Saltar al contingut principal

Població que valora la seva salut com a bona o molt bona (03.20)

Població que valora la seva salut com a bona o molt bona. Per sexe 2019
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 81,9 77,8 71,1 (e)
Dones 76,1 72,9 66,3 (e)
Total 79,0 75,3 68,6 (e)
Unitats: %.
Font Catalunya: Idescat. Enquesta de condicions de vida. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.

Darrera actualització: 19 d'octubre de 2020. Sèries revisades el 30 de març de 2021.

Nota metodològica

L'indicador és una mesura subjectiva sobre com la gent valora la seva salut en general en una escala de "molt bona" a "molt dolenta". S'expressa com el percentatge de la població de 16 anys i més que valora que té "bona" o "molt bona" salut.

Les dades provenen de les estadístiques de la UE sobre ingressos i condicions de vida (EU-SILC). Es considera que els indicadors de valoració de salut general són un bon predictor de l'ús futur de l'assistència sanitària i la mortalitat.