Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN)

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) Catalunya. Juliol del 2019 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex de volum de negoci (IASSVN) 133,5 5,5 3,6
Comerç 127,9 5,3 1,8
Altres serveis 143,7 5,8 6,8
Transport i emmagatzematge 135,5 6,0 6,5
Hostaleria 160,6 3,8 4,7
Informació i comunicacions 119,9 0,1 4,0
Activitats professionals, científiques i tècniques 154,5 10,5 9,4
Activitats administratives i serveis auxiliars 159,4 7,6 8,6
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat, a partir dels Indicadors d'activitat del sector serveis de l'INE.
(p) Dada provisional.
Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci (IASSVN) Espanya. Juliol del 2019 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex de volum de negoci (IASSVN) 132,6 5,2 4,7
Comerç 130,1 5,0 4,0
Altres serveis 137,2 5,6 5,9
Transport i emmagatzematge 133,6 6,9 6,2
Hostaleria 150,1 4,2 4,5
Informació i comunicacions 115,8 2,5 3,1
Activitats professionals, científiques i tècniques 146,8 7,6 8,7
Activitats administratives i serveis auxiliars 146,1 5,8 6,6
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
(p) Dada provisional.

L'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN), d'acord amb la nova base 2015=100, ha augmentat un 5,5% a Catalunya al juliol del 2019, respecte a un any enrere. Per sectors d'activitat, augmenten el comerç (5,3%) i els altres serveis (5,8%). Dins dels altres serveis, cal destacar les activitats professionals, científiques i tècniques, amb un creixement del 10,5%. A Espanya, l'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN) puja un 5,2% respecte al mateix mes de l'any 2018. En termes acumulats, l'índex mostra un increment del 3,6% a Catalunya i del 4,7% a Espanya respecte al període gener-juliol 2018.

Data de publicació: 25 de setembre del 2019. Propera actualització: 21 d'octubre del 2019 Calendari

Estadística IASS

Nota metodològica

Els indicadors d'activitat del sector serveis (IASS) mesuren l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en els sectors serveis a Catalunya. S'investiguen les activitats incloses en els sectors de Comerç, Transport i emmagatzematge, Hostaleria, Informació i comunicacions, Activitats professionals, científiques i tècniques i Activitats administratives i serveis auxiliars, segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009)

Aquests indicadors reflecteixen l'evolució d'un dels sectors més importants de l'economia catalana a través de la variable volum de negoci. El volum de negoci comprèn els imports facturats per l'empresa per la prestació de serveis i venda de béns, que són objecte del tràfic de l'empresa. Es comptabilitzen incloent-hi els impostos que graven els béns i serveis amb l'excepció de l'IVA, que repercuteix en el client.

L'Idescat elabora mensualment l'índex de volum de negoci (IASSVN) a partir de les dades que proporciona l'INE i en difon la informació per als sectors Comerç i Altres serveis. A més, per a l'IASSVN d'Altres serveis s'obté la desagregació per als sectors Transport i emmagatzematge, Hostaleria, Informació i comunicacions, Activitats professionals, científiques i tècniques i Activitats administratives i serveis auxiliars. Els resultats es presenten en forma d'índex amb l'objectiu de mesurar les variacions respecte de l'any base 2015.

A partir del 2015, l'INE ha introduït nous canvis en la difusió de l'IASS a fi d'homogeneïtzar-la amb la que fa Eurostat i facilitar l'anàlisi conjunta que puguin fer-ne els usuaris. D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener del 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 tot seguint la CCAE-2009. S'ofereixen les sèries enllaçades des del 2005.

El canvi de base afecta les branques investigades, el cistell de productes, les ponderacions i la mostra de les unitats informants, a més d'incorporar millores de tipus quantitatiu i metodològic.

Els índexs es calculen d'acord amb una metodologia de Laspeyres encadenat, amb ponderacions que s'actualitzen cada any a partir de l'any base (2015), segons la informació de l'Enquesta anual de serveis i l'Enquesta anual de comerç i altres fonts.

Per tal d'obtenir aquests indicadors, es fa una enquesta contínua que investiga tots els mesos més de 4.400 empreses que operen en aquests sectors a Catalunya.

Les dades dels darrers quatre mesos són provisionals.