Saltar al contingut principal

Conveni 004/2018

CONVENI ENTRE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA I LA FACULTAT DE MATEMÀTIQUES I ESTADÍSTICA DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA PER A LA CELEBRACIÓ DEL NOVÈ CONCURS PLANTER DE SONDEIGS I EXPERIMENTS

REUNITS

D'una part, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat), amb CIF Q-5850015-H, en nom i representació d'aquest organisme segons nomenament efectuat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li atorga l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

I, de l'altra, el senyor Francesc Torres Torres, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), nomenat pel Reial decret 1025/2017, de 7 de desembre, amb seu social al carrer Jordi Girona, 31, 08034 Barcelona, i amb NIF Q-0818003-F, en representació d'aquesta institució, en virtut de les competències que li atorguen l'article 20 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i els articles 67 i 169 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovats per l'Acord GOV/43/2012, de 29 de maig.

Les parts es reconeixen la capacitat legal suficient per obligar les seves entitats respectives i

MANIFESTEN

1. Que la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC va convocar l'any 2010 per primera vegada el concurs Planter de Sondeigs i Experiments, amb la intenció que fos un concurs anual adreçat a estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius, i que va comptar amb la col·laboració de l'Idescat.

2. Que, des de l'any 2011, aquest concurs el convoquen conjuntament la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC, la Facultat d'Economia i Empresa de la UB i la Facultat de Ciències de la UAB, amb el suport des de l'any 2013 del Departament de Matemàtiques de la UAB, i amb el suport continuat de l'Idescat.

3. Que amb la celebració d'aquest concurs, la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC i l'Idescat volen despertar en els estudiants la curiositat per l'Estadística com a eina fonamental en la recerca, tant en ciències experimentals com en ciències socials.

4. Que l'Idescat, en virtut de les seves funcions i dels programes anuals d'actuació estadística que té encomanats en matèria de promoció de l'estadística, té interès a col·laborar anualment en la celebració d'aquest concurs.

Per tot això, les parts formalitzen aquest conveni, que es regeix per les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte del conveni

El present conveni regula la col·laboració institucional i econòmica entre l'Idescat i la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC en la celebració i difusió del novè concurs Planter de Sondeigs i Experiments (en endavant, el concurs), convocat per al 2018, amb el calendari d'accions següent:

 • Fase 1: difusió, que té lloc entre finals de gener i principis de febrer.
 • Fase 2: inscripcions i recepció dels treballs, que es desenvolupa entre els mesos de gener i principis de maig.
 • Fase 3: anàlisi dels treballs i presa de decisió del jurat, que té lloc al llarg de tot el mes de maig.
 • Fase 4: divulgació del resultat del concurs, que té lloc en un acte on són convidats tots els equips i tutors participants i en el qual es fan públics els treballs guanyadors i es lliuren els premis.

SEGONA. Obligacions de les parts

Per dur a terme l'objecte del conveni, les parts estableixen les següents obligacions:

a) Obligacions de l'Idescat

 1. L'Idescat difondrà la celebració del concurs a través del seu web i d'altres canals de difusió dels quals pugui disposar a partir de la data de signatura d'aquest conveni. Aquesta difusió es farà a través de l'apartat "Notícies" del web de l'Idescat, a partir del moment que el comitè organitzador del concurs li faciliti la documentació susceptible de publicar-se o divulgar-se, i durant el període d'inscripció al concurs. La difusió a través del web de l'Idescat inclourà un enllaç al web del concurs.
 2. L'Idescat contribuirà econòmicament a l'organització del concurs a través de l'aportació regulada a la clàusula quarta.
 3. L'Idescat formarà part del jurat mitjançant la designació d'un estadístic especialitzat.

b) Obligacions de la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC

 1. La Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC s'encarregarà de l'organització i dels recursos humans i materials, així com de fer l'aportació econòmica per al desenvolupament òptim del concurs, que serà com a màxim de 1.000 euros. Per la seva banda, el Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC farà una aportació econòmica de 300 euros, de manera que l'aportació total de la UPC serà de 1.300 euros.
 2. Es concedirà un premi especial al millor treball (de qualsevol curs) entre aquells que utilitzin dades de l'estadística pública, ja sigui de les disponibles al web del mateix Idescat o en altres d'equivalents (INE, Eurostat, instituts d'estadística d'altres comunitats autònomes, etc.).
 3. El suport de l'Idescat com a col·laborador es farà constar a tots els anuncis i a la documentació de promoció del concurs que es generi des de la signatura d'aquest conveni.

  En el cas de pàgines web, tota la informació de l'activitat estarà allotjada a la pàgina web de la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC; en conseqüència, s'enviarà l'enllaç i també un bàner específic de l'activitat a tots els webs de les entitats organitzadores i col·laboradores.

 4. La Facultat difondrà el lliurament dels premis i publicarà posteriorment al seu web els noms dels guanyadors i els treballs premiats.

TERCERA. Imatge i logotips

En tots aquells casos en què, com a conseqüència i en aplicació dels acords establerts aquí, alguna de les entitats consideri necessari fer ús dels logotips de l'altra, li haurà de demanar autorització prèvia, en el cas de la UPC al Servei de Comunicació, i especificar l'aplicació corresponent (sigui gràfica o electrònica i sobre qualsevol suport) i el tipus d'ús sol·licitat.

A l'autorització, que en tot cas s'haurà d'atorgar per escrit, s'especificarà l'ús o usos per als quals es reconeix, així com el període de vigència, que en cap cas podrà superar la vigència del present conveni.

No obstant això, quan l'ús dels logotips i altres marques identificatives hagi de tenir caràcter lucratiu per a l'entitat sol·licitant, s'haurà de formalitzar el corresponent contracte de llicència de marca.

QUARTA. Aportació econòmica

L'Idescat contribuirà al finançament de l'organització d'aquest concurs amb una aportació màxima de 600 euros (sis-cents), que es lliurarà a la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC a partir de la data de signatura d'aquest conveni. Aquest import anirà a càrrec de la partida pressupostària D/449000401/5831/0000 i es destinarà a cobrir una part de les despeses vinculades a aquest concurs, les quals es detallen a l'annex 1 del pressupost d'ingressos i despeses.

CINQUENA. Confidencialitat

Cada part accepta tractar confidencialment totes les dades, la documentació i la informació que subministra l'altra part durant la vigència d'aquest acord.

L'acord de confidencialitat ha de continuar vigent fins i tot després de l'extinció d'aquest conveni, sigui quina sigui la causa.

SISENA. Vigència

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la signatura i finalitzarà el 31 de desembre de 2018. L'acord es pot prorrogar mitjançant el consentiment mutu escrit de les parts abans que finalitzi la vigència.

D'aquesta forma, l'Idescat i la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC manifesten la voluntat de donar continuïtat a aquesta col·laboració en properes edicions, d'acord amb les respectives disponibilitats pressupostàries.

SETENA. Extinció

Aquest conveni s'extingeix pel compliment de les actuacions que en constitueixen l'objecte o perquè s'ha incorregut en causa de resolució.

Són causes de resolució:

 • a) El transcurs del termini de vigència del conveni sens que se n'hagi acordat la pròrroga.
 • b) El mutu acord de les parts manifestat per escrit.
 • c) La manifestació de qualsevol de les dues parts de la voluntat de resoldre el conveni, amb un preavís escrit de tres mesos, sense que afecti les accions ja començades pendents d'acabar o es procedeixi a liquidar les obligacions contretes per cada una de les parts fins al moment de la resolució.
 • d) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per alguna de les parts. En aquest cas qualsevol de les parts podrà fer un requeriment a la part incomplidora perquè ho compleixi en un termini de trenta dies, transcorregut el qual, si persisteix l'incompliment, el conveni s'entendrà resolt.
 • e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
 • f) Per qualsevol altra causa prevista en les lleis.

En tot cas, la resolució del present conveni ha de preveure les addendes o convenis específics, les tasques i els compromisos que se'n derivin i siguin vigents.

VUITENA. Transparència

De conformitat amb la legislació vigent sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, les dues parts, en relació amb aquest conveni, faran pública la informació relativa a les parts signants, l'objecte, la vigència, les obligacions que assumeixen les parts, incloent-hi les econòmiques, i qualsevol modificació que es realitzi.

NOVENA. Responsables del seguiment del conveni

Cada una de les institucions ha de designar un responsable del seguiment de l'aplicació del conveni.

Per la UPC serà la senyora Lourdes Rodero de Lamo, professora del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC i coordinadora del Planter.

Per l'IDESCAT serà el responsable de l'Àrea d'Estàndards i Qualitat de la Sub-direcció General de Producció i Coordinació.

Aquests responsables tindran, sense perjudici d'altres que els puguin ser encomanades, les tasques següents:

 • a) Resoldre els problemes d'interpretació i aplicació que es puguin plantejar en l'execució d'aquest conveni.
 • b) Fer el seguiment de l'execució d'aquest conveni.
 • c) En cas de resolució del conveni, proposar la continuació o la manera i termini de finalització de les actuacions en curs.
 • d) Definir i organitzar les activitats objecte del conveni.
 • e) Impulsar, formular i proposar el contingut dels diferents convenis específics que es considerin necessaris per al desenvolupament d'aquest conveni marc.

DESENA. Règim jurídic del conveni i resolució de controvèrsies

El conveni es regeix per les seves clàusules; pels articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i pels articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Per a la resolució de controvèrsies referents a l'execució i interpretació del conveni, les parts les resoldran de mutu acord o bé se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa.

I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni.

Barcelona, 9 d'agost de 2018

Francesc Torres Torres
Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya
Frederic Udina i Abelló
Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya