Índexs de comerç al detall (ICD)

Índexs de comerç al detall (ICD) Catalunya. Juny del 2018
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) (1) 109,6 5,0 3,5 2,1
Alimentació 112,1 3,6 3,7 3,4
Resta de productes 107,7 6,0 3,4 1,1
equipament personal 108,7 9,6 4,2 -1,0
equipament de la llar 108,1 5,3 6,7 7,1
altres béns 106,8 3,7 1,1 -0,6
Índex general amb estacions de servei 109,6 4,9 3,8 1,8
Índex general (preus constants) (1) 105,6 4,9 1,6 0,9
Alimentació 106,0 3,4 1,0 1,2
Resta de productes 105,6 6,0 2,2 0,9
equipament personal 100,2 10,7 3,3 -1,8
equipament de la llar 106,0 5,4 6,2 6,7
altres béns 104,6 3,7 0,0 -0,9
Índex general amb estacions de servei 104,8 4,7 0,6 0,1
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
(1) Índex general sense estacions de servei.
Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.
Índexs de comerç al detall (ICD) Espanya. Juny del 2018
Variació interanual
Índex Variació mensual % % mes % acumulat
Índex general (preus corrents) (1) 110,9 5,0 2,7 2,0
Alimentació 110,4 3,6 3,1 2,7
Resta de productes 111,3 6,0 2,4 1,5
equipament personal 112,9 9,1 2,8 -0,5
equipament de la llar 118,7 6,7 4,1 4,5
altres béns 105,7 3,3 1,1 1,1
Índex general amb estacions de servei 111,6 4,7 3,6 2,4
Índex general (preus constants) (1) 107,8 4,8 1,1 1,2
Alimentació 105,3 3,2 0,6 1,0
Resta de productes 109,9 6,1 1,5 1,5
equipament personal 104,9 10,5 1,9 -1,1
equipament de la llar 118,3 6,7 4,0 4,5
altres béns 104,4 3,4 0,3 1,1
Índex general amb estacions de servei 107,7 4,4 0,6 1,1
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
(1) Índex general sense estacions de servei.
Les dades dels darrers tres mesos són provisionals.

L'índex general de comerç al detall sense estacions de servei, a preus corrents, registra un increment del 3,5% a Catalunya al juny del 2018 respecte al mateix mes de l'any anterior. Per tipus de producte, l'alimentació augmenta un 3,7% interanual i la resta de productes creix un 3,4%. A preus constants, és a dir, una vegada eliminat l'efecte dels preus, l'índex general sense estacions de servei mostra una variació interanual positiva de l’1,6%. En aquest cas, l'alimentació puja un 1% i la resta de productes un 2,2%. A Espanya, l'índex sense estacions de servei creix un 2,7% interanual a preus corrents i un 1,1% a preus constants.

Aquestes dades es complementen amb les de l'indicador de conjuntura Índex de vendes en grans superfícies (IVGS).

Data de publicació: 27 de juliol del 2018. Propera actualització: 31 d'agost del 2018 Calendari

Nota metodològica

Els índexs de comerç al detall (ICD) mesuren l'evolució a curt termini de l'activitat de les empreses que operen en el sector del comerç al detall a Catalunya. S'investiguen les activitats incloses en el sector de Comerç al detall, excepte vehicles de motor i motocicletes segons la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CCAE-2009).

Aquests indicadors reflecteixen l'evolució d'un dels sectors més importants de l'economia catalana a través de la variable volum de negoci. El volum de negoci comprèn els imports facturats per l'empresa per la prestació de serveis i venda de béns (que són objecte del tràfic de l'empresa), tant en l'exercici de la seva activitat principal com de qualsevol activitat secundària que realitzi l'empresa. Es comptabilitza en termes nets deduint les devolucions de vendes, així com els ràpels sobre vendes. No es dedueixen els descomptes de caixa ni els descomptes sobre vendes per pagament immediat.

L'Idescat elabora mensualment l'ICD, a partir de les dades que proporciona l'INE, i calcula els índexs de Catalunya per al sector de l'alimentació i per a la resta de productes, desagregats en: equipament personal, equipament de la llar i altres béns.

El càlcul d'aquests índexs utilitza la metodologia Laspeyres encadenat en què el període de referència de les variables varia cada any i és el mes de desembre de l'any immediatament anterior al considerat.

L'any base dels índexs és el 2015 i la primera dada publicada a la nova base és gener del 2018. S'ha calculat retrospectivament amb la nova base tota la sèrie disponible des del gener del 2005.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: