Saltar al contingut principal

Conveni 002/2019

ACORD DE RESOLUCIÓ ANTICIPADA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA I L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA PER A L'INTERCANVI D'INFORMACIÓ DE 14 DE GENER DE 2014

REUNITS

D'una banda, el senyor Albert Castellanos Maduell, secretari general del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.

D'altra banda, el senyor Frederic Udina Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant Idescat).

ACTUEN

El primer, en nom i representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, en virtut del nomenament fet pel Decret 11/2018, de 2 de juny i en exercici de les facultats que li confereix l'apartat 1.5 de la Resolució VEH/998/2017, de 9 de maig, de delegació de competències en diversos òrgans del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

El segon, en nom i representació de l'Idescat, organisme autònom administratiu del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, amb NIF Q5850015H, amb seu a Via Laietana, 58, 08003 Barcelona, en nom i representació d'aquesta institució, segons el nomenament publicat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Ambdues parts es reconeixen capacitat jurídica per actuar en la representació que tenen acreditada, i

EXPOSEN

PRIMER.- Que el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i l'Institut d'Estadística de Catalunya (d'ara en endavant, Idescat) van subscriure, el dia 14 de gener de 2014, un conveni de col·laboració per a l'intercanvi d'informació —amb una vigència prevista fins a 31 de desembre de 2020—, en virtut del qual l'Idescat s'obligava, amb periodicitat trimestral, a garantir la disponibilitat d'informació procedent del Registre de Població de Catalunya, a fi que la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió, aleshores adscrita al Departament de la Presidència i en compliment de les competències que li són pròpies, constituís una base de dades corporativa per a la comunicació de l'Administració amb la ciutadania.

SEGON.- El Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya atribueix al Departament d'Economia i Hisenda, entre altres, l'atenció ciutadana i el Decret 28/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, estableix dintre de l'estructura del Departament la Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana.

TERCER.- El temps transcorregut des d'aleshores ha evidenciat una desproporció entre els recursos i quantitat d'informació necessaris per a l'actualització de les dades a transferir trimestralment i l'ús que la Direcció General d'Atenció Ciutadana en fa per atendre les peticions que la mateixa Administració realitza.

Aquesta desproporció és encara més evident pel fet que les dades que incorpora el Registre de Població de Catalunya, objecte de transmissió, són excessives en relació al compliment de la finalitat per a la qual són demanades.

En aquest sentit, el principi d'eficiència administrativa que ha d'observar sempre l'Administració, en estreta vinculació al principi de minimització de les dades, previst a l'article 5.1 c) del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, ha portat les parts a valorar oportuna la resolució per mutu acord del conveni.

QUART.- D'acord amb l'apartat tercer anterior, i conforme amb el que estableix el pacte vuitè, apartat d) del conveni, és voluntat de les parts resoldre anticipadament aquest conveni.

D'acord amb tot això, les parts signants

ACORDEN

Primer.-

Resoldre de mutu acord el conveni de col·laboració de 14 de gener de 2014, subscrit entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Presidència i l'Idescat per a l'intercanvi d'informació. La seva extinció tindrà efectes a partir de la data de signatura d'aquest acord.

Segon.-

Les parts signants del conveni procediran a donar compliment al que preveu l'article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i l'article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en relació a la publicació de l'extinció d'aquest conveni en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, mitjançant el Portal de la Transparència.

I en prova de conformitat i d'acceptació, les parts signen aquest acord.

Albert Castellanos Maduell
Pel delegació (Resolució VEH/998/2017, de 9 de maig, DOGC núm. 7368, de 12 de maig de 2017)
Frederic Udina i Abelló
Per l'Idescat