Sol·licitants d'asil

Sol·licitants d'asil 2016
Valor Variació (%)
Catalunya 1.834 40,9
Espanya 15.755 6,6
Zona euro : ..
Unió Europea 1.260.350 -4,8
Unitats: Persones.
Font Catalunya: Ministerio del Interior. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
: No disponible

Data de publicació: 5 de setembre del 2017.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.

Nota metodològica

Sol·licitant d'asil és aquella persona que ha presentat una sol·licitud de protecció internacional, o bé que ha estat inclosa dins d'una sol·licitud d'aquest tipus en condició de familiar durant el període de referència.

La definició de sol·licitud de protecció internacional, d'acord amb l'article 2(h) de la Directiva 2011/95/EU és: "petició feta per una persona nacional d'un tercer país o bé apàtrida per obtenir protecció d'un estat membre, en cerca d'estatut de refugiat o d'estatut de protecció subsidiària, i que no demana un altre tipus de protecció fora de l'abast d'aquesta Directiva que pugui ser sol·licitada per separat".

Aquesta definició fa referència a tota aquella persona que sol·licita protecció de forma individual, amb independència de si aquesta s'ha presentat a l'arribada a l'aeroport o frontera, o des de dins del país, i amb independència de si ha entrat al país de forma legal (p.e. com a turista) o il·legal (vegeu art.4.1(a) de la Regulació).

Refugiat és el nacional d'un tercer país que, a causa de fundats temors d'ésser perseguit per motius de raça, religió, nacionalitat, opinions polítiques o pertinença a un determinat grup social, es troba fora del país de la seva nacionalitat i no pot o, a causa d'aquests temors, no vol acollir-se a la protecció de tal país. També es considera refugiat l'apàtrida que està fora del país on abans tenia la seva residència habitual i que no pot tornar-hi (o no ho vol, a causa dels temors esmentats).

L'estatut de refugiat és el reconeixement per un estat membre d'un nacional d'un tercer país o apàtrida com a refugiat.

Persona amb dret de protecció subsidiària és el nacional d'un tercer país o apàtrida que no reuneix els requisits per ser refugiat, però respecte del qual es donen motius fundats per creure que, si tornés al seu país d'origen o, en el cas d'apàtrida, al país de la seva anterior residència, s'enfrontaria a un risc real de patir greus danys.

L'estatut de protecció subsidiària és el reconeixement per un estat membre del nacional d'un tercer país o de l'apàtrida com a persona amb dret a protecció subsidiària.

Les dades de Catalunya recullen les sol·licituds que s'han formalitzat en aquesta comunitat autònoma i que provenen de la publicació Asilo en cifras, del Ministerio del Interior. També es pot trobar més informació a l'Anuari Estadístic d'aquest ministeri.

Les dades d'Espanya i la Unió Europea corresponen a les publicades per Eurostat.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

El 24 d'abril del 2018 es va renovar la secció d'indicadors del web de l'Idescat. Estarà en fase de proves fins al 31 de maig del 2018. Disculpeu les molèsties que aquesta renovació us pugui ocasionar.