Saltar al contingut principal

ECV Enquesta de condicions de vida

L'Enquesta de condicions de vida mesura la incidència i composició de la pobresa mitjançant l'establiment d'un llindar de risc de pobresa. A més, ofereix informació sobre la distribució personal de la renda a partir dels ingressos anuals nets. D'altra banda, aporta dades sobre les privacions de les llars, les condicions dels habitatges i l'indicador de risc de pobresa o exclusió social harmonitzat.

L'Enquesta de condicions de vida és una estadística de periodicitat anual harmonitzada en l'àmbit europeu que realitzen conjuntament l'Idescat i l'INE. A partir del 2016 l'Idescat porta a terme una ampliació de la mostra que permet obtenir resultats més fiables per a Catalunya, i obre la porta a elaborar estimacions dels principals indicadors per àmbits territorials, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el municipi de Barcelona. Aquesta operació es realitza amb la col·laboració del Departament de Drets Socials, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

L'any 2013 es produeix una ruptura en la sèrie temporal d'aquesta estadística per un canvi en la manera d'obtenir els ingressos de la llar: a partir d'aquell any s'utilitzen els registres administratius de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i de la Seguretat Social.

Amb la publicació de les enquestes dels anys 2016 i 2017, els resultats per a Catalunya es complementen amb alguns dels principals indicadors per als vuit àmbits territorials, Barcelona ciutat i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. En el moment de publicar els resultats de l'Enquesta de l'any 2018, atenent el reduït volum d'indicadors publicables, es decideix ajornar la publicació de resultats territorials i, al mateix temps, impulsar la recerca d'un procediment metodològicament alternatiu per elaborar indicadors territorials.

Nota: Abans del 2016 aquesta operació s'anomenava "Estadística de distribució personal de la renda i risc de pobresa".

Taules disponibles [+]

En altres seccions

Taules bàsiques