Saltar al contingut principal

Conveni 002/2014

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA I EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT PER A L'INTERCANVI D'INFORMACIÓ SOBRE POBLACIÓ RESIDENT I TITULAR DE LA TARGETA SANITÀRIA CATALUNYA

Barcelona, 1 d'abril de 2014

R E U N I T S:

D'una part, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat), organisme autònom administratiu del Departament d'Economia i Coneixement.

I de l'altra, el senyor Josep Maria Padrosa i Macias, director del Servei Català de la Salut.

I N T E R V E N E N:

El primer, en nom i representació d'aquesta institució, segons el nomenament publicat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya (DOGC núm. 6571 de 27 de febrer de 2014).

El segon, en nom i representació d'aquesta institució, i en virtut de les facultats previstes a l'article 17 de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya.

M A N I F E S T E N:

I. L'article 12.7 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya regula la possibilitat que els departaments de la Generalitat i els organismes autònoms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen estableixin convenis de col·laboració amb l'Idescat per a l'intercanvi d'informació estadística i per a l'aprofundiment de les seves relacions.

II. L'Idescat, d'acord amb el que estableix l'esmentada Llei d'estadística de Catalunya, és el responsable de posar en marxa, mantenir, explotar i custodiar el Registre de població de Catalunya, que és un registre administratiu on figuren les dades actualitzades de caràcter obligatori dels veïns inscrits en els padrons municipals d'habitants de tots els ajuntaments de Catalunya.

III. El Registre de població de Catalunya és un fitxer amb dades de caràcter personal, del qual és responsable l'Idescat, sotmès a l'àmbit d'aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, creat i regulat per l'esmentada Llei d'estadística de Catalunya i l'Ordre ECF/562/2010, de 22 de novembre, per la qual es regulen els fitxers amb dades de caràcter personal que hi ha a l'actual Departament d'Economia i Coneixement.

IV. Les dades del Registre de població de Catalunya, d'acord amb l'article 48 de la citada Llei d'estadística de Catalunya, poden ser utilitzades pels òrgans de la Generalitat de Catalunya per a l'exercici de les seves competències i únicament en aquells expedients en què la residència o el domicili siguin dades rellevants.

V. El Registre central de persones assegurades, regulat per l'Ordre SLT/25/2014, de 3 de febrer, per la qual s'actualitza la regulació dels fitxers que contenen dades de caràcter personal del Departament de Salut i de les entitats vinculades o que en depenen, té com a finalitat la d'acreditar la població protegida pel Servei Català de la Salut a Catalunya. Aquesta Ordre afegeix que els usos previstos són els de gestionar la targeta sanitària individual mitjançant la identificació, amb un codi personal únic i universal, la localització en el territori de les persones i l'assignació d'estructura assistencial bàsica; servir com a font de referència per a processos de salut pública, el seguiment i l'avaluació de l'activitat sanitària i de la incapacitat laboral temporal o permanent; així com el de servir de font d'informació per a realitzar estadístiques, de conformitat amb l'article 17 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

VI. El Servei Català de la Salut té la necessitat d'actualitzar el Registre central de persones assegurades, fitxer amb dades de caràcter personal sotmès a la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

VII. L'Idescat està interessat en l'explotació estadística del Registre central de persones assegurades, d'acord amb les funcions que té encomanades sobre l'elaboració i el manteniment de directoris sobre població que preveu l'apartat g) de l'article 10 de la citada Llei d'estadística de Catalunya.

VII. Que, per tot això, és d'interès per a ambdues institucions establir les bases adients en l'intercanvi d'informació sobre població resident i titular de la targeta sanitària a Catalunya i, en conseqüència, subscriuen aquest conveni atenent als següents

ACORDS:

Primer.- Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni de col·laboració consisteix en l'intercanvi d'informació entre l'Idescat i el Servei Català de la Salut, d'acord amb el règim legal aplicable a cada operació, relativa a la població resident a Catalunya segons les dades del Registre de població de Catalunya i del Registre central de persones assegurades.

Segon.- Contingut i desplegament de la col·laboració

L'intercanvi d'informació entre ambdós organismes signants d'aquest conveni es concreta en les operacions següents:

a) Ús de dades del Registre de població de Catalunya pel Servei Català de la Salut

L'Idescat lliurarà al Servei Català de la Salut un nombre de dades de caràcter personal del Registre de població de Catalunya. D'acord amb el que disposa l'Ordre ECF/562/2010, de 22 de novembre, la informació descriptiva de les dades del Registre de població de Catalunya que seran objecte d'accés consten a l'annex 1 (microdades de les xifres oficials del Padró continu a 1 de gener) i a l'annex 2 (microdades nominals del Registre de població procedents de les descàrregues trimestrals del Padró continu a 1 de gener, 1 d'abril, 1 de juliol i 1 d'octubre).

Pel que fa a la resta d'informació preceptiva sobre l'ús o usos concrets que preveu fer de les dades sol·licitades, el compromís que les dades s'utilitzaran exclusivament per a les finalitats per a les quals es demanen, el temps màxim estimat durant el qual necessita les dades i l'especificació de les mesures de seguretat tècnica i organitzativa de què disposa i que aplicarà als fitxers o dades cedides, figuren en els acords quart i cinquè d'aquest conveni.

b) Cessió de dades del Registre central de persones assegurades a l'Idescat

El Servei Català de la Salut lliurarà a l'Idescat un fitxer amb les dades de les persones incloses en el Registre central de persones assegurades, corresponent al tall oficial anual que realitza el Servei Català de la Salut. A l'annex 3 d'aquest conveni consta la informació descriptiva de les dades que seran objecte de cessió.

Tercer.- Obligacions de l'Idescat

a) Respecte al lliurament de dades del Registre de població de Catalunya

L'Idescat ha de trametre anualment les microdades de les xifres oficials del Padró continu al Servei Català de la Salut amb l'estructura que consta a l'annex 1 d'aquest conveni. L'Idescat ha de trametre trimestralment les microdades nominals del Registre de població al Servei Català de la Salut amb l'estructura que consta a l'annex 2 d'aquest conveni.

b) Respecte a la cessió de dades del Registre central de persones assegurades

L'Idescat utilitzarà la informació provinent del Registre central de persones assegurades que li proporcioni el Servei Català de la Salut, amb la finalitat d'actualitzar els seus marcs bàsics d'informació sobre la població i gestionar el disseny dels seus directoris per a les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat.

La transmissió de la informació, tant d'enviament com de rebuda d'arxius, es realitzarà mitjançant l'eina d'intercanvi de fitxers Secure File Transfer Protocol (SFTP).

Quart.- Obligacions del Servei Català de la Salut

a) Respecte a l'ús de dades del Registre de població de Catalunya

El Servei Català de la Salut utilitzarà la informació provinent del Padró continu i del Registre de població de Catalunya que consta als annexos 1 i 2 d'aquest conveni, amb l'objectiu d'actualitzar la condició de persona empadronada en un municipi de Catalunya i de fer-ne el seguiment estadístic.

b) Respecte a la cessió de dades del Registre central de persones assegurades

El Servei Català de la Salut lliurarà per una sola vegada/anualment a l'Idescat un fitxer amb les dades dels tenidors de la targeta sanitària que l'Idescat utilitzarà amb finalitats estadístiques, en els termes que estableixen els articles 13 d) i 14 de la Llei 13/2010 del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014, referits a l'aprofitament de les fonts de registres administratius i d'altra informació administrativa existent i disponible, així com l'article 17 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

Cinquè .- Confidencialitat i protecció de dades

1. Ambdues parts signants del conveni s'obliguen al manteniment del secret estadístic respecte a la informació estadística individualitzada en l'àmbit d'aquest conveni i en els termes que estableix el capítol IV de la Llei 23/1998 d'estadística de Catalunya, i a l'aplicació de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, quan sigui procedent.

2. El Servei Català de la Salut s'obliga a utilitzar les dades del Registre de població de Catalunya a les quals accedeixi i complir estrictament amb la seva normativa reguladora: Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, i Ordre ECF/562/2010, de 22 de novembre, per la qual es regulen els fitxers amb dades de caràcter personal que hi ha al Departament d'Economia i Coneixement.

3. En cas que els tractaments de dades efectuats ho permetin, el Servei Català de la Salut queda obligat a destruir les dades cedides en el termini d'un mes des que ja no en faci l'ús per al qual les havia sol·licitades. A aquest efecte, el Servei Català de la Salut haurà de trametre a l'Idescat un certificat en què faci constar la destrucció de les dades dels fitxers i de les possibles còpies de treball que se n'haguessin fet, la data i el procediment i les comprovacions dutes a terme.

4. Ambdues parts signants del conveni s'obliguen a adoptar i mantenir les mesures de seguretat exigides pel Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, respecte a la informació a la qual tinguin accés com a conseqüència de l'execució d'aquest conveni.

Sisè.- Finançament

Aquest conveni de col·laboració no genera prestacions ni contraprestacions econòmiques directes.

Setè.- Comissió de Seguiment

Per al seguiment del present conveni es constitueix una comissió paritària, la qual serà competent per a la resolució dels dubtes i qüestions que puguin sorgir en la interpretació de clàusules d'aquest conveni, així com per al control de la seva aplicació i compliment. Aquesta comissió estarà formada pels representants següents d'ambdues parts:

Per part del l'Idescat:

 • La persona titular de la Subdirecció General de Producció i Coordinació.
 • La persona responsable de l'Àrea de Producció d'Estadístiques Demogràfiques.

Per part del Servei Català de la Salut:

 • La persona titular de la Gerència d'Atenció Ciutadana.
 • La persona titular de la Gerència de Sistemes d'Informació.

Vuitè.- Vigència

 • 1. Les parts acorden la resolució anticipada del conveni signat el 6 d'octubre de 2011, en data 31 de març de 2014.
 • 2. Aquest conveni entrarà en vigor en la data de signatura i romandrà vigent de manera indefinida, llevat que concorri qualsevol de les causes de resolució establertes en l'acord següent.

Novè.- Resolució

Són causes de resolució anticipada del conveni:

 • a) L'incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions assumides.
 • b) La vulneració del secret estadístic.
 • c) L'incompliment de la normativa sobre protecció de dades.
 • d) El mutu acord de les parts, que s'haurà d'instrumentar per escrit.
 • e) La denúncia unilateral de qualsevol de les parts, que s'haurà d'instrumentar per escrit.
 • f) Qualsevol altra causa legalment establerta.

Desè.- Legislació aplicable

Aquest conveni té naturalesa jurídica administrativa i per a la resolució dels conflictes que poguessin sorgir de la seva interpretació, compliment, extinció, resolució i efectes, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa.

I en prova de conformitat i acceptació de totes i cadascuna de les seves clàusules, s'estén i se signa el present conveni per exemplar duplicat en el lloc i la data indicats a l'encapçalament.

Per l'Institut d'Estadística de Catalunya
Frederic Udina i Abelló. Director de l'Idescat
Pel Servei Català de la Salut
Josep Maria Padrosa i Macias. Director del CatSalut

Annex 1. Definició del fitxer del Padró continu (xifres oficials dels padrons municipals d'habitants a 1 de gener de cada any)

Variables Nom simbòlic Posicions
Número d'ordre IDENTIF 1-8
Província de residència CPRO 9-10
Municipi de residència CMUN 11-13
Districte DIST 14-15
Secció SECC 16-19
Codi entitat col·lectiva CENTCO 20-21
Codi entitat singular CENTSI 22-23
Codi de nucli/disseminat CNUCLE 24-25
Variable en blanc BLANC 26-26
Sexe SEXO 27-27
Província de naixement CPRON 28-29
Municipi de naixement CMUNN 30-32
Any de naixement ANNO 33-36
Mes de naixement MES 37-38
Dia de naixement DIA 39-40
Variable en blanc BLANC 41-41
Nacionalitat NACI 42-44
Edat EDAD 45-47
Comunitat autònoma de residència AUTO 48-49
Variable en blanc BLANC 50-51
Autonomia de naixement AUTONACI 52-53
Variable en blanc BLANC 54-54
Nom habitant NOMB_A 55-74
Primer cognom APE1_A 75-99
Segon cognom APE2_A 100-124
Codi de via CVIA 125-129
Número inferior NUMER 130-134
Número superior NUMERS 135-139
Km, escala DOMIC 140-156
Codi postal CPOSTAL 157-161
Variable en blanc BLANC 162-171

171 posicions

Annex 2. Definició del fitxer del Registre de població de Catalunya (descàrregues trimestrals del Padró continu)

Dades identificatives:
Camp Descripció Format Observacions
CPRO Codi de Província de residència N(2) 4
CMUN Codi de Municipi de residència N(3) 4
NOMB Nom A(20)
PART1 Partícula primer cognom A(6)
APE1 Primer cognom A(25)
PART2 Partícula segon cognom A(6)
APE2 Segon cognom A(25)
CPRON Codi de província de naixement N(2) 4
CMUNN Codi de municipi de naixement N(3) 4
FNAC Data de naixement N(8) 2
TIDEN Tipus d’identificador N(1) 3
LEXTR Lletra document estrangers A(1)
IDEN Identificador N(8)
LIDEN Codi de control de l’identificador A(1)
NDOCU Número de document A(20)
NIA Número d’identificació de l’ajuntament A(15)
BLANC Variable en blanc N(11)
BLANC Variable en blanc A(1)
BLANC Variable en blanc A(2)
BLANC Variable en blanc N(8)
BLANC Variable en blanc A(1)
BLANC Variable en blanc A(2)
Dades variació:
Camp Descripció Format Observacions
DIST Districte N(2)
SECC Secció N(3)
LSECC Lletra de secció A(1)
CUN Codi d’unitat poblacional N(7)
NENTCOC Nom curt d’entitat col·lectiva A(25)
NENTSIC Nom curt d’entitat singular A(25)
NNUCLEC Nom curt de disseminat A(25)
CVIA Codi de via N(5) 4
TVIA Tipus de via A(5)
NVIAC Nom curt N(8)
CPSVIA Codi de pseudovia N(5)
DPSVIA Nom de pseudovia A(50)
TINUM Tipus de numeració N(1)
NUMER Número N(4)
CNUMER Qualificador de NUMER A(1)
NUMERS Número (Superior) N(4)
CNUMERS Qualificador de NUMERS (Superior) A(1)
KMT Quilòmetre N(3)
HMT Hectòmetre N(1)
BLOQ Bloc A(2)
PORT Portal A(2)
ESCA Escala A(2)
PLAN Planta A(3)
PUER Porta A(4)
BLANC Variable en blanc A(1)
NIA Número d’identificació de l’ajuntament A(15)
BLANC Variable en blanc A(10)
BLANC Variable en blanc N(11)
NOMB Nom de l’habitant A(20)
PART1 Partícula del primer cognom A(6)
APE1 Primer cognom A(25)
PART2 Partícula del segon cognom A(6)
APE2 Segon cognom A(25)
SEXO Gènere N(1) 1
CPRON Codi província de naixement N(2) 4
CMUNN Codi municipi de naixement N(3) 4
FNAC Data de naixement N(8) 2
TIDEN Tipus d’identificador N(1) 3
LEXTR Lletra document estrangers A(1)
IDEN Identificador N(8)
LIDEN Codi de control de l’identificador A(1)
NDOCU Número de document A(20)
BLANC Variable en blanc N(2)
NACI Codi de nacionalitat N(3) 4
BLANC Variable en blanc N(2)
BLANC Variable en blanc N(3)
BLANC Variable en blanc N(3)

OBSERVACIONS

1. Els valors possibles de la variable gènere són

 • 1=Home
 • 6=Dona

2. El format dels camps de data és AAAAMMDD, on

 • AAAA=Any
 • MM=Mes, DD=Dia

3. Indica el tipus de document que presenta l’habitant per a la seva identificació amb els valors possibles:

 • 1=DNI
 • 2=Passaport
 • 3=Targeta de Residència
 • 0=Sense document acreditatiu

4. Els codis territorials es poden consultar al següent enllaç:

http://www.idescat.cat/cat/territori/codis/

Annex 3. Definició dels registres del fitxer Registre central de persones assegurades (RCA).

Els camps estan separats pel signe ‘$’, els camps buits es representen amb els valor SE o SES i la codificació del tipus de via és l’habitual de l’RCA.

DESCRIPCIÓ VALOR FORMAT ESTRUCTURA
Primer cognom V(20)
Segon cognom V(20)
Nom assegurat V(15)
Sexe V(1)
 • 0: Home
 • 1: Dona
Data de naixement Date dd/mm/aaaa
Número de document V(9) DNI/NIE/NIF
Partícula/es primer cognom V(15)
Partícula/es segon cognom V(15)
Tipus document identificatiu V(1)
 • 1: DNI
 • 2: Passaport
 • 3: Targeta de residència comunitària
 • 4: Permís de residència/treball 5:Documents varis
 • 6: NIE
Codi nacionalitat A(3) ISO 3166–1: 2006
Tipus de via V(2) Llista de valors
Nom de via V(40)
Número via inicial V(5)
Número via final V(5)
Quilòmetre V(5)
Bloc V(5)
Portal V(2)
Escala V(2)
Pis V(2)
Porta V(3)
Codi districte postal V(5)
Codi localitat V(7)
Nom localitat V(50) Literal
Codi municipi V(5)
Telèfon 1 V(9)
Telèfon 2 V(9)
Indicador de farmàcia calculat A7
Subindicador de farmàcia calculat A2
· Variables possibles indicador de farmàcia
- TSI 001 exemptes d'aportació
- TSI 002 aportació d'un 10%
- TSI 003 aportació d'un 40%
- TSI 004 aportació d'un 50%
- TSI 005 aportació d'un 60%
- TSI 006 exclosos de farmàcia (MUFACE, MUGEJU, ISFAS) farmàcia mutualitats
· Variables possibles subindicador de farmàcia (s'actualitzen anualment)
- 01 Límit d'aportació mensual de 8,14 €
- 02 Límit d'aportació mensual de 18,32 €
- 03 Límit d'aportació mensual de 61,08 €
- Exempt de taxa S/N