Saltar al contingut principal

Conveni 005/2018

CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE CULTURA I L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DE L'ESTADÍSTICA DE PARTICIPACIÓ CULTURAL PER A L'ANY 2018

REUNITS

D'una part, la senyora Laura Borràs i Castanyer, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

De l'altra, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat).

ACTUEN

La primera, en virtut de les facultats que li atribueixen l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 3/2018, de 29 de maig, pel qual es nomenen el vicepresident del Govern i els consellers i conselleres dels departaments de la Generalitat de Catalunya.

El segon, en representació de l'Institut d'Estadística de Catalunya segons el nomenament publicat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per atorgar aquest document i

MANIFESTEN

I. La Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, estableix un marc de referència per a la coordinació de les diferents institucions públiques de Catalunya implicades en el procés estadístic de manera que es possibiliti la col·laboració mútua per tal d'aconseguir la informació més adient a les necessitats de la societat catalana, mitjançant l'elaboració del Pla estadístic de Catalunya i dels seus programes anuals d'actuació estadística.

II. El Decret 191/2018, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2018, inclou l'actuació estadística 04 07 01 Estadística de participació cultural, on estableix que l'organisme responsable és el Departament de Cultura i l'organisme col·laborador és l'Institut d'Estadística de Catalunya.

III. El Departament de Cultura, per mitjà del Gabinet Tècnic, té les funcions de planificar, elaborar i coordinar els informes, estudis i estadístiques en les matèries que són competència del Departament, com és el cas de l'Estadística de participació cultural per a l'any 2018.

IV. L'Idescat té entre les seves funcions prestar els serveis d'assistència tècnica que requereixen les diferents entitats a les quals el Pla estadístic de Catalunya i els programes anuals d'actuació estadística que el despleguen encomanen l'elaboració d'estadístiques.

V. L'article 16 de la Llei 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya, estableix que la col·laboració entre les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya que tingui per objecte el desenvolupament d'objectius del Pla estadístic vigent s'ha de formalitzar per mitjà de convenis i contractes, d'acord amb la normativa vigent.

Per tot això, és d'interès per a ambdues institucions subscriure aquest Conveni atenent a les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del Conveni

L'objecte d'aquest Conveni és arbitrar els acords tècnics i pressupostaris necessaris entre el Departament de Cultura i l'Idescat per tal de determinar la col·laboració d'ambdues institucions en l'Estadística de participació cultural 2018 (en endavant, l'Estadística), d'acord amb els principis jurídics i tècnics que estableix la legislació vigent en matèria estadística a Catalunya.

Segona. Actuacions i obligacions de les parts

a) El Departament de Cultura serà l'organisme responsable de la recollida de dades, així com de la seva tabulació, explotació i difusió. Així mateix, serà el responsable de custodiar la informació resultant i de garantir en tot moment la preservació del secret estadístic en els termes establerts per la Llei d'estadística de Catalunya.

L'Idescat podrà disposar de les microdades recollides pel Departament de Cultura amb fins estadístics i de promoció de la recerca en l'àmbit de l'activitat estadística.

b) L'Idescat proporcionarà l'assistència tècnica i la informació estadística general necessàries per tal d'emmarcar adequadament l'Estadística. Aquesta col·laboració es concretarà especialment en les actuacions següents:

 • Dissenyar la mostra necessària per dur a terme l'Estadística amb el nivell de fiabilitat acordat per ambdues parts.
 • Efectuar l'extracció de la mostra estadística representativa del Registre de població de Catalunya i realitzar els tractaments i acaraments amb altres fitxers necessaris. La mostra serà de 4.000 persones titulars i 3 persones substitutes per cada titular (12.000 substituts). El Departament de Cultura utilitzarà la mostra únicament i exclusivament per a l'Estadística objecte d'aquest Conveni.
 • Ponderar la mostra a fi d'equilibrar-la als perfils de sexe i edat a través dels factors de correcció pertinents.
 • Donar suport tècnic al Departament de Cultura en els dubtes que es plantegin en el marc de l'actuació estadística.

Tercera. Protecció de dades i secret estadístic

Les parts signants d'aquest Conveni s'obliguen a complir amb la legislació sobre protecció de dades personals aplicable a la informació que tractin.

Així mateix, es comprometen a mantenir el secret estadístic a fi de garantir la protecció de les dades individualitzades d'ordre privat, d'acord amb el que s'estableix a la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

Quarta. Difusió de la informació

El Departament de Cultura i l'Idescat validaran conjuntament els resultats sintètics i bàsics de difusió obligatòria.

El Departament de Cultura difondrà els resultats d'aquesta operació estadística per internet sota una llicència oberta que permeti utilitzar-los a tercers només citant-ne la font (Estadística de participació cultural 2018. Departament de Cultura).

Es podran utilitzar llicències Creative Commons de reconeixement d'autoria, per a usos no comercials i sense obra derivada (CC BY NC ND) per a la difusió d'obres que derivin d'aquests resultats, quan s'hagin de protegir especialment d'acord amb la Llei de propietat intel·lectual.

L'Idescat, per la seva banda, podrà difondre les dades bàsiques i indicadors d'aquesta operació estadística com a entitat coordinadora del Sistema estadístic de Catalunya.

Cinquena. Aportacions econòmiques derivades del Conveni

La signatura i execució d'aquest Conveni no comportarà aportacions econòmiques entre les entitats signants.

No obstant per la seva part el Departament de Cultura destinarà la quantitat de 100.000 euros a la contractació del servei de recollida de dades, així com de la seva tabulació, explotació i difusió.

Sisena. Comissió de seguiment

Per al seguiment d'aquest Conveni es constitueix una comissió de seguiment integrada per dos membres de cadascuna de les entitats signants, els quals s'esmenten a continuació.

 • Per part del Departament de Cultura:
  • El cap del Gabinet Tècnic.
  • El responsable d'estadística del Gabinet Tècnic.
 • Per part de l'Idescat:
  • El responsable de l'Àrea d'Estàndards i Qualitat.
  • El responsable de l'Àrea d'Economia i Societat.

La Comissió de seguiment tindrà com a funcions el seguiment tècnic de l'execució del Conveni i el control del compliment de totes les seves clàusules.

A les reunions de la Comissió podran assistir-hi altres persones, quan ho acordin així ambdues parts, en cas que es consideri convenient per al desenvolupament d'aquelles.

Setena. Vigència i extinció del Conveni

Aquest Conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i finalitzarà el 30 de desembre del 2018.

Aquest Conveni s'extingeix pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o per incórrer en causa de resolució.

Són causes de resolució:

a) El transcurs del termini de vigència del Conveni sense que se n'hagi acordat la pròrroga.

b) Per acord de les dues parts manifestat per escrit.

c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per qualsevol de les parts.

d) La impossibilitat sobrevinguda de dur a terme l'objecte del Conveni.

e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del Conveni.

f) Per qualsevol altra causa prevista en les lleis.

Vuitena. Resolució de conflictes

Si sorgeixin dubtes quant a la interpretació del contingut d'aquest Conveni, es resoldran en el si de la Comissió de seguiment.

Laura Borràs i Castanyer
Consellera del Departament de Cultura
Frederic Udina i Abelló
Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya