Saltar al contingut principal

Conveni 004/2016

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA I LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA PER A L'EXECUCIÓ I ANÀLISI ANUAL DE L'ESTADÍSTICA CLIMA EMPRESARIAL DE CATALUNYA 2016

Barcelona, 17 de març de 2016

REUNITS

D'una banda, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (d'ara endavant, Idescat).

D'una altra, el senyor Xavier Carbonell i Roura, director gerent de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona (d'ara endavant, la Cambra de Comerç de Barcelona).

ACTUEN

El primer, en representació de l'Idescat, segons nomenament atorgat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

El segon, en representació de la Cambra de Comerç de Barcelona, de conformitat amb l'acord del Comitè Executiu d'aquesta de 18 de julioll de 2001.

Ambdues parts es reconeixen mútuament amb capacitat suficient per atorgar aquest document i

MANIFESTEN

Que la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya estableix un marc de referència per a la coordinació de les diferents institucions públiques de Catalunya implicades en el procés estadístic, de manera que es possibiliti la col·laboració entre totes elles per tal d'aconseguir la informació més adient a les necessitats de la societat catalana, mitjançant el Pla estadístic de Catalunya vigent i els seus programes anuals d'actuació estadística.

Que l'Idescat, com a òrgan estadístic de la Generalitat, és responsable de gestionar l'execució del Pla estadístic de Catalunya i els programes anuals d'actuació estadística que el desenvolupen.

Que, d'acord amb el que estableix l'article 4c de la Llei d'estadística de Catalunya, poden ser declarades estadístiques d'interès de la Generalitat les activitats estadístiques que fan, sobre dades que cal obtenir a Catalunya o bé referides a Catalunya, les cambres de comerç, indústria i navegació per acord dels seus òrgans de govern i en el marc de les disposicions d'aquesta Llei.

Que la Cambra de Comerç de Barcelona ha portat a terme, des de fa molts anys, un conjunt d'enquestes sobre la situació i les expectatives empresarials a Catalunya per a diversos sectors d'activitat: Enquesta de conjuntura de la indústria; Enquesta de conjuntura de la construcció; Enquesta de conjuntura del comerç al detall; Enquesta d'activitat del comerç (distribució); Enquesta de conjuntura del sector hoteler i Enquesta de conjuntura dels serveis a les empreses.

Que l'Idescat és l'organisme responsable, conjuntament amb la Cambra de Comerç de Barcelona, de dur a terme l'enquesta Clima empresarial de Catalunya 2016 (d'ara endavant, CLEM-2016), actuació estadística oficial recollida al Programa anual d'actuació estadística (PAAE) corresponent a l'any 2016, la qual desplega l'activitat d'indicadors del clima empresarial de les cambres de comerç integrada en la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014.

Que l'article 24 de la Llei 13/2010, de 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 estableix que la col·laboració entre les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya, que té com a marc el Pla estadístic, s'ha de regular per mitjà de convenis o contractes.

Que, per tot això, és d'interès per a ambdues institucions establir les bases adients en matèria d'actuacions estadístiques i, en conseqüència, subscriuen aquest conveni atenent les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni és establir els acords tècnics entre la Cambra de Comerç de Barcelona i l'ldescat per determinar les tasques que cadascuna d'aquestes institucions realitzarà en relació amb l'actuació estadística oficial CLEM-2016, recollida a l'actual PAAE, d'acord amb els principis jurídics i tècnics que estableix la legislació vigent en matèria d'estadística oficial a Catalunya.

Segona. Actuacions i obligacions de les parts

A) Serà responsabilitat de la Cambra de Comerç de Barcelona:

 • Lliurar a l'Idescat els informes de conjuntura trimestrals que realitzi.
 • Lliurar a l'Idescat la informació relativa als directoris d'empreses i establiments dels quals disposi o pugui disposar.
 • Fer aportacions i propostes de millora a l'Idescat sobre temes d'interès relatius a l'actualitat econòmica.

B) Seran responsabilitat de l'Idescat les activitats que segueixen:

 • Dissenyar la mostra necessària per dur a terme l'enquesta amb el nivell de fiabilitat acordat en el projecte tècnic.
 • Establir i aplicar criteris de substitució de les unitats d'anàlisi de la mostra, en cas de negativa a respondre el qüestionari.
 • Delimitar sectorialment i territorialment l'operació.
 • Dur a terme, per si mateix o a través d'una empresa subcontractada, les enquestes a les empreses seleccionades.
 • Desenvolupar l'aplicació que genera i gestiona els qüestionaris en línia i que permet la descàrrega de dades de l'execució del treball de camp.
 • Coordinar les tasques de seguiment i control de l'operació de recollida de dades de l'enquesta dirigida a les empreses seleccionades.
 • Depurar, codificar i homogeneïtzar l'arxiu resultant, així com executar el pla de tabulació establert en el projecte tècnic.
 • Lliurar a la Cambra de Comerç de Barcelona els resultats de l'estadística segons el calendari de disponibilitat (vegeu l'annex II).
 • Proporcionar l'assistència tècnica i la informació estadística general necessàries a fi d'emmarcar el projecte adequadament.

C) Són activitats compartides entre les dues institucions signants les següents:

 • Dotar de contingut el mòdul variable de l'enquesta. El qüestionari (vegeu l'annex I) consta d'un mòdul fix i d'un mòdul variable. El mòdul fix està format per un conjunt d'indicadors que es recullen cada trimestre i el mòdul variable, anomenat Panell d'opinió d'actualitat, està format per quatre o cinc preguntes sobre temes d'actualitat econòmica. Les preguntes d'aquest darrer mòdul, que poden variar cada trimestre, seran formulades per la Cambra de Comerç de Barcelona en dos trimestres i per l'Idescat en els altres dos. L'Idescat podrà decidir sobre la idoneïtat de les preguntes proposades en cadascun dels trimestres
 • Dissenyar i executar el sistema més adient per a la difusió dels resultats estadístics obtinguts relatius al Panell d'actualitat, d'acord amb els termes establerts en el projecte tècnic.

Tercera. Difusió de la informació

La Cambra de Comerç de Barcelona i l'Idescat podran difondre els resultats sintètics i bàsics en els termes que considerin oportuns.

Els resultats que deriven d'aquesta operació són:

 • Indicadors de confiança empresarial harmonitzats (ICEH), d'acord amb la desagregació habitual (Catalunya, demarcació cameral, sector d'activitat, dimensió de l'establiment), així com altres desagregacions que permeti el disseny tècnic.
 • Tabulació de l'Enquesta de clima empresarial (en % i saldos), d'acord amb la desagregació que permeti el disseny tècnic.

En el cas dels indicadors, l'Idescat lliurarà a la Cambra de Comerç de Barcelona els resultats de l'ICEH per a Catalunya abans de les 9 hores del dia de la seva difusió. La Cambra de Comerç de Barcelona assumeix el compromís de respectar la retenció temporal dels resultats lliurats fins que l'Idescat ho difongui.

En el cas de la tabulació del CLEM-2016, l'Idescat lliurarà a la Cambra de Comerç de Barcelona els resultats corresponents a Catalunya i a l'Àrea Metropolitana de Barcelona segons el calendari previst a l'annex II.

Per a la difusió de taules i gràfics dels resultats esmentats, la Cambra de Comerç de Barcelona farà constar la font corresponent:

 • A l'ICEH:
  • Font: Idescat i INE.
 • A la tabulació del CLEM-2016 per a Catalunya i per a l'Àrea Metropolitana de Barcelona:
  • Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona.

En el cas que la Cambra cedeixi resultats del CLEM-2016 a terceres persones per a la seva difusió o publicació, vetllarà perquè es faci constar la font corresponent:

 • Font: Idescat i Cambra de Comerç de Barcelona.

A banda d'això, tota la informació estadística que derivi de l'objecte d'aquest conveni, sempre que no es digui expressament el contrari, estarà sotmesa a una llicència Creative Commons – Reconeixement (CC BY), que en permet la còpia, distribució i comunicació pública, així com la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitat comercial, sempre que se citi la font.

Quarta. Secret estadístic

Les dades individuals obtingudes directament de l'execució de l'actuació estadística objecte d'aquest conveni, com a estadística d'interès de la Generalitat de Catalunya, estan protegides pel secret estadístic en els termes establerts al capítol IV de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

Cinquena. Finançament del conveni

Aquest conveni no té contraprestació econòmica.

Sisena. Comissió de seguiment

Per al seguiment d'aquest acord, es constitueix una comissió integrada per dos membres de cadascuna de les entitats signants.

Seran membres de la comissió:

 • Per part de l'Idescat:
  • El/la subdirector/a general de Producció i Coordinació.
  • El/la responsable de l'Àrea d'Empresa i Ocupació.
 • Per part de la Cambra de Comerç de Barcelona:
  • El/la cap del Gabinet d'Estudis Econòmics.
  • El/la director/a d'Anàlisi Econòmica.

La comissió de seguiment tindrà com a funcions el seguiment tècnic de l'execució del conveni i el control del compliment de totes les seves clàusules. A les reunions de la comissió podran assistir altres persones, quan així ho acordin les dues parts, en cas d'estimar-se convenient per al desenvolupament de les reunions.

Setena. Vigència del conveni

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment en què se signi i finalitzarà una vegada concloses les actuacions que en constitueixen l'objecte. En tot cas, el termini màxim serà el dia 31 de desembre de 2016.

Vuitena.- Causes de resolució

Seran causes de resolució d'aquest conveni les següents:

 • a) El compliment de l'objecte.
 • b) El mutu acord entre les parts.
 • c) La renúncia d'una de les parts, amb un preavís de 15 dies.
 • d) L'incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna de les parts, sempre que l'incompliment no sigui degudament corregit.
 • e) El cas fortuït o la força major.

I, com a prova de conformitat amb tot allò que queda convingut en aquest document, les parts es ratifiquen en el seu contingut i per això signen aquest conveni, per duplicat exemplar, en el lloc i la data expressats al començament.

Frederic Udina i Abelló
Director de l'Idescat
Xavier Carbonell i Roura
Director gerent de la Cambra de Comerç de Barcelona

Annex I. Qüestionari

ENQUESTA DE CLIMA EMPRESARIAL 2016. Trimestre X(t)

A l'atenció del/de la Sr./Sra.                                          [Identificador:     ]

INSTRUCCIONS D'EMPLENAMENT

La informació que se sol·licita ha de referir-se a l'ESTABLIMENTindicat a l'apartat Adel qüestionari.

Dades d'identificació: Si observeu alguna incorrecció, no oblideu d'anotar les dades correctes a l'apartat corresponent.

Persona de contacte: Si us plau, empleneu totes les dades sol·licitades.

A. IDENTIFICACIÓ DE L'ESTABLIMENT

Nom         NIF                                                                                                                                   

Adreça                                                                                                                                                       

Codi postal     Municipi                                                                Província                      

Persona de contacte

Sr./Sra.                                                             Càrrec                                                                                                                                            

Telèfon                   Fax               Adreça electrònica                                                           

Activitat de l'establiment

Descripció                                                                                                                                        

Modificacions en la identificació de l'establiment(Empleneu només les dades que falten o hagin canviat.)

Nom                                                                                                            NIF                                                                                                                                   

Adreça                                                                                                                                                     

Codi postal     Municipi                                                               Província                                

Persona de contacte                            

Sr./Sra.                                                             Càrrec                                                                                                                                            

Telèfon                   Fax               Adreça electrònica                                                           

Activitat de l'establiment

Descripció                                                                                                                                        


 

B. QÜESTIONARI

Important: Per a les preguntes següents responeu, si us plau, tenint en compte l'època de l'any en què ens trobem. Recordeu que les respostes han de referir-se a l'establiment que figura a l'apartat A d'identificació.

1.    Quin és el nombre d'ocupats del vostre establiment? Senyaleu amb una creu (X) la resposta que correspongui.

      Menys de 10 ocupats1       De 50 a 199 ocupats.3     1.000 ocupats o més      5

      De 10 a 49 ocupats...2         De 200 a 999 ocupats             4

2.    Com valoraríeu la marxa del negoci en el vostre establiment? Senyaleu amb una creu (X) la resposta que correspongui.

                                                                           Favorable  Normal      Desfavorable

a. Al trimestre X(t)............................1            2            3

b. Al trimestre X(t+1)........................1            2            3

3.    Al trimestre X(t), si es compara amb el trimestre X(t–1),quina tendència han seguit les variables següents sobre l'activitat del vostre establiment? Senyaleu amb una creu (X) la resposta que correspongui.

                                                   Ha                S'ha               Ha

                                                   augmentat   mantingut       disminuït                         

a. Persones ocupades                   1                2         3                

b. Nivell de preus......1              2                3

c. Exportacions.........1              2                3         4       No exporta.....................

4.    Al trimestre X(t+1),quina tendència creieu que seguiran les variables següents sobre l'activitat del vostre establiment? Senyaleu amb una creu (X) la resposta que correspongui.                   

                                                                        Es

                                                   Augmentarà mantindrà       Disminuirà                           

a. Persones ocupades                   1                2         3                

b. Nivell de preus......1              2                3         

c. Exportacions.........1              2                3         4  No exporta

5.    (Només al sector INDÚSTRIA) Quin ha estat, aproximadament, en percentatge (sense decimals), el grau d'utilització de la vostra capacitat productiva durant el trimestre X(t)?

                 %

6.    (Només al sector INDÚSTRIA) Quin serà, aproximadament, en percentatge, el grau d'utilització de la vostra capacitat productiva per al trimestre X(t+1)?

                 %


 

PREGUNTES NOMÉS PER AL QUART TRIMESTRE

7.    A l'any (X), si es compara amb l'any (X–1), quina tendència ha seguit la variable següent sobre l'activitat del vostre establiment? Senyaleu amb una creu (X) la resposta que correspongui.

                                                   Ha                S'ha               Ha

                                                   augmentat   mantingut       disminuït

a. Inversió.................1              2                3

8.    A l'any (X+1), quina tendència creieu que seguirà la variable següent sobre l'activitat del vostre establiment? Senyaleu amb una creu (X) la resposta que correspongui.

                                                                        Es

                                                   Augmentarà mantindrà       Disminuirà

a. Inversió.................1              2                3

9.    Al llarg de l'any (X),quins factors creieu que limiten la marxa del negoci o l'activitat del vostre establiment? Senyaleu amb una creu (X) la resposta que correspongui.

                                                                                                            No

a.  Feblesa de la demanda............................1                6

b.  Manca de mà d'obra adequada...............1                6 

c.  Insuficiència d'equipament.......................1                6

d.  Dificultats financeres................................1                6

e.  Augment de la competència.....................1                6

f.   Altres factors............................................1                6

C. PANELL D'OPINIÓ D'ACTUALITAT

(espai reservat a 4 o 5 preguntes cada trimestre)

OBSERVACIONS

En agraïment per col·laborar en aquesta estadística, els establiments que retornin el qüestionari emplenat dins del termini i ho demanin expressament podran rebre, en finalitzar l'estudi i a través del correu electrònic, un informe confidencial i personalitzat amb les seves respostes comparades amb les respostes dels establiments del seu sector i/o dimensió.

    Sol·licito rebre l'informe confidencial. (Recordeu de comprovar l'adreça de correu electrònic.)

L'Idescat i la Cambra de Comerç de Barcelona agraeixen la vostra col·laboració.

 

Annex II. Calendari d'execució del CLEM-2015

I trim. 2016 II trim. 2016 III trim. 2016 IV trim. 2016
Previsió de treball de camp (previsió) Del 16 de març al 6 d'abril de 2016 Del 15 de juny al 6 de juliol de 2016 Del 15 de setembre al 5 d'octubre de 2016 Del 15 de desembre de 2016 al 4 de gener de 2017
Intercanvi de fitxers de microdades amb l'INE 7-8 d'abril 7-8 de juliol 6-7 d'octubre Pendent(1)
Indicadors de confiança empresarial harmonitzats (ICEH) La Cambra de Comerç de Barcelona disposarà dels indicadors el dia abans que l'Idescat en faci la difusió.
Difusió dels ICEH 12 d'abril 12 de juliol 14 d'octubre Pendent(1)
Difusió de la tabulació del CLEM-2016 15 d'abril 15 de juliol 19 d'octubre Pendent(2)
Lliurament de la tabulació del CLEM-2016 i de sèries històriques 18 d'abril 18 de juliol 20 d'octubre Pendent(2)

(1)Subjecte als acords amb l'INE per a l'elaboració del calendari de difusió de l'any 2017.

(2)S'estima un termini de tres dies a comptar des de la difusió dels ICEH, com a la resta de trimestres.