Saltar al contingut principal

Població ocupada 2000-2007. CCAE-2009

L'Enquesta de població activa (EPA) recull trimestralment informació sobre l'activitat de l'establiment on treballa la població ocupada i de la població que no està ocupada però que ha treballat anteriorment. Aquestes variables es codifiquen segons les classificacions estadístiques oficials corresponents en cada període. Durant el 2008 es va iniciar la codificació de les variables d'activitat de l'EPA per tal d'adaptar-la a la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

Les estimacions de la població ocupada segons la CCAE-2009 per al període 2000–2007 s'han calculat a partir de la matriu de doble codificació entre la CCAE-93 i la CCAE-2009. Els coeficients d'aquesta matriu s'han calculat gràcies a la doble classificació d'activitat de l'establiment on treballa la persona ocupada, realitzada a l'EPA durant els quatre trimestres del 2008.

Els resultats que es presenten corresponen a les sèries trimestrals de la població ocupada per al període 2000–2007 amb dos nivells de desagregació diferents: per sectors d'activitat i per branques d'activitat.

Cal tenir en compte que aquests resultats són una ajuda per interpretar les magnituds de l'EPA segons l'activitat econòmica de l'establiment on treballa la població ocupada i que els resultats oficials de l'enquesta són els codificats en cada període segons la CCAE vigent en aquell moment, és a dir, la CCAE-93 per al període 1993–2007 i la CCAE-2009 a partir del 2009. Per a l'any 2008 els resultats s'ofereixen en les dues classificacions.