Saltar al contingut principal

Població que valora la seva salut com a bona o molt bona (03.20)

Població que valora la seva salut com a bona o molt bona. Per sexe 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 76,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Dones 70,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Total 73,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 29 de juny de 2022.

Estadística ECV

Nota metodològica

L'indicador és una mesura subjectiva sobre com la gent valora la seva salut en general en una escala de "molt bona" a "molt dolenta". S'expressa com el percentatge de la població de 16 anys i més que valora que té "bona" o "molt bona" salut.

Les dades provenen de les estadístiques de la UE sobre ingressos i condicions de vida (EU-SILC). Es considera que els indicadors de valoració de salut general són un bon predictor de l'ús futur de l'assistència sanitària i la mortalitat.