Saltar al contingut principal

Població jove que no està ocupada ni cursa estudis ni té formació. Per ciutadania

Població jove que no està ocupada ni cursa estudis ni té formació. Per ciutadania 2020
Catalunya Espanya Unió Europea-27
Ciutadans nacionals del territori considerat 15,0 .. ..
Ciutadans de països de fora de la UE-27 35,6 .. ..
Unitats: Percentatge.
Font Catalunya: Idescat, a partir de l'Enquesta de població activa de l'INE. Font Espanya i Unió Europea: Eurostat.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 18 de febrer de 2021.

Estadística EPA

Nota metodològica

L'indicador mesura el percentatge de la població de 15 a 29 anys que no treballa, ni estudia, ni es forma. El numerador de l’indicador es refereix a la població que compleix les dues condicions següents: a) no treballa (és a dir, està a l’atur o està inactiu segons la definició de l’Organització Internacional del Treball) i b) no ha rebut cap mena d’educació ni formació (és a dir, ni formal ni no formal) en les quatre setmanes anteriors a l’Enquesta de població activa (LFS). El denominador inclou la població total de 15 a 29 anys (excloent els que no van contestar a les preguntes sobre "participació en estudis i formació normals (formals)").

Les dades es presenten per ciutadania i mostren els percentatges de ciutadans nacionals del territori considerat i de ciutadans de països de fora de la UE-27.