Saltar al contingut principal

Saldo del sector administracions públiques respecte al PIB

Saldo del sector administracions públiques respecte al PIB
Catalunya Espanya Zona euro Unió Europea-27
2019 -0,6 -2,9 -0,6 -0,5
2018 -0,4 -2,5 -0,5 -0,4
2017 -0,5 -3,0 -0,9 -0,8
2016 -0,9 -4,3 -1,5 -1,4
2015 -2,9 -5,2 -2,0 -1,9
2014 -2,7 -5,9 -2,5 -2,4
2013 -2,2 -7,0 -3,0 -2,9
2012 -2,8 -10,7 -3,7 -3,6
2011 -4,1 -9,7 -4,2 -4,1
2010 -4,5 -9,5 -6,3 -6,0
2009 -2,4 -11,3 -6,2 -6,0
2008 -2,5 -4,6 -2,2 -2,0
2007 -0,6 1,9 -0,6 -0,5
2006 -0,2 2,1 -1,5 -1,4
2005 -0,4 1,2 -2,6 -2,3
2004 -0,4 -0,1 -2,9 -2,7
2003 -0,7 -0,4 -3,1 -3,1
Unitats: % del PIB.
Font Catalunya: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Font Espanya, zona euro i Unió Europea: Eurostat.
Notes:
- Les dades de Catalunya corresponen al sector administració pública de la Generalitat i les d'Espanya integren els resultats del conjunt d'administracions públiques espanyoles (Administració central, administracions de la Seguretat Social, comunitats autònomes i corporacions locals).
- A partir del 2014, les dades de Catalunya s'elaboren segons el nou Sistema europeu de comptes nacionals i regionals (SEC 2010). Les dades d'anys anteriors es van elaborar d'acord amb el SEC 95.

Darrera actualització: 27 d'octubre de 2020.

Nota metodològica

Capacitat (+) o necessitat (-) de finançament del sector administracions públiques com a percentatge del PIBpm.

La capacitat o necessitat de finançament del sector administracions públiques és la diferència entre ingressos no financers i despeses no financeres en termes de comptabilitat nacional. Les normes i criteris utilitzats per al càlcul de la capacitat o necessitat de finançament són les definides pel Sistema europeu de comptes (SEC) i concretades en el "Manual sobre el dèficit públic i el deute públic - Implementació del SEC 2010" elaborat per EUROSTAT.

D'acord amb el SEC, el sector administracions públiques és el format per totes aquelles unitats institucionals de titularitat pública (segons criteri de control) que es consideren productors no de mercat (és a dir, amb uns ingressos per vendes inferiors al 50% dels costos de producció).

El producte interior brut a preus de mercat (PIB pm) és el valor a preus de mercat de la producció total de béns i serveis de l'economia, exclosos els consums intermedis i inclosos els impostos nets sobre producció i importacions.