Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions

Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions Catalunya. Octubre del 2022 (p)
Índex Variació mensual % Variació interanual % Variació des d'inici d'any %
Índex general (IPRI) 145,3 -1,2 22,3 18,3
Indústries extractives 116,4 0,0 13,3 13,4
Indústries manufactureres 131,2 0,5 15,0 12,3
Indústries de productes alimentaris 133,7 0,9 20,3 17,1
Fabricació de begudes 110,4 0,3 3,1 2,5
Indústries tèxtils 118,8 0,0 13,6 12,5
Confecció de peces de vestir 106,4 0,0 3,9 3,5
Ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 126,6 0,2 12,4 12,4
Indústries del paper 142,8 1,8 27,0 21,8
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 137,6 0,3 19,3 14,5
Indústries químiques 136,2 -0,4 14,7 8,9
Fabricació de productes farmacèutics 111,7 0,0 4,1 3,7
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 119,4 -0,1 8,4 7,3
Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 127,0 1,1 17,6 15,7
Metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 163,4 -0,1 3,5 4,5
Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 124,6 -0,2 7,5 7,3
Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 111,2 0,0 6,8 6,5
Fabricació de materials i equips elèctrics 109,9 -0,1 4,2 3,9
Fabricació de maquinària i equips ncaa 115,7 0,0 8,5 7,5
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 108,6 0,1 3,5 3,0
Fabricació d'altres materials de transport 104,1 0,4 -2,1 -2,1
Fabricació de mobles 118,7 0,4 8,2 7,1
Indústries manufactureres diverses 102,9 0,3 1,4 1,6
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 103,8 0,1 4,3 3,6
Energia elèctrica i gas 251,0 -8,4 69,8 57,1
Subministrament d'aigua (1) 104,0 0,0 0,8 0,8
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i INE.
(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09
(p) Dada provisional.
Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions Espanya. Octubre del 2022 (p)
Índex Variació mensual % Variació interanual % Variació des d'inici d'any %
Índex general (IPRI) 164,5 -1,4 26,1 20,7
Indústries extractives 113,2 0,1 9,8 9,1
Indústries manufactureres 138,1 1,4 18,7 16,8
Indústries de productes alimentaris 133,1 1,5 21,2 18,0
Fabricació de begudes 113,5 0,8 6,8 5,8
Indústries tèxtils 116,9 0,0 13,1 11,3
Confecció de peces de vestir 106,4 0,4 4,2 4,1
Ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 136,1 0,6 17,0 14,0
Indústries del paper 145,2 1,1 23,5 19,6
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 118,4 0,3 10,3 8,7
Indústries químiques 152,0 -0,2 19,0 12,9
Fabricació de productes farmacèutics 108,9 0,1 3,0 2,8
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 118,4 0,0 8,8 7,4
Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 124,2 0,4 16,6 14,9
Metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 175,1 -1,1 9,7 6,9
Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 125,7 -0,5 8,6 8,4
Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 104,0 -0,2 2,6 2,4
Fabricació de materials i equips elèctrics 113,6 0,2 8,6 7,6
Fabricació de maquinària i equips ncaa 114,0 0,3 7,2 6,5
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 109,0 0,5 4,8 4,8
Fabricació d'altres materials de transport 120,0 -0,2 2,4 1,8
Fabricació de mobles 118,9 0,4 8,1 7,4
Indústries manufactureres diverses 109,6 0,3 3,6 3,5
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 107,0 0,0 3,1 2,4
Energia elèctrica i gas 266,9 -9,2 50,7 35,9
Subministrament d'aigua (1) 103,2 0,2 1,4 1,2
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: INE.
(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 25 de novembre de 2022. Propera actualització: 23 de desembre de 2022 Calendari

Dades anuals Estadística IPRI

Nota metodològica

L'índex de preus industrials (IPRI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució dels preus dels productes fabricats per la indústria en la primera etapa de comercialització. Els preus de venda són a sortida de fàbrica, sense despeses de transport ni comercialització vigents en un dia determinat (s'exclouen els preus de llista i de catàleg). No inclouen l'IVA, però sí la resta d'impostos nets de subvencions lligats a la producció.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres encadenats, amb ponderacions que s'actualitzen cada any a partir de l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Estadística Estructural d'empreses del sector industrial i d'altres fonts.

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural, es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual que investiga cada mes uns 9.000 establiments. Els més de 1.500 productes industrials que formen la cistella de l'IPRI base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (Producció Comunitària) relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial als països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener del 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). S'ofereixen les sèries enllaçades a partir del gener del 2002.

La implantació d'aquesta nova base millora la representativitat de l'indicador amb canvis en la composició de la cistella de productes i l'actualització de l'estructura de ponderacions.

La cobertura de l'índex s'estén a tots els sectors industrials (exclosa la construcció). Investiga les branques d'activitat de les indústries extractives, de les indústries manufactureres, del subministrament d'energia elèctrica i gas i del subministrament d'aigua, que corresponen a les seccions B, C, D i E de la CCAE-2009.

La informació de l'IPRI es desagrega en els sis grans sectors industrials establerts en el reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i intermedis. També s'ofereixen les quatre seccions de la CCAE-09 (indústries extractives, indústries manufactureres, subministrament d'energia elèctrica i gas i subministrament d'aigua) i les divisions de les indústries manufactureres.