Saltar al contingut principal

Població en risc de pobresa o d'exclusió social

Població en risc de pobresa o d'exclusió social 2019
Valor % sobre el total
Catalunya 1.770 23,6
Espanya 11.765 25,3
Zona euro 69.394 20,8
Unió Europea-27 91.348 (e) 20,9 (e)
Unitats: Milers de persones.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
(e) Dada estimada.

Darrera actualització: 21 de juliol de 2020. Sèries revisades el 18 de desembre de 2020.

Nota metodològica

Població que es troba o bé en situació de risc de pobresa, o bé en situació de privació material severa, o bé que viu en llars amb baixa intensitat de treball. Aquest indicador correspon a la suma de les persones que es troben en alguna d'aquestes situacions. Les persones només es compten una vegada, encara que es trobin en més d'una situació.

L'indicador de la població en risc de pobresa o a l'exclusió social inclou tres subindicadors:

 • Població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa.
 • Població en risc de pobresa després de transferències socials.
 • Població amb privació material severa.

La població que viu en llars amb intensitat de treball molt baixa inclou aquelles persones de 0 a 59 anys que viuen en llars on els adults (de 18 a 59 anys) han treballat menys del 20% del seu potencial de treball durant el darrer any.

La població en risc de pobresa després de transferències socials inclou aquelles persones la renda disponible de les quals es troba sota el llindar de risc de pobresa. Aquest llindar es fixa com el 60% de la mediana nacional dels ingressos disponibles anuals equivalents (després de transferències socials). En el cas de Catalunya, el llindar es fixa com el 60% de la mediana dels ingressos disponibles anuals equivalents de la població catalana (després de transferències socials).

La població amb privació material severa inclou aquelles persones que tenen unes condicions de vida restringides per la manca de recursos i que no es poden permetre com a mínim quatre dels nou ítems següents:

 • Pagar les factures de lloguer, hipoteca o serveis públics.
 • Mantenir la llar adequadament calenta.
 • Assumir despeses inesperades.
 • Menjar carn o les proteïnes de forma regular.
 • Anar de vacances.
 • Disposar de cotxe.
 • Disposar de rentadora.
 • Disposar d'aparell de televisió en color.
 • Disposar de telèfon.

L'estratègia Europa 2020 promou la inclusió social, en particular mitjançant la reducció de la pobresa, amb l'objectiu de disminuir almenys en 20 milions les persones en risc de pobresa o d'exclusió social dins de la Unió Europea.

Les dades de Catalunya provenen de l'Enquesta de condicions de vida. Es tracta d'una operació estadística de l'INE de periodicitat anual, de la qual l'Idescat ofereix una explotació específica dels resultats per a Catalunya.

A partir de l'any 2016, com a resultat d'un acord subscrit amb l'INE per millorar aquesta estadística, l'Idescat realitza un treball de camp propi ampliant l'Enquesta amb la informació sobre més de 1.700 llars; així la mostra conjunta passa a ser de més de 3.000 llars i de 7.300 individus. L'objectiu principal d'aquesta ampliació ha estat millorar la fiabilitat estadística dels resultats.

A partir del 2013, les dades relatives als ingressos de la llar de l'Enquesta de condicions de vida es construeixen amb una metodologia mixta que combina la informació proporcionada per l'informant amb registres administratius de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la Seguretat Social.