Saltar al contingut principal

Sol·licitants d'asil

Sol·licitants d'asil 2019
Valor Variació (%)
Catalunya 13.270 (p) 64,9
Espanya 117.815 117,9
Zona euro .. ..
Unió Europea 721.490 11,4
Unitats: Persones.
Font Catalunya: Ministerio del Interior. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 22 de juny de 2020.

Nota metodològica

Sol·licitant d'asil és aquella persona que ha presentat una sol·licitud de protecció internacional, o bé que ha estat inclosa dins d'una sol·licitud d'aquest tipus en condició de familiar durant el període de referència.

La definició de sol·licitud de protecció internacional, d'acord amb l'article 2(h) de la Directiva 2011/95/EU és: "petició feta per una persona nacional d'un tercer país o bé apàtrida per obtenir protecció d'un estat membre, en cerca d'estatut de refugiat o d'estatut de protecció subsidiària, i que no demana un altre tipus de protecció fora de l'abast d'aquesta Directiva que pugui ser sol·licitada per separat".

Aquesta definició fa referència a tota aquella persona que sol·licita protecció de forma individual, amb independència de si aquesta s'ha presentat a l'arribada a l'aeroport o frontera, o des de dins del país, i amb independència de si ha entrat al país de forma legal (p.e. com a turista) o il·legal (vegeu art.4.1(a) de la Regulació).

Refugiat és el nacional d'un tercer país que, a causa de fundats temors d'ésser perseguit per motius de raça, religió, nacionalitat, opinions polítiques o pertinença a un determinat grup social, es troba fora del país de la seva nacionalitat i no pot o, a causa d'aquests temors, no vol acollir-se a la protecció de tal país. També es considera refugiat l'apàtrida que està fora del país on abans tenia la seva residència habitual i que no pot tornar-hi (o no ho vol, a causa dels temors esmentats).

L'estatut de refugiat és el reconeixement per un estat membre d'un nacional d'un tercer país o apàtrida com a refugiat.

Persona amb dret de protecció subsidiària és el nacional d'un tercer país o apàtrida que no reuneix els requisits per ser refugiat, però respecte del qual es donen motius fundats per creure que, si tornés al seu país d'origen o, en el cas d'apàtrida, al país de la seva anterior residència, s'enfrontaria a un risc real de patir greus danys.

L'estatut de protecció subsidiària és el reconeixement per un estat membre del nacional d'un tercer país o de l'apàtrida com a persona amb dret a protecció subsidiària.

Les dades de Catalunya recullen les sol·licituds que s'han formalitzat en aquesta comunitat autònoma i que provenen de la publicació Asilo en cifras, del Ministerio del Interior. També es pot trobar més informació a l'Anuari Estadístic d'aquest ministeri.

Les dades d'Espanya i la Unió Europea corresponen a les publicades per Eurostat.