 (indústries extractives, indústries manufactureres, subministrament d'energia elèctrica i gas i subministrament d'aigua) i les divisions de les indústries manufactureres.