Saltar al contingut principal

Concentració de contaminació a l'aire per partícules en suspensió (11.50)

Concentració de contaminació a l'aire per partícules en suspensió 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Partícules <10µm 21,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Partícules <2.5µm 13,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: µg/m3.
Font Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
Nota: L'any 2020 no es considera la mesura de partícules menors de 2,5 µm associades a l'estació IES Goya de Barcelona, ja que no es disposa de dades suficients.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 29 de juliol de 2022.

Estadística ICA

Nota metodològica

L'indicador mesura la concentració mitjana anual ponderada de població de partícules en suspensió a estacions urbanes en aglomeracions. Les partícules fines i gruixudes (PM10), és a dir, les partícules amb un diàmetre inferior a 10 micròmetres, es poden transportar profundament cap als pulmons, on poden provocar inflamacions i agreujar l'estat de les persones que pateixen malalties del cor i dels pulmons.

Les partícules fines (PM2,5) són aquelles que tenen un diàmetre inferior a 2,5 micròmetres. Per tant, són un subconjunt de les partícules PM10. Els seus impactes perjudicials sobre la salut són més greus que els PM10, ja que es poden endinsar més als pulmons i poden ser més tòxics.