Saltar al contingut principal

Conveni 005/2015

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA I EL DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA PER A L'ELABORACIÓ I EXECUCIÓ DE L'ESTADÍSTICA ECONÒMICA DELS CENTRES I LES ENTITATS DE SERVEIS SOCIALS QUE ACTUEN EN AQUEST ÀMBIT

Barcelona, 13 de març de 2015

REUNITS

D'una part, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

De l'altra, la senyora Maria Dolors Rusinés i Bonet, secretària general del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

ACTUEN

El primer en representació de l'Institut d'Estadística de Catalunya, segons nomenament atorgat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

La segona en representació del Departament de Benestar Social i Família, d'acord amb l'article 13 de la llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i segons el que estableix l'article 11 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Les parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per atorgar aquest document i

MANIFESTEN

Que la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, estableix un marc de referència per a la coordinació de les diferents institucions públiques de Catalunya implicades en el procés estadístic de manera que es possibiliti la col·laboració mútua per tal d'aconseguir la informació més adient a les necessitats de la societat catalana, mitjançant el Pla estadístic de Catalunya vigent i els seus programes anuals d'actuació estadística.

Que l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat) i el Departament de Benestar Social i Família (en endavant, DBSF) han de dur a terme l'Estadística econòmica dels centres i les entitats de serveis socials, actuació estadística incorporada en el Programa anual d'actuació estadística (PAAE) de 2015.

Que el DBSF manifesta el seu interès a impulsar i col·laborar tècnicament en actuacions estadístiques que permetin avaluar amb precisió l'abast econòmic dels serveis socials i la seva incidència en el conjunt de l'economia catalana.

Que l'article 24 de la Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014, actualment prorrogat, estableix que la col·laboració entre les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya, que té com a marc el Pla estadístic, s'ha de regular per mitjà de convenis i acords.

Que, per tot això, és d'interès per a les institucions signants subscriure aquest conveni atenent a les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte

L'objecte del conveni és establir els acords tècnics i pressupostaris necessaris entre l'Idescat i el DBSF als efectes de determinar les tasques i els recursos que aporten cadascuna d'ambdues institucions en el disseny i execució del projecte tècnic de l'Estadística econòmica dels centres i les entitats de serveis socials, pel que fa a l'activitat econòmica dels establiments que ofereixen serveis socials.

Durant l'any 2015 es preveu executar:

 • El treball de camp relatiu a establiments de serveis socials. Es preveu que la mostra inicial a enquestar en aquesta operació estarà formada per uns 700 centres i s'utilitzarà un qüestionari específic.
 • El treball de camp relatiu a les entitats no lucratives de serveis socials. Es preveu una mostra inicial a enquestar formada per unes 300 entitats i s'utilitzarà un qüestionari específic.

Segona. Obligacions de les parts

Seran obligacions conjuntes d'ambdues institucions les que segueixen a continuació:

 • Constituir un equip de direcció de l'operació constituït per personal tècnic de les dues institucions.
 • Delimitar els àmbits a investigar en cadascuna de les enquestes.
 • Dissenyar els qüestionaris i el procediment de recollida de dades.
 • Determinar i depurar els registres poblacionals corresponents.
 • Identificar la informació de validació i contrast de les enquestes.
 • Dissenyar el pla de tabulació.

Seran obligacions de l'Idescat:

 • Dissenyar les mostres necessàries per dur a terme les diferents enquestes amb el nivell de fiabilitat establert en el projecte tècnic.
 • Proporcionar l'assistència tècnica en aspectes estadístics i metodològics, així com la informació estadística general necessària per tal d'emmarcar adequadament el projecte.
 • Executar i controlar els treballs de camp.

Seran obligacions del DBSF:

 • Aportar la informació administrativa necessària per dur a terme el projecte, d'acord amb els procediments i calendaris que es determinin.
 • Finançar les despeses materials associades als treballs de camp.

Tercera. Difusió dels resultats

La difusió dels resultats derivats del treball conjunt entre l'Idescat i el DBSF es regirà d'acord amb el que disposa la legislació estadística catalana vigent.

Pel que fa a les publicacions i la resta dels productes de difusió, independentment del tipus de resultat que continguin, hi constaran representades les institucions signatàries d'aquest conveni.

D'altra banda, tota la informació que derivi dels treballs conjunts en forma de resultats, sempre que no es digui expressament el contrari, estarà sotmesa a una llicència Creative Commons Reconeixement (CC BY), tipus "Reconeixement d'autoria, amb usos no comercials i sense obra derivada", de manera que sempre se n'hagi de citar l'autoria i se'n permeti per endavant la còpia, la distribució i la comunicació pública, tret dels usos comercials i les obres derivades, per als quals caldrà demanar permís.

Quarta. Confidencialitat de les dades individuals i secret estadístic

Les dades de caràcter personal contingudes en l'estudi dels projectes seran protegides d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. En el cas de les dades sotmeses a secret estadístic, es regularan per la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, i la resta de normativa d'aplicació.

Cinquena. Comissió de Seguiment

Per al seguiment d'aquest acord, es constitueix una Comissió integrada per dos membres de cadascuna de les entitats signants.

Seran membres de la Comissió:

Per part de l'Idescat:

 • Subdirectora general de Producció i Coordinació
 • Responsable de l'Àrea de d'Economia i Societat

Per part del Departament de Benestar Social i Família:

 • Cap del Gabinet Tècnic de la Secretaria General
 • Subdirectora general de Planificació i Gestió Pressupostària

La Comissió de Seguiment tindrà com a funcions el seguiment de l'execució del conveni i el control del compliment de totes les seves clàusules, d'acord amb els procediments i calendaris que es determinin.

A les reunions de la Comissió podran assistir-hi altres persones, quan així ho acordin ambdues parts, si ho consideren convenient.

Sisena. Finançament

Per garantir la correcta realització dels objectius del conveni, el Departament de Benestar Social i Família, amb càrrec a la partida pressupostària D/227001300/121C/0000 per a l'any 2015, posarà a disposició de l'Idescat per a l'elaboració i execució de les enquestes a establiments i entitats no lucratives de serveis socials, la quantitat de cinquanta-cinc mil euros (55.000 euros) d'acord amb la distribució temporal següent:

 • Un 80% es farà efectiu a la signatura d'aquest conveni.
 • El 20% restant es lliurarà posteriorment, un cop la Comissió de Seguiment hagi validat el compliment dels treballs previstos en aquest conveni.

Setena. Vigència del Conveni

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la signatura i finalitzarà el 31 de desembre del 2015, data d'acabament del Programa anual d'actuació estadística de 2015.

Les institucions que subscriuen aquest conveni de col·laboració es comprometen a signar nous acords per a la implementació de les següents fases de tabulació i difusió dels resultats de les enquestes, en el marc del Pla estadístic de Catalunya vigent en cada moment.

Vuitena. Rescissió anticipada

Sens perjudici del que es preveu en el pacte anterior, seran causes de rescissió anticipada del conveni les següents:

 • L'incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni.
 • L'acord mutu entre les parts, que s'instrumentarà per escrit.
 • La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.
 • La denúncia prèvia, amb dos mesos d'antelació, per alguna de les parts.

Novena. Interpretació

Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i compliment d'aquest conveni seran de coneixement i competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

I perquè consti, als efectes escaients i com a prova de conformitat, firmen les parts implicades aquest conveni en dos exemplars i a un sol efecte en el lloc i la data que s'esmenten a l'encapçalament.

Frederic Udina i Abelló
Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Maria Dolors Rusinés i Bonet
Secretària general del Departament de Benestar Social i Família