Saltar al contingut principal
Desigualtat de la distribució de la renda. Índex de ràtio S80/S20
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea-27
2019 5,4 5,9 5,0 (b) 5,0 (b)
2018 5,2 6,0 5,1 5,0 (b)
2017 5,7 6,6 5,1 5,0 (b)
2016 5,5 6,6 5,2 5,2 (e)
2015 6,0 6,9 5,2 5,2
2014 6,5 6,8 5,2 5,2
2013 5,7 (b) 6,3 5,1 5,1
2012 6,5 6,5 5,0 5,0
2011 5,9 6,3 5,0 5,0
2010 5,8 6,2 4,9 4,9
2009 5,0 5,9 4,9 ..
2008 4,8 5,6 (b) 4,9 ..
2007 4,7 5,5 4,8 ..
2006 4,6 5,5 4,7 ..
2005 4,7 5,6 4,7 ..
2004 4,8 5,2 (b) 5,0 ..
Unitats: Desigualtat de renda entre el quintil superior i el quintil inferior.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(e) Dada estimada.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 21 de juliol de 2020. Sèries revisades el 4 de novembre de 2020.

Nota metodològica

L'índex de ràtio S80/S20 mesura la desigualtat en la distribució a través de ràtios entre percentils. Aquest indicador s'interpreta com la renda que s'obté per al quintil superior, és a dir, el 20% de la població amb el nivell econòmic més alt, en relació amb la població del quintil inferior.

Aquest indicador recull amb exhaustivitat els ingressos corrents (considerant els monetaris i els no monetaris) per part de les llars en un any natural. Els ingressos nets anuals de les llars corresponen a l'any natural anterior al de l'enquesta.

Per tal de comparar les rendes de les llars, s'empren les anomenades escales d'equivalència, convertint les rendes totals de les llars en rendes equivalents. Les escales d'equivalència són una mesura d'ajustament que converteix el nombre de membres residents a la llar en nombre d'unitats de consum. Tot i que hi ha nombroses formes de realitzar aquest ajust, l'escala d'equivalència utilitzada és la de l'OCDE modificada. Aquesta escala dóna valor 1 al primer adult, 0,5 a la resta d'adults i 0,3 als menors de 14 anys. La renda total d'una llar es divideix pel nombre d'unitats de consum de la llar, i s'obté la renda equivalent o renda per unitat de consum. A efectes de les anàlisis de distribució personal de la renda i del risc de pobresa, a cada membre d'una llar se li atribueix la renda equivalent de la seva llar.

Les dades de Catalunya provenen de l'Enquesta de condicions de vida. Es tracta d'una operació estadística de l'INE de periodicitat anual, de la qual l'Idescat ofereix una explotació específica dels resultats per a Catalunya.

A partir de l'any 2016, com a resultat d'un acord subscrit amb l'INE per millorar aquesta estadística, l'Idescat realitza un treball de camp propi ampliant l'Enquesta amb la informació sobre més de 1.700 llars; així la mostra conjunta passa a ser de més de 3.000 llars i de 7.300 individus. L'objectiu principal d'aquesta ampliació ha estat millorar la fiabilitat estadística dels resultats.

A partir del 2013, les dades relatives als ingressos de la llar de l'Enquesta de condicions de vida es construeixen amb una metodologia mixta que combina la informació proporcionada per l'informant amb registres administratius de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Seguretat Social.