Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

L'Enquesta de població activa és la principal font d'informació estadística del mercat de treball. L'objectiu principal és conèixer la relació de la població amb l'activitat econòmica: població activa, població ocupada, població desocupada, taxes d'activitat, ocupació i atur.

L'Enquesta de població activa és una investigació per mostreig de caràcter continu duta a terme per l'INE a tot el territori espanyol. Trimestralment, l'Idescat porta a terme una explotació estadística detallada per a l'àmbit de Catalunya, de la qual obté l'ampliació de resultats següents:

  • Resultats bàsics trimestrals i anuals de Catalunya i Espanya (inclou resultats comparatius per a les quatre províncies catalanes).
  • Resultats detallats trimestrals i anuals de Catalunya.

L'explotació de l'Enquesta de població activa permet obtenir resultats específics per alguns dels sectors econòmics més importants de l'economia catalana, com el sector turístic, el cultural i el de les TIC.

Anualment, l'Idescat fa una explotació estadística del fitxer provinent de les variables de la submostra de l'Enquesta de població activa i publica informació estructural relacionada amb la formació i les condicions de treball.

Taules disponibles

Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya

Resultats específics anuals (submostra). Catalunya

Sèries comparatives de població ocupada

L'EPA recull informació sobre el tipus d'ocupació de la població ocupada i també de l'activitat econòmica de l'establiment on treballa. Aquestes variables es codifiquen segons les classificacions estadístiques oficials vigents en cada període. El 2009 va entrar en vigor la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) i el 2011 va entrar en vigor la Classificació nacional d'ocupacions 2011 (CCO-2011).

En altres seccions

Taules bàsiques