Saltar al contingut principal

Conveni 001/2018

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT D'ESTADISTICA DE CATALUNYA I LA SOCIETAT ESPANYOLA DE BIOMETRIA PER A LA PROMOCIÓ DE LA BIOMETRIA A LA REVISTA "STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS" (SORT)

REUNITS

D'una part, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'lnstitut d'Estadística de Catalunya (en endavant Idescat), organisme autònom administratiu adscrit al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, amb seu a la Via Laietana, 58, de Barcelona, en nom i representació d'aquesta institució, segons el nomenament atorgat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atribuïdes per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'lnstitut d'Estadística de Catalunya.

I de l'altra, el senyor Klaus Langohr, president de la Societat Espanyola de Biometria (Regió Espanyola de la Societat Internacional de Biometria), en representació d'aquesta entitat segons l'acord adoptat pel Consell Directiu de la Regió a la reunió de data 18 de desembre de 2017.

MANIFESTEN

Que l'Idescat i la Societat Espanyola de Biometria (Regió Espanyola de la Societat Internacional de Biometria) van signar un conveni de col·laboració en data 17 de desembre de 2012, amb l'objecte establir i regular la col·laboració editorial entre l'ldescat i la Societat Espanyola de Biometria, la qual es concreta en la creació d'una secció anomenada "Bioestadística" dins de la revista SORT i l'avaluació dels articles d'investigació teòrica o aplicada referits a la bioestadística.

Que l'esmentat conveni de col·laboració, que entrà en vigor l'1 de gener de 2013, d'acord amb la modificació de la seva clàusula cinquena, introduïda per la clàusula tercera de l'addenda signada el 20 de gener de 2017, és vigent fins el 2 d'octubre de 2020 i prorrogable per quatre anys més.

Que d'acord amb la clàusula tercera del conveni de col·laboració referida al seu finançament, es va acordar una aportació econòmica anual de la Societat Espanyola de Biometria per al 2013 de 800 euros, per tal de finançar les despeses relacionades amb la creació i el manteniment de la secció de bioestadística a la revista SORT.

Que d'acord amb la clàusula cinquena del conveni de col·laboració es va acordar que la seva clàusula tercera s'acordarà anualment mitjançant la signatura d'una addenda al conveni.

Per tot això, ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per subscriure aquesta addenda al conveni de col·laboració signat en data 17 de desembre de 2012 i el sotmeten a les següents:

CLÀUSULES

Primera. Finançament del conveni

1. La Societat Espanyola de Biometria es compromet a finançar aquest conveni amb una aportació econòmica per a l'any 2018 de 800 euros, que serà transferida a la partida d'ingressos I/399 000 900 de l'ldescat dins del segon semestre d'aquest any i una vegada s'aprovi el pressupost de la revista SORT per al mateix exercici.

2. L'aportació econòmica per a l'any 2018 es destinarà a finançar les despeses relacionades amb la creació i el manteniment de la secció de bioestadística a la revista SORT.

Segona. Vigència de l'addenda

Aquesta addenda té vigència per a l'any 2018.

Barcelona, 29 de novembre de 2018

ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO DE ESTADISTICA DE CATALUÑA Y LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BIOMETRÍA PARA LA PROMOCIÓN DE LA BIOMETRÍA EN LA REVISTA "STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS" (SORT)

REUNIDOS

De una parte, el señor Frederic Udina i Abelló, director del lnstituto de Estadística de Cataluña (en adelante Idescat), organismo autónomo administrativo adscrito al Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalidad de Catalunya, con sede en Via Laietana, 58, Barcelona, en nombre y representación de esta institución, según el nombramiento otorgado por el Decreto 361/2011, de 5 de julio, y en virtud de las facultades que le son atribuidas por el artículo 7 del Decreto 24/2014, de 25 de febrero, de organización y funcionamiento del lnstituto de Estadística de Cataluña.

Y de la otra, el señor Klaus Langohr, presidente de la Sociedad Española de Biometría (Región Española de la Sociedad Internacional de Biometría), en representación de esta entidad según el acuerdo adoptado por el Consejo Directivo de la Región en la reunión con fecha de 18 de diciembre de 2017.

MANIFIESTAN

Que el Idescat y la Sociedad Española de Biometría (Región Española de la Sociedad Internacional de Biometría) firmaron un convenio de colaboración en fecha de 17 de diciembre de 2012, con el objeto establecer y regular la colaboración editorial entre el ldescat y la Sociedad Española de Biometría, la cual se concreta en la creación de una sección denominada "Bioestadística" dentro de la revista SORT y la evaluación de los artículos de investigación teórica o aplicada referidos a la bioestadística.

Que el mencionado convenio de colaboración, que entró en vigor el 1 de enero de 2013, de acuerdo con la modificación de su cláusula quinta, introducida por la cláusula tercera de la adenda firmada el 20 de enero de 2017, es vigente hasta el 2 de octubre de 2020 y prorrogable por cuatro años más.

Que de acuerdo con la cláusula tercera, del convenio de colaboración, referida a su financiación, se acordó una aportación económica anual de la Sociedad Española de Biometría para el 2013 de 800 euros, con el fin de financiar los gastos relacionados con la creación y el mantenimiento de la sección de bioestadística en la revista SORT.

Que de acuerdo con la cláusula quinta del convenio de colaboración se acordó que su cláusula tercera se acordará anualmente mediante la firma de una adenda al convenio.

Por todo ello, ambas partes se reconocen mutuamente capacidad suficiente para suscribir esta adenda al convenio de colaboración firmado en fecha de 17 de diciembre de 2012 y lo someten a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera. Financiación del convenio

1. La Sociedad Española de Biometría se compromete a financiar este convenio con una aportación económica para el año 2018 de 800 euros, que será transferida a la partida de ingresos I/399 000 900 del ldescat dentro del segundo semestre de este año y una vez se apruebe el presupuesto de la revista SORT para el mismo ejercicio.

2. La aportación económica para el año 2018 se destinará a financiar los gastos relacionados con la creación y el mantenimiento de la sección de bioestadística en la revista SORT.

Segunda. Vigencia de la adenda

Esta adenda tiene vigencia para el año 2018.

Barcelona, 29 de noviembre de 2018

El presidente de la Sociedad Española de Biometría
Klaus Langohr
El director de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Frederic Udina i Abelló