Saltar al contingut principal

CFM Compte de fluxos de materials

El Compte de fluxos de materials (CFM) mostra els inputs físics que s'introdueixen al sistema econòmic procedents del medi ambient o d'altres sistemes econòmics i els outputs que es dirigeixen a altres economies o al medi natural. Així doncs, descriu la interacció d'una economia amb el medi ambient i amb les economies de la resta del món. D'aquesta manera es pot determinar quines són les dependències i mancances d'un sistema econòmic i, alhora, els impactes que genera a l'entorn.

El CFM forma part del Sistema de comptabilitat ambiental i econòmica adoptat per les Nacions Unides i és consistent amb els comptes econòmics nacionals, ja que utilitza conceptes i normes comptables similars que permeten obtenir un conjunt d'indicadors agregats de l'ús dels recursos naturals.

L'Idescat elabora una estadística anual adaptant a l'àmbit de Catalunya la metodologia harmonitzada, definida i recomanada per l'Eurostat.

Les magnituds incloses al CFM s'expressen en tones i són les següents:

  • Extracció domèstica
  • Comerç físic de materials
  • Output domèstic processat
  • Input directe de materials
  • Consum domèstic de materials

El fet de relacionar els indicadors físics amb els monetaris, com per exemple el PIB, permet calcular indicadors d'eficiència en l'ús dels recursos naturals. Els indicadors d'eficiència habituals són la productivitat material, que resulta de dividir el PIB entre el consum domèstic de materials i la intensitat material, que és el seu invers.

En altres seccions