Saltar al contingut principal

Enquesta de condicions de vida

L'Enquesta de condicions de vida mesura la incidència i composició de la pobresa mitjançant l'establiment d'un llindar de risc de pobresa. A més, ofereix informació sobre la distribució personal de la renda a partir dels ingressos anuals nets. D'altra banda, aporta dades sobre les privacions de les llars, les condicions dels habitatges i l'indicador de risc de pobresa o exclusió social harmonitzat.

L'Enquesta de condicions de vida és una estadística de periodicitat anual harmonitzada en l'àmbit europeu que realitzen conjuntament l'Idescat i l'INE. A partir de 2016 l'Idescat porta a terme una ampliació de mostra que permet obtenir resultats més fiables per a Catalunya, i estimacions dels principals indicadors per àmbits territorials, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el municipi de Barcelona. Aquesta operació es realitza amb la col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.

L'any 2013 es produeix un trencament en la sèrie d'aquesta estadística, per un canvi en la forma d'obtenir els ingressos de la llar. A partir d'aquest any s'utilitzen els registres administratius de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Seguretat Social.

Nota: Abans del 2016 aquesta operació es deia "Estadística de distribució personal de la renda i risc de pobresa".

En altres seccions