Saltar al contingut principal

Producte interior brut

Producte interior brut 2021
Valor Variació en volum (%)
Catalunya 244.172 (p) Dada provisional 5,8 (p) Dada provisional
Espanya 1.202.994 (p) Dada provisional 5,0 (p) Dada provisional
Unió Europea-27 14.447.941 5,3
Unitats: Milions d'euros.
Font Catalunya: Idescat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 18 de març de 2022.

Estadística PIBA

Nota metodològica

El El producte interior brut (PIB) és una mesura dels resultats de l'activitat econòmica. És el valor de tots els béns i els serveis produïts menys el valor dels béns i serveis utilitzats per produir-los.

El càlcul de la taxa de creixement anual del volum del PIB permet fer comparacions de desenvolupament econòmic, tant en el temps com entre economies de mides diferents, sense tenir en compte els canvis de preus. El creixement del volum del PIB es compta utilitzant dades dels preus de l'any anterior.

Les sèries que es difonen corresponen a la Revisió estadística 2019 que substitueix l'anterior Base 2010 i s'han elaborat a partir de l'actualització de les fonts estadístiques i dels mètodes d'estimació, dins d'un projecte de revisió impulsat per Eurostat i el Banc Central Europeu.