Saltar al contingut principal

Anys de vida saludable en néixer (03.11)

Anys de vida saludable en néixer. Per sexe 2021
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Homes 70,2 (p) Dada provisional 63,0 63,1
Dones 70,4 (p) Dada provisional 62,6 64,2
Total 70,3 (p) Dada provisional 62,8 63,6
Unitats: Anys.
Font Catalunya: Departament de Salut. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 30 de novembre de 2023.

CMORT

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de causes de mort (CMORT).

Nota metodològica

L'indicador dels anys de vida saludable en néixer mesura el nombre d'anys que s'espera que li queden a una persona amb una edat determinada, sense cap problema de salut greu o moderat.

La noció de problema de salut reflecteix una dimensió de discapacitat i es basa en una pregunta d'autopercepció als enquestats que pretén mesurar l'abast de qualsevol limitació, durant almenys sis mesos, per un problema de salut que els pugui haver afectat en les activitats que solen fer (és a dir l'anomenat GALI, instrument de limitació de l'activitat global). L'indicador també s'anomena "esperança de vida sense discapacitat" (DFLE). Per tant, es tracta d'un indicador compost que combina dades de mortalitat amb dades d'estat de salut i que avalua la salut com a factor productiu o econòmic.

L'augment dels anys de vida saludable és un dels principals objectius de la política sanitària europea, ja que no només té la finalitat de millorar la situació de les persones, sinó que també es tradueix en nivells més baixos de despesa sanitària pública. Si els anys de vida saludable augmenten més ràpidament que l'esperança de vida, vol dir que la gent viu més anys amb millor salut.

Les dades emprades per calcular aquest indicador per a Catalunya provenen de la informació de l'autopercepció de salut de l'Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) i de la taula de vida abreujada del Registre de mortalitat de Catalunya.

Les dades d'Espanya i Eurostat s'han calculat fent servir dades de mortalitat i d'EU-SILC. Cal tenir present que el març de 2012 aquestes dades es van revisar (amb la qual cosa es va recalcular la sèrie 2004-2010): en comptes d'utilitzar l'edat en el període d'ingressos (com es fa tradicionalment per a molts indicadors de renda i de vida) es va passar a utilitzar l'edat a l'entrevista per a les prevalences GALI. Amb tot, les diferències amb els càlculs anteriors sobre resultats i tendències són mínimes.