Saltar al contingut principal

Conveni 004/2012

CONVENI PER A L'INGRÉS DE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA A LA SOCIETAT CATALANA D'ESTADÍSTICA

REUNITS

D'una banda el senyor Josep Maria Vegara i Carrió, President de la Societat Catalana d'Estadística, amb domicili al carrer Pau Gargallo, 5, de Barcelona, societat inscrita en la secció 1a del Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya per resolució de 7 d'abril de 2010 i CIF G-65426843, en representació d'aquesta entitat.

I de l'altra el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya, en representació d'aquest organisme autònom administratiu segons nomenament atorgat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li son atorgades per l'article 7 del Decret 178/2009, de 17 de novembre d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

MANIFESTEN

Que l'article 4 dels Estatuts de la Societat Catalana d'Estadística (en endavant SCE) preveu que una persona jurídica pugui integrar-se a la SCE, mitjançant la signatura d'un Conveni.

Que l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant Idescat) és un organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit al Departament d'Economia i Coneixement, amb personalitat jurídica pròpia, que gaudeix d'autonomia administrativa i financera, i que compta amb plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats.

Que l'Idescat, manifesta la seva voluntat de formar part de la SCE.

Que l'Idescat és responsable de la coordinació i la gestió del Sistema Estadístic de Catalunya, raó per la qual és adient que rebi la consideració de Soci Institucional de la SCE.

En conseqüència, ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per subscriure aquest Conveni i acorden sotmetre'l a les següents:

CLÀUSULES

Primera.- OBJECTE DEL CONVENI

Aquest Conveni té per objecte permetre l'ingrés de l'Idescat a la SCE i la regulació de la seva consideració com a soci institucional.

Segona.- DRETS I OBLIGACIONS DE L'IDESCAT

1. L'Idescat accepta els Estatuts i el Reglament de Règim Interior de la SCE vigents en cada moment i els deures i obligacions que se'n desprenen del seu ingrés i participació en aquesta societat, sempre que no contradiguin la legislació que regula les competències, el funcionament i les funcions de l'Idescat.

Tercera. - REGULACIÓ DE LA RELACIÓ COM A SOCI INSTITUCIONAL

1. Ambdues parts, amb la signatura del present conveni, acorden que l'Idescat tindrà la consideració de soci institucional.

2. La consideració de l'Idescat com a soci institucional serà aprovada per l'òrgan competent de la SCE abans del dia 31 de desembre de 2012.

3. La relació de l'Idescat amb la SCE com a soci institucional comporta els següents drets:

  • a) La llegenda "Amb el suport de" seguida del senyal corporatiu de l'Idescat figurarà en els mitjans ordinaris de difusió de la SCE, incloent el lloc web de la SCE.
  • b) L'Idescat podrà usar la SCE com a canal de difusió i promoció de les activitats organitzades per l'Idescat referides a jornades, congressos i d'altres activitats institucionals, formatives i de recerca, diferents d'aquelles relacionades amb l'activitat ordinària de producció i difusió estadística i sempre d'acord amb als objectius fundacionals de la SCE.
  • c) L'Idescat podrà proposar a la Junta de la SCE la realització d'activitats considerades d'interès comú a les dues institucions.

    Aquesta possibilitat serà extensiva, de mutu acord, a activitats que es refereixin o tinguin com a objecte activitats estadístiques significades i de transcendència pública, com ara censos de població i altres d'importància similar.

  • d) L'Idescat podrà inscriure fins a cinc persones en qualsevol activitat organitzada per la SCE. En el cas que l'activitat comporti algun tipus de pagament per matrícula, les persones proposades per l'Idescat gaudiran d'un descompte del 20%.

Quarta. CIRCUMSTÀNCIES SINGULARS

En el cas que un eventual ingrés de la SCE en l'Institut d'Estudis Catalans impedís l'existència de socis amb personalitat jurídica, la Junta promourà el nomenament de l'Idescat com a Institució d'Honor.

Cinquena.- QUOTA ANUAL

L'Idescat contribuirà a la SCE amb el pagament d'una quota anual corresponent a l'any 2012 per un import de 500€, que haurà d'abonar-se abans del dia 31 de desembre de 2012.

L'aportació de l'Idescat va a càrrec de la posició pressupostària D/226004001/5831/0000 i s'ha de fer efectiva mitjançant transferència al compte corrent de la SCE 3025-0001-19-1433441746 en un sol pagament.

Sisena. VIGÈNCIA I RESCISSIÓ

1. Aquest Conveni entra en vigor el dia de la seva signatura, i té una vigència anual, prorrogable per anys naturals.

La renovació es realitzarà cada any, a partir de l'1 de gener de 2013, mitjançant pròrroga expressa del conveni, on s'establirà l'import de la quota anual corresponent que l'Idescat aportarà; aquest import restarà subjecte a les disponibilitats pressupostàries de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

2. El Conveni deixarà de ser vigent o serà resolt per qualsevol de les causes de baixa com a membre del SCE que estableix l'article 7 dels seus Estatuts.

Setena. CARÀCTER DEL CONVENI

Aquest conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre la seva interpretació es resoldran per acord mutu entre les parts. No obstant això, en cas de persistència del desacord, correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa resoldre les qüestions litigioses que puguin sorgir de la seva interpretació i compliment.

I perquè consti als efectes oportuns, i en prova de conformitat, les parts signen per duplicat aquest document, en el lloc i la data indicats en aquest conveni.

Barcelona, 8 de febrer de 2012

El President de la Societat Catalana d'Estadística,
Josep M. VEGARA i CARRIÓ
El Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya,
Frederic UDINA i ABELLÒ