Saltar al contingut principal

Emissions de gasos amb efecte hivernacle

Emissions de gasos amb efecte hivernacle 2019
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Índex 1990 = 100 120,9 .. ..
Tones de CO2 per càpita equivalent 6,2 .. ..
Unitats: En CO2 equivalent.
Font Catalunya: Departament de Territori i Sostenibilitat. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 14 de juny de 2021.

Nota metodològica

L’indicador mesura les emissions nacionals totals de gasos amb efecte d’hivernacle (tant els sectors difusos com els coberts pel règim del comerç d’emissions), inclosos el diòxid de carboni (CO2), el metà (CH4), l’òxid nitrós (N2O) i els gasos fluorats (hidrofluorocarburs, perfluorocarburs, triflorur de nitrogen (NF3) i hexafluorur de sofre (SF6)). Utilitzant el potencial d’escalfament global de cada gas els valors s’integren en un únic indicador expressat en CO2 equivalent. Se n’exclou el sector de l’ús de la terra, el canvi d’ús de la terra i la silvicultura (LULUCF). S’hi inclou l’aviació internacional, a diferència del que reporten els estats membres de la UE per avaluar l’assoliment dels seus compromisos de reducció (podeu consultar aquests informes a https://canviclimatic.gencat.cat/ca/canvi/inventaris/ ).