Saltar al contingut principal

Licitació oficial d'obres (data d'obertura)

Licitació oficial d'obres (data d'obertura) Catalunya. Setembre del 2019 (p)
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total 174,2 29,9 20,7 6,3
Edificació 65,4 16,2 33,0 12,8
Obra civil 108,8 13,7 14,4 1,2
Unitats: Milions d'euros.
Font: Cambra Oficial de Contractistes d'Obra de Catalunya.
(p) Dada provisional.

Al setembre del 2019, la licitació oficial d'obres segons la data d'obertura de pliques ha augmentat a Catalunya un 20,7% respecte al setembre de l'any anterior. S'ha registrat un increment del 33% en l'edificació i l'obra civil creix un 14,4%. En el període gener-setembre de 2019, la licitació ha augmentat un 6,3% respecte el mateix període de l'any anterior.

Data de publicació: 14 d'octubre del 2019. Propera actualització: 8 de novembre del 2019

Dades anuals

Nota metodològica

La licitació oficial d'obres és un indicador que s'utilitza per fer el seguiment de l'evolució del mercat de la construcció pública. S'obté mitjançant el buidat de tots els anuncis de licitació d'obres en els quals el promotor és una Administració Pública o els seus organismes o empreses i publicats en els diaris oficials. L'import que es computa és el pressupost de licitació (sense incloure l'IVA) i es periodifica temporalment segons la data de l'acte públic d'obertura de les proposicions que fan les empreses licitadores. Les obres adjudicades per procediments sense publicitat s'incorporen per l'import adjudicat i en el moment en què es pren coneixement.

La licitació es classifica segons la tipologia d'obra i es diferencia l'edificació (que inclou tota mena d'edificis, residencials i no residencials) de les obres d'enginyeria civil (totes aquelles obres que no són un edifici).