Saltar al contingut principal

Conveni 001/2013

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT, L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA I LA FUNDACIÓ BARCELONA GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS PER A LA REALITZACIÓ D'UN TREBALL D'INVESTIGACIÓ ESTADÍSTICA

Barcelona, a 10 de desembre de 2012

REUNITS

D'una part, el Dr. Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya, en representació de l'Idescat segons nomenament atorgat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li son atorgades per l'article 7 del Decret 178/2009, de 17 de novembre, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

D'una altra part, la Dra. Teresa Garcia-Milà i Lloveras, directora general de la Fundació Barcelona Graduate School of Economics, amb NIF G-64296569 i amb domicili social a Barcelona, carrer Ramon Trias Fargas, 25, que actua en nom i representació d'aquesta institució d'acord amb l'escriptura de poders atorgada el 4 de desembre de 2012 davant el notari de Barcelona, senyor José Marqueño Ellacuria, amb número de protocol 1565

I d'una altra part, la senyora Maria Jesús Mier i Albert, secretària general del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, nomenada mitjançant el Decret 211/2010, de 29 de desembre, i actuant en virtut de la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona titular del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28.7.2011)

En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per formalitzar aquest acte, i

MANIFESTEN

Que l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant Idescat) i el Departament d'Ensenyament estan interessats en promoure un projecte de recerca en l'àmbit de l'activitat estadística referit a l'aplicació dels procediments d'integració de dades de diversos fitxers administratius i estadístics per tal d'analitzar la relació entre el procés d'aprenentatge de l'alumnat i la seva edat en iniciar el segon cicle de l'educació infantil.

Que la Fundació Barcelona Graduate School of Economics (en endavant, Barcelona GSE) és un institut universitari dedicat a promoure recerca i estudis de postgrau en economia i més àmpliament en ciències socials, tot contribuint a reforçar les quatre unitats que la composen: el Departament d'Economia i Empresa de la UPF; la Unitat de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la UAB; l'Institut d'Anàlisi Econòmica del CSIC; i el Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI).

Que l'article 10 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre d'estadística de Catalunya, estableix com a funció de l'Idescat la de “fer, promoure i divulgar la recerca en l'àmbit de l'activitat estadística, dedicar recursos per a acomplir aquesta tasca i atorgar ajuts a altres persones i institucions, amb aquesta finalitat, dins el marc de coordinació de la recerca a Catalunya”.

Que el Programa Anual d'Actuació Estadística (PAAE) per a l'any 2012, aprovat pel Decret 422/2011, de 27 de desembre, preveu realitzar l'actuació estadística "Perfeccionament de mètodes de fusió de dades i d'estimació d'àrees petites" (codi 22 05 02).

Per tot això, amb l'objectiu de concretar les obligacions i actuacions, les parts, reconeixent-se la capacitat per actuar, acorden formalitzar el present conveni de col·laboració d'acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- Objecte del conveni

L'objecte del present conveni és l'elaboració d'un treball d'investigació estadística referent a l'aplicació dels procediments d'integració de dades de diversos fitxers administratius i estadístics per tal d'analitzar la relació entre el procés d'aprenentatge de l'alumnat i la seva edat en iniciar el segon cicle de l'educació infantil.

SEGONA.- Àmbit PAAE 2012 de la recerca

Els treballs d'investigació estadística previstos en l'execució de l'objecte del conveni estan inclosos en els continguts de l'actuació estadística següent, establerta i descrita en el Programa Anual d'Actuació Estadística per a l'any 2012, aprovat pel Decret 422/2011, de 27 de desembre:

PERFECCIONAMENT DE MÈTODES DE FUSIÓ DE DADES I D'ESTIMACIÓ D'ÀREES PETITES

Codi: 22 05 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: centres de recerca, organismes especialitzats, universitats catalanes

Ressenya de l'actuació: Perfeccionament de les tècniques d'integració de dades d'enquestes i/o administratives i d'estimació de petites àrees en l'àmbit de l'estadística oficial catalana, d'acord amb els programes de cooperació amb la comunitat científica i amb l'objectiu de minimitzar la càrrega que suporten les unitats informants. Com a resultat al llarg de l'any 2012, es preveu aprofundir en els diferents mètodes de fusió de dades per aplicar en dades provinents de registres administratius i d'enquestes i en l'aplicació de diferents mètodes de càlcul en l'estimació d'errors associats a estimadors compostos. Així mateix, s'elaborarà un projecte tècnic per tal d'articular un sistema d'indicadors territorialitzat a nivell inframunicipal sobre diferents àmbits a partir d'informació disponible i utilitzant, si s'escau, tècniques d'estimació d'àrees petites.

Origen de la informació:-

Informant inicial:-

Tècnica de recollida de dades:-

Periodicitat: contínua

Variables principals a investigar:-

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: document multicopiat

Nivell de desagregació territorial:-

Referència temporal dels resultats:-

Disponibilitat dels resultats sintètics:-

Cost directe estimat: 59.000 euros

Pla estadístic de Catalunya 2011-2014

Activitat que desenvolupa: INNOVACIONS METODOLÒGIQUES EN L'ESTADÍSTICA OFICIAL

Objectiu de l'activitat: impuls dels avenços metodològics, procedimentals i instrumentals que procurin la màxima qualitat i eficàcia en la producció i la difusió de resultats estadístics.

TERCERA.- Equip responsable

Per part de l'Idescat, la persona responsable de dur a terme el seguiment de les actuacions derivades del present conveni és el senyor Enric Ripoll, responsable de l'Àrea d'Assistència Tècnica Estadística. Per part del Departament d'Ensenyament, la personal responsable és la senyora M. Farners Badia Ribas, subdirectora general d'organització, coneixement i sistemes d'informació. I per part de la Barcelona GSE, la persona responsable és la Dra. Caterina Calsamiglia.

QUARTA.- Obligacions de les parts

Les parts signants aportaran els recursos humans i tècnics necessaris per al desplegament del present conveni.

El Departament d'Ensenyament facilitarà a l'Idescat les dades estrictament necessàries per a l'execució dels treballs objecte d'aquest conveni, dels següents fitxers regulats a l'Ordre ENS/125/2011, de 13 de maig, d'actualització dels fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament d'Ensenyament (DOGC número 5905, de 22 de juny): Alumnat de centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament, i Planificació, gestió i avaluació del sistema educatiu.

L'Idescat facilitarà la informació necessària del Registre de Població de Catalunya i del Cens de Població i Habitatge de l'any 2001 per al desplegament dels treballs objecte d'aquest conveni.

La Barcelona GSE, a través de les investigadores senyores Caterina Calsamiglia i Maia Güell (d'ara en endavant, l'equip investigador) realitzarà l'execució tècnica dels treballs de recerca estadística acordats en aquest conveni.

Les parts signants es comprometen a col·laborar en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i eficàcia a fi que el treball objecte d'aquest conveni pugui ser realitzat en els termes acordats.

CINQUENA.- Finançament del conveni

El conveni no preveu aportacions econòmiques de les parts signants.

SISENA.- Titularitat dels drets sobre els resultats de la investigació

La titularitat dels drets sobre els resultats del projecte d'investigació correspondran a l'Idescat, sense perjudici que la propietat intel·lectual sobre les publicacions acadèmiques que se'n derivin per part de l'equip investigador correspondran al que estableixin les seves respectives institucions acadèmiques.

El Departament d'Ensenyament, la Barcelona GSE i l'equip investigador podran difondre els resultats de la investigació citant la titularitat de l'Idescat, mentre que l'Idescat citarà l'equip investigador quan faci referència al projecte i als seus resultats.

L'Idescat, però, disposarà a cada moment de prioritat en el coneixement dels mètodes, informació i resultats de la modelització desenvolupada en execució dels treballs objecte del conveni.

SETENA.- Confidencialitat

Tota la informació intercanviada entre les parts signants relativa a aquest conveni i a les relacions que es derivin del mateix serà considerada com una informació confidencial.

L'equip investigador encarregat dels treballs utilitzarà la informació confidencial rebuda exclusivament per a complir amb les obligacions nascudes de la seva designació per a l'execució dels treballs relatius a l'objecte del conveni.

VUITENA.- Protecció de dades

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en el marc del que estableix el present conveni, la Barcelona GSE i l'equip investigador ostenten la qualitat d'encarregats del tractament de dades i queden expressament i específicament obligats a mantenir absoluta confidencialitat i a guardar estricte secret sobre tota aquella informació referida a dades de caràcter personal que poguessin conèixer o accedir com a conseqüència del compliment i realització dels treballs objecte d'aquest conveni. Aquestes obligacions subsistiran fins i tot després de finalitzar i extingir-se aquest conveni.

L'Idescat vetllarà i controlarà el compliment de la normativa sobre protecció i seguretat de les dades de caràcter personal per l'encarregat del tractament i específicament podrà, en cas que sigui procedent:

 • Supervisar el compliment de l'aplicació de les mesures de seguretat de nivell alt exigibles a les dades de caràcter personal objecte de tractament.
 • Dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització del tractament.

L'encarregat del tractament queda obligat, d'acord amb el que disposa l'article 12.2 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, a tractar les dades personals conforme a les instruccions de l'Idescat i en tot cas sempre per a l'estricta realització dels treballs en execució del conveni, i es compromet:

 • A utilitzar les dades de caràcter personal amb l'única i exclusiva finalitat de realitzar els treballs especificats en el conveni i a no aplicar-les o utilitzar-les per a una finalitat distinta o incompatible.
 • A no difondre-les ni permetre'n l'accés, ni cedir-les, ni tan sols per a la seva conservació, a terceres persones.
 • A adoptar i aplicar les mesures de seguretat de nivell alt que siguin necessàries, d'índole tècnica i organitzativa, que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal que provenen dels fitxers de les parts signants del conveni, i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què estan exposades, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural, d'acord amb el que estableix el títol VIII del Reglament de desplegament de la LOPD, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

L'encarregat de tractament, una vegada finalitzats els treballs d'execució de l'objecte del conveni, haurà de destruir o retornar a les parts del conveni les dades de caràcter personal i els suports o documents en el que consti alguna dada personal objecte de tractament.

L'encarregat de tractament no podrà realitzar reproduccions totals o parcials per cap mitjà o suport de la informació relativa a dades de caràcter personal, i no podrà conservar cap còpia dels suports que l'òrgan de contractació li hagi lliurat que continguin les dades de caràcter personal objecte de tractament, una vegada finalitzada l'execució del contracte, sempre que no es doni el supòsit de l'article 22.2 del Reglament de desplegament de la Llei orgànica de protecció de dades, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que preveu la conservació de les dades pel contractista, en qualitat d'encarregat del tractament, adientment bloquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de la seva relació amb l'òrgan contractant.

En el cas que una norma legal prevegi la seva conservació, la destrucció de les dades de caràcter personal i dels suports o documents en els que consti alguna dada personal objecte de tractament, no procedirà; i s'haurà de procedir a la devolució de les dades personals i els suports o documents en els que pugui constar alguna dada personal objecte de tractament a l'Idescat.

NOVENA.- Secret estadístic

La Barcelona GSE i l'equip investigador s'obliguen a mantenir el secret estadístic respecte a la informació relacionada amb aquest conveni, d'acord amb el que s'estableix a l'article 24 i següents de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

El deure de guardar el secret estadístic s'ha de mantenir fins i tot després que hagin finalitzat les activitats relatives a l'execució del contracte.

La Barcelona GSE i l'equip investigador tenen prohibit difondre o comunicar a cap persona o entitat privada o pública les citades dades individuals de comunicació obligatòria.

Per tal de garantir al màxim la preservació del secret estadístic, els arxius de microdades es mantindran a les instal·lacions de l'Idescat i l'equip investigador durà a terme tots els tractament i les anàlisis corresponents que requereixin l'ús d'aquests arxius a la seu de l'Idescat, amb les següents condicions:

 • Les tasques es realitzaran exclusivament en els espais que l'Idescat els hi facilitarà a l'efecte.
 • S'utilitzarà un ordinador sense connexió a la xarxa
 • Abans d'abandonar les instal·lacions de l'Idescat, s'eliminarà dels mitjans propis (ordinadors, discs durs, memòries o llistats en paper) qualsevol còpia de les dades originals individuals.

DESENA.- Vigència i durada

Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura, i finalitzarà el 30 de juny de 2014.

ONZENA.- Resolució

Seran causes de resolució d'aquest conveni les següents:

 • a) El compliment del termini de vigència
 • b) El mutu acord entre les parts
 • c) La renúncia d'una de les parts, amb un preavís de 15 dies
 • d) L'incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna de les parts, sempre que l'incompliment no sigui degudament corregit
 • e) Cas fortuït o força major

DOTZENA.- Qüestions litigioses

Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament d'aquest conveni. En cas que no s'arribi a cap acord, les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment d'aquest conveni seran resoltes per l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Per tal que així consti, i en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per triplicat i a un sol efecte, en lloc i data indicats a l'encapçalament.

Pel Departament d'Ensenyament
Maria Jesús Mier i Albert
Per l'Idescat
Frederic Udina i Abelló
Pel Barcelona GSE
Teresa Garcia-Mila i Lloveras
L'Equip investigador:
Caterina Calsamiglia Maia Güell