Licitació oficial d'obres (data d'obertura)

Licitació oficial d'obres (data d'obertura) Catalunya. Novembre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total 282,0 101,8 56,5 34,0
Edificació 106,9 27,3 34,4 45,3
Obra civil 175,1 74,4 74,0 26,3
Unitats: Milions d'euros.
Font: Cambra Oficial de Contractistes d'Obra de Catalunya.
Notes:
Dades provisionals des del gener del darrer any disponible.

Al novembre del 2018, la licitació oficial d'obres segons la data d'obertura de pliques ha augmentat a Catalunya un 56,5% respecte al novembre de l'any anterior. S'han registrat creixements tant en l'edificació (34,4%) com en l'obra civil (74%). En termes acumulats, la licitació ha augmentat un 34% interanual respecte el mateix període de l’any anterior.

Data de publicació: 11 de desembre del 2018.

Nota metodològica

La licitació oficial d'obres és un indicador que s'utilitza per fer el seguiment de l'evolució del mercat de la construcció pública. S'obté mitjançant el buidat de tots els anuncis de licitació d'obres en els quals el promotor és una Administració Pública o els seus organismes o empreses i publicats en els diaris oficials. L'import que es computa és el pressupost de licitació (sense incloure l'IVA) i es periodifica temporalment segons la data de l'acte públic d'obertura de les proposicions que fan les empreses licitadores. Les obres adjudicades per procediments sense publicitat s'incorporen per l'import adjudicat i en el moment en què es pren coneixement.

La licitació es classifica segons la tipologia d'obra i es diferencia l'edificació (que inclou tota mena d'edificis, residencials i no residencials) de les obres d'enginyeria civil (totes aquelles obres que no són un edifici).

Dades provisionals des del gener del darrer any disponible.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: