Saltar al contingut principal

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN)

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) Catalunya. 1r trimestre del 2022 (p)
Variació interanual
Índex % trimestre % acumulat
Índex de producció (IPROSS) 116,0 21,5 21,5
Índex agregat per valor afegit (IAVASS) 122,0 23,2 23,2
Deflactor de l'IAVASS 105,1 1,4 1,4
Índex de volum de negoci (IASSVN) 123,3 21,5 21,5
Comerç 125,2 19,2 19,2
Altres serveis 120,0 26,0 26,0
Transport i emmagatzematge 124,8 32,6 32,6
Hostaleria 78,4 81,6 81,6
Informació i comunicacions 119,3 8,3 8,3
Activitats professionals, científiques i tècniques 140,8 18,1 18,1
Activitats administratives i serveis auxiliars 133,4 23,7 23,7
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat, a partir dels Indicadors d'activitat del sector serveis i de l'Enquesta anual de serveis de l'INE.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(p) Dada provisional.
Indicadors d'activitat del sector serveis. Índexs de producció (IPROSS) i de volum de negoci (IASSVN) Espanya. 1r trimestre del 2022 (p)
Variació interanual
Índex % trimestre % acumulat
Índex de volum de negoci (IASSVN) 127,5 21,7 21,7
Comerç 134,4 20,8 20,8
Altres serveis 114,8 23,8 23,8
Transport i emmagatzematge 126,2 24,5 24,5
Hostaleria 85,5 103,4 103,4
Informació i comunicacions 113,7 9,5 9,5
Activitats professionals, científiques i tècniques 130,8 9,4 9,4
Activitats administratives i serveis auxiliars 106,3 29,0 29,0
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: INE.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 17 de juny de 2022. Propera actualització: 16 de setembre de 2022 Calendari

Estadística IASS

Nota metodològica

Els indicadors d'activitat del sector serveis (IASS) mesuren l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en el sector serveis a Catalunya. S'investiguen les activitats incloses en els sectors de comerç, transport i emmagatzematge, hoteleria, informació i comunicacions, activitats professionals, científiques i tècniques i activitats administratives i serveis auxiliars, segons la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CCAE-2009).

L'índex de producció del sector serveis (IPROSS) té com a objectiu conèixer l'evolució de l'activitat del sector serveis a partir de la variable del valor afegit brut. Per a l'elaboració d'aquest indicador, en primer lloc es pondera el pes dels components en funció del seu valor afegit i s'obté l'Índex agregat per valor afegit (IAVASS). Aquest permet valorar el pes del sector comerç pels seus marges comercials i no per les seves vendes, i evita, en conseqüència, una sobrevaloració d'aquests serveis que pot distorsionar les dades agregades del sector serveis. En segon lloc, i per obtenir l'IPROSS, s'elimina de l'IAVASS la influència que tenen els preus sobre l'activitat econòmica, per aïllar, així, el seu creixement real (en volum).

L'IPROSS utilitza un deflactor trimestral de l'IAVASS elaborat a partir de la combinació de dues fases: estimació del deflactor anual de l'IAVASS i la seva trimestralització. Aquest deflactor de l'IAVASS recull l'evolució dels preus de les branques que el componen. La construcció d'aquest deflactor s'ha elaborat en el marc dels comptes econòmics base 2008 i es basa en els deflactors dels VAB d'aquestes branques. La sèrie anual dels deflactors s'ha construït a partir de dos components. El període on hi ha informació detallada dels comptes, l'estimació del deflactor és el resultat agregat de vint branques d'activitat. Els darrers anys de la sèrie, quant els resultats dels comptes anuals són més agregats, s'han estimat a partir de les tres principals branques considerades: comerç, transport i hoteleria, informació i comunicacions i activitats professionals, científiques i tècniques, administratives i serveis auxiliars.

La trimestralització del deflactor anual IAVASS s'ha dut a terme a partir d'un deflactor trimestral implícit de la comptabilitat espanyola que aproxima les branques de serveis objecte d'estimació de l'IASS, mitjançant un programari específic (Ecotrim) dissenyat per trimestralitzar sèries econòmiques.

A partir d'aquestes modificacions metodològiques, s'ha revisat tota la sèrie del deflactor IAVASS i l'IPROSS.

L'índex de volum de negoci del sector serveis (IASSVN) mesura l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses dels serveis de mercat no financers a través de la variable volum de negoci, que comprèn els imports facturats per l'empresa per la prestació de serveis i venda de béns. L'Idescat l'elabora a partir de les dades que proporciona l'INE i difon la informació per als sectors Comerç i Altres serveis. A més, per a l'IASSVN dels altres serveis, s'obté la desagregació per als sectors transport i emmagatzematge, hoteleria, informació i comunicacions, activitats professionals, científiques i tècniques i activitats administratives i serveis auxiliars.

Les ponderacions utilitzades per a aquest càlcul s'obtenen a partir de la informació estructural del sector serveis facilitada per l'Enquesta anual de serveis, que investiga unes 18.000 empreses del sector a Catalunya. A més, per obtenir aquests indicadors es fa una enquesta contínua que investiga tots els mesos 4.000 empreses que operen en aquests sectors.

Els resultats es presenten en forma d'índex amb l'objectiu de mesurar les variacions respecte de l'any base 2015.

A partir del 2010, l'INE ha introduït nous canvis en la difusió de l'IASS amb l'objectiu d'homogeneïtzar-la amb la que fa Eurostat i facilitar l'anàlisi conjunta que puguin fer els usuaris. Per tal de garantir la comparabilitat de la informació en el temps, l'Idescat publica les sèries retrospectives, des del 2005, en aquesta nova classificació. Des del 2011, l'Idescat difon trimestralment l'IPROSS i, mensualment i trimestralment, l'IASSVN.

Les dades dels darrers dos trimestres de les sèries són provisionals.