Saltar al contingut principal

Població ocupada 2000-2009. CNO-2011

L'Enquesta de població activa (EPA) recull trimestralment informació sobre el tipus d'ocupació de la població ocupada i de la població que no està ocupada però que ha treballat anteriorment. Aquestes variables es codifiquen segons les classificacions estadístiques oficials corresponents en cada període. Durant el 2010 es va iniciar la codificació de les variables d'ocupació de l'EPA per tal d'adaptar-la a la nova Classificació nacional d'ocupacions 2011 (CNO-2011).

Les estimacions de la població ocupada segons la CNO-2011 per al període 2000–2009 s'han calculat a partir de la matriu de doble codificació entre la CCO-94 i la CNO-2011. Els coeficients d'aquesta matriu s'han calculat gràcies a la doble classificació del tipus d'ocupació de la població ocupada realitzada a l'EPA durant els quatre trimestres del 2010.

Els resultats que es presenten corresponen a les sèries trimestrals de la població ocupada per al període 2000–2009 per grans grups d'ocupació.

Cal tenir en compte que aquests resultats són una ajuda per interpretar les magnituds de l'EPA segons l'ocupació de la població ocupada i que els resultats oficials de l'enquesta són els codificats en cada període segons la Classificació d'ocupacions vigent en aquell moment, és a dir, la CCO-94 per al període 1994–2010 i la CNO-2010 a partir del 2011. Per a l'any 2010 els resultats s'ofereixen en les dues classificacions.

En altres seccions

Taules bàsiques