Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI)

Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) Catalunya. Març del 2019 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IVNI) 119,5 1,2 1,9
Productes industrials 120,5 0,9 1,8
Béns de consum 113,5 0,4 2,2
Béns d'equipament 131,8 1,3 3,2
Béns intermedis 120,1 1,0 0,7
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
Notes:
- Els grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns) es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees.
- L'índex de volum de negoci dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 06, 19 i 35 de la CCAE-09).
(p) Dada provisional
Índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) Espanya. Març del 2019 (p)
Variació interanual
Índex % mes % acumulat
Índex general (IVNI) 119,3 3,5 2,5
Productes industrials 118,4 2,8 2,3
Béns de consum 110,2 1,0 2,2
Béns d'equipament 121,4 2,5 0,5
Béns intermedis 123,3 4,4 3,6
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
Notes:
- Els grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns) es defineixen en el Reglament (CE) núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees.
- L'índex de volum de negoci dels productes industrials no inclou l'energia (divisions 06, 19 i 35 de la CCAE-09).
(p) Dada provisional

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) ha registrat un increment interanual de l’1,2% a Catalunya, al març del 2019. Si s'exclou l'energia, i es consideren només els productes industrials, s'observa un creixement del 0,9% respecte a un any enrere. Per tipus de béns, pugen els béns de consum (0,4%), els béns d’equipament (1,3%) i els béns intermedis (1%). A Espanya, l'IVNI augmenta un 3,5% amb relació al mes de març del 2018.

Data de publicació: 22 de maig del 2019. Propera actualització: 20 de juny del 2019 Calendari

Estadística IVNI

Nota metodològica

L'índex de volum de negoci a la indústria (IVNI) és un indicador conjuntural que calcula un índex de volum de negoci a la indústria per destinació econòmica dels béns, per tal de reflectir l'evolució conjuntural de la facturació de les empreses industrials de Catalunya. L'IVNI és un índex de valor, és a dir, mesura l'evolució conjunta de les quantitats, de les qualitats i dels preus.

L'IVNI inclou tots els grans sectors industrials definits segons el Reglament CE núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees, que modifica el Reglament CE núm. 586/2001, referent a la definició dels grans sectors industrials (desagregació per destinació econòmica dels béns: consum, d'equipament i intermedis).

La informació es desagrega en els grans sectors industrials establerts en el Reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya l'índex de productes industrials sense energia.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial anual d'empreses.

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural, es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual que investiga unes 2.300 empreses que operen en aquests sectors a Catalunya.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, els índexs es publiquen amb la base 2015.

D'acord amb la política de revisió actual, cada mes es revisen les dades dels 12 mesos anteriors a l'últim mes publicat.