Licitació oficial d'obres (data d'obertura)

Licitació oficial d'obres (data d'obertura) Catalunya. Juny del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % mes % acumulat
Total 139,7 6,6 5,0 39,5
Edificació 81,7 24,3 42,4 54,8
Obra civil 58,0 -17,7 -23,4 29,4
Unitats: Milions d'euros.
Font: Cambra Oficial de Contractistes d'Obra de Catalunya.
Notes:
Dades provisionals des del gener del darrer any disponible.

Al juny del 2018, la licitació oficial d'obres segons la data d'obertura de pliques ha augmentat a Catalunya un 5% respecte al juny de l'any anterior. S'ha registrat un increment en l'edificació (42,4%) i un decrement en l'obra civil (23,4%). En termes acumulats, la licitació ha augmentat un 39,5% interanual respecte el mateix període de l’any anterior.

Data de publicació: 11 de juliol del 2018. Propera actualització: 14 de setembre del 2018

Nota metodològica

La licitació oficial d'obres és un indicador que s'utilitza per fer el seguiment de l'evolució del mercat de la construcció pública. S'obté mitjançant el buidat de tots els anuncis de licitació d'obres en els quals el promotor és una Administració Pública o els seus organismes o empreses i publicats en els diaris oficials. L'import que es computa és el pressupost de licitació (sense incloure l'IVA) i es periodifica temporalment segons la data de l'acte públic d'obertura de les proposicions que fan les empreses licitadores. Les obres adjudicades per procediments sense publicitat s'incorporen per l'import adjudicat i en el moment en què es pren coneixement.

La licitació es classifica segons la tipologia d'obra i es diferencia l'edificació (que inclou tota mena d'edificis, residencials i no residencials) de les obres d'enginyeria civil (totes aquelles obres que no són un edifici).

Dades provisionals des del gener del darrer any disponible.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: