Saltar al contingut principal

Productivitat material i consum domèstic de materials (12.20)

Productivitat material i consum domèstic de materials 2019
Productivitat material Consum domèstic de materials
Euros (en volum encadenats, 2015) per kg Índex 2000 = 100 PPC per kg Milers de tones
Catalunya 4,3 223,6 4,8 56.333,9
Espanya 2,7 215,8 (e) Dada estimada 3,1 436.149,2
Unió Europea-27 2,1 (e) Dada estimada 135,9 (e) Dada estimada 2,2 (e) Dada estimada 6.339.148,0 (e) Dada estimada
Font Catalunya: Idescat. Compte de fluxos de materials. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.

Darrera actualització: 28 de març de 2022.

Estadística CFM

Nota metodològica

El consum domèstic de materials (CDM) mesura la quantitat total de materials utilitzats directament per una economia. Es defineix com la quantitat anual de matèries primeres extretes del territori nacional de l'economia focal, més totes les importacions físiques, menys totes les exportacions físiques.

La productivitat material (o productivitat dels recursos) es calcula com el producte interior brut (PIB) dividit pel consum de material domèstic (CDM). Per al seu càlcul, s'utilitza el PIB, ja sigui en la unitat "Euros en volum encadenats" (a l'any de referència 2015 amb el tipus de canvi del 2015) o en la unitat "PPC" (en paritat de poder de compra). En conseqüència, la productivitat material s'expressa: 1) en euros per kg, per comparar els canvis d'un país al llarg del temps; 2) en PPC per kg, per comparar diferents països en un any concret. També es calcula com a índex l'any 2000, per comparar països en diferents anys.