Saltar al contingut principal

Conveni 006/2013

CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA COEDICIÓ DE LA REVISTA SORT (STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH TRANSACTIONS) ENTRE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA, LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, LA UNIVERSITAT DE BARCELONA, LA UNIVERSITAT DE GIRONA, LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, LA UNIVERSITAT DE LLEIDA I LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Barcelona, 15 d'abril de 2013

REUNITS

l'Excm. i Mgfc. senyor Antoni Giró Roca, com a rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), NIF núm. Q-08.18003F, amb domicili a Barcelona, C/ Jordi Girona, 31 i en representació d'aquesta, en virtut d'allò que disposen l'article 20 de la Llei Orgànica 6/2001 d'Universitats, de 21 de desembre; l'article 67 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, aprovats pel Decret 225/2003, de 23 de setembre, i de conformitat amb el nomenament per Decret 47/2010, de 30 de març, de la Generalitat de Catalunya.

El Senyor Dídac Ramírez i Sarrió, Rector Mgfc. de la Universitat de Barcelona (UB), amb CIF Q0818001-J, amb domicili a Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, núm. 585 i en representació d'aquesta institució, per nomenament atorgat pel Decret 225/2008, de 18 de novembre de 2008 (DOGC núm. 5264, de 24.11.2008) i en virtut de les competències previstes a l'Estatut de la Universitat de Barcelona aprovat pel Decret 246/2003, de 8 d'octubre (DOGC núm. 3993, de 22 d'octubre).

La Mgfca. Senyora Anna Maria Geli de Ciurana, Rectora de la Universitat de Girona (UdG), amb CIF Q6750002E i amb domicili social a Girona, a Plaça Sant Domènec, 3, Edifici Les Àligues, 17071 i en representació d'aquesta institució, tal i com estableix el Decret 270/2005, de 13 de desembre (DOGC núm. 4530, de 15 de desembre de 2005), de nomenament del la rectora Universitat de Girona, i de conformitat amb el que estableixen els articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat de Girona, aprovats pel Decret 200/2003, de 26 d'agost (DOGC núm. 3963 de 8 de setembre de 2003).

El senyor Ferran Sancho Pifarré, Excm. i Mgfc. rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb CIF Q0818002H i amb domicili social a Bellaterra a l'Edifici Rectorat, Campus UAB s/n (08193 Bellaterra), segons Decret 64/2012, de 12 de juny publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6149 de 14 de juny en virtut de les competències que li atorga l'article 75 paràgraf m) dels Estatuts.

El senyor Roberto Fernández Díaz, rector Magnífic de la Universitat de Lleida (UdL), domiciliada a Lleida, plaça Victor Siurana núm.1, i amb CIF Q-75550001-G, en virtut d'allò que disposen l'article 20 de la Llei Orgànica 6/2001 d'Universitats, de 21 de desembre, l'article 64 dels Estatuts de la Universitat de Lleida, aprovats pel Decret 201/2003, de 26 d'agost i de conformitat amb el nomenament per Decret 340/2011, de 17 de maig de la Generalitat de Catalunya.

El senyor Josep Joan Moreso Mateos, rector magnífic de la Universitat Pompeu Fabra, amb CIF Q5850017D i domicili a Barcelona, plaça de la Mercè, 12, nomenats per aquest càrrec per Decret 42/2009, de 10 de març (DOGC de 13 de març), com a representant d'aquesta institució d'acord amb les competències que li atorga l'article 52 dels Estatuts de la Unniversitat Pompeu Fabra, aprovats per Decret 209/2003, de 9 de setembre i modificats per Acord GOV/203/2010, de 9 de novembre (text íntegre publicat al DOGC de 16 de novembre).

El Sr. Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant Idescat), amb CIF Q5850015-H, i domicili en Via Laietana, 58 (08003 Barcelona), en nom i representació d'aquest organisme, segons nomenament efectuat d'acord amb el que preveu el Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 178/2009, de 17 de novembre, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

MANIFESTEN

Que entre els objectius de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant Idescat), i en compliment del que estableixen la Llei 2/2006, de 6 de març, del Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 i la Llei 13/2010, de 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014, figura el de la promoció de la recerca estadística mitjançant la potenciació de publicacions tècniques periòdiques en col·laboració amb les universitats catalanes per a la difusió de mètodes i l'aprofundiment de la seva aplicabilitat.

Que les universitats signants d'aquest Conveni (Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Lleida i Universitat Pompeu Fabra) tenen com a objectiu, dins de les seves funcions, la recerca i la difusió d'estudis, projectes i treballs tècnics que puguin aportar coneixements en els diferents camps de la ciència i de la tècnica i, entre ells, en el de l'estadística.

Que l'Idescat va esdevenir editor de la revista "Quaderns d'Estadística i Investigació Operativa" (Qüestiió) l'any 1992, a partir dels acords subscrits amb la Universitat Politècnica de Catalunya, i que l'any 2003 l'esmentada revista es va transformar en "Statistics and Operations Research Transactions" (SORT) editada íntegra i únicament en anglès per raó de la seva finalitat i destí a la comunitat científica internacional.

Que l'Idescat ha impulsat sempre l'edició de les revistes Qüestiió i SORT amb la col·laboració i suport d'universitats catalanes i d'altres institucions científiques, recolzant la seva trajectòria editorial en l'àmbit de l'estadística aplicada i la investigació operativa, així com la biometria, i introduint-hi aspectes propis de l'estadística oficial.

Que l'Idescat va establir convenis de col·laboració en matèria de publicació, edició i difusió dels "Quaderns d'Estadística i Investigació Operativa" (Qüestiió) amb la Universitat Politècnica de Catalunya (1 de desembre de 1994), la Universitat de Barcelona (29 de febrer de 1996), la Universitat de Girona (8 de febrer de 1999) i la Universitat Autònoma de Barcelona (11 de juliol de 2000).

Que la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Idescat van signar els anys 2011 i 2012 un conveni de coedició de la revista SORT, i que les Universitats de Lleida i Pompeu Fabra han manifestat la seva voluntat d'adherir-se a la coedició de la revista.

En conseqüència, totes les parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per subscriure i signar aquest Conveni i el sotmeten a les següents

CLÀUSULES

Primera.- Objecte del Conveni

Aquest Conveni té per objecte establir els termes de col·laboració per a l'edició, publicació i difusió de la revista "Statistics and Operations Research Transactions" (en endavant, SORT), així com els mecanismes de cooperació entre l'Idescat i les universitats catalanes, en qualitat d'entitats coeditores de la revista, com una eina orientada a la promoció conjunta de la recerca en estadística.

Segona.- Règim intern de la Revista SORT

1. La revista SORT és una revista especialitzada, orientada a la promoció i difusió de la recerca en estadística i en investigació operativa, que ha adaptat el seu règim intern a la normativa editorial vigent de les publicacions de la Generalitat.

L'òrgan de gestió de la revista és el Comité de Gestió.

El Comitè de Gestió té atribuïda la gestió i coordinació institucional de la revista i té assignades les funcions bàsiques següents:

 • a) Vetllar pel compliment de les clàusules d'aquest Conveni i interpretar-les.
 • b) Aprovar la proposta de pressupost anual de SORT.
 • c) Aprovar anualment la memòria explicativa de l'edició, publicació i difusió de SORT, elaborada pel/per la seu/seva director/a.
 • d) Acordar el règim d'intercanvi de SORT amb d'altres revistes.
 • e) Acordar el nombre d'exemplars gratuïts de SORT que es lliuraran a cada entitat coeditora o col·laboradora, sense perjudici dels compromisos institucionals de l'Idescat.
 • f) Acordar la designació del/de la director/a de SORT, a partir d'una selecció de reconeguts professionals actius en l'àmbit de l'estadística o la investigació operativa que garanteixi la publicitat i concurrència i aprovar-ne les seves funcions.
 • g) Aprovar propostes d'incorporació de noves entitats coeditores i aprovar la incorporació de noves entitats col·laboradores de la revista SORT amb les que es poden establir modalitats diverses de col·laboració, gestionar altres canvis en la composició de les entitats coeditores i, conseqüentment, proposar modificacions en les aportacions que s'adaptin als membres resultants.
 • h) Aprovar la composició, reglament i funcions dels actuals Comité Editorial i Comite d'Assessorament editorial i d'altres possibles òrgans de consulta i assessorament.
 • i) Aprovar les condicions de tiratge i els criteris ambientals d'aplicació a la publicació dels exemplars de la revista, la seva difusió i promoció i el règim de publicació electrònica de la revista.

2. El Comitè de Gestió està format per membres de les entitats coeditores de la Revista i la composició serà sempre paritària entre l'Idescat i la resta d'entitats coeditores, a part del/la director/a de SORT que és membre del Comitè de Gestió per raó del càrrec. Per tant, en cas d'incorporació de noves entitats coeditores o de baixa d'alguna d'elles, el nombre de membres de l'esmentat comitè augmentarà o disminuirà de manera que es mantingui la composició paritària esmentada.

3. A partir de la data de signatura d'aquest Conveni, el Comitè de Gestió queda integrat pels membres següents:

Per part de les Universitats, un representant de cadascuna de les Universitats signants del conveni designats pel respectiu Rector o Rectora.

Per part de l'Idescat:

El/la director/a de l'Idescat, que serà el/la President/a del Comitè o persona en qui delegui

El/la subdirector/a general de Producció i Coordinació Estadística, que serà el/la secretari/a del Comitè

El/la subdirector/a general d'Informació i Difusió Estadística.

Tants membres més designats per l'Idescat com siguin necessaris per obtenir la paritat esmentada a l'apartat anterior.

La directora o director de la revista formarà part del Comité de Gestió amb veu i sense vot.

No obstant això anterior, les entitats coeditores podran convidar, amb veu i sense vot, a d'altres representants en funció dels temes a tractar a les reunions del comitè. Les entitats colaboradores també podran aportar membres amb veu i sense vot si així s'acorda en el conveni d'incorporació.

4. Aquest Comitè es reunirà almenys una vegada a l'any, prèvia convocatòria del/la president/a amb una antelació de quinze dies naturals.

La participació en qualsevol de les tasques de coedició de la revista, tant en el Comité de Gestió, en la direcció, o altres que pugui determinar el Comité de Gestió no comportaran en cap cas relació laboral amb l'Idescat.

Tercera.- Obligacions de les parts coeditores

Obligacions de l'Idescat

 1. L'Idescat es reserva les tasques pròpies de la secretaria de la revista, les d'impressió i edició que es duran a terme en el taller de reprografia d'aquesta institució i les de difusió impresa o electrònica part de les quals podran ser repercutides en el pressupost de despeses de la revista.
 2. L'Idescat un cop finalitzat l'exercici anual elaborarà el tancament econòmic d'ingressos i de despeses amb l'objectiu que sigui presentat davant del Comitè de Gestió. Si es produís un romanent es decidirà els termes de la seva aplicació a l'exercici següent d'acord amb les limitacions i normatives pressupostàries que regeixin.

Obligacions de les universitats

Les universitats coeditores facilitaran el suport necessari a la revista SORT en matèria d'assessorament tècnic o científic.

Quarta.- Finançament de SORT

Les parts signants del Conveni aportaran els següents imports en concepte de finançament de la revista SORT:

 • a) L'Idescat contribuirà al 40% de les despeses anuals de la revista sobre la base d'un pressupost màxim anual de 25.000€ que es cobriran amb el pressupost anual de l'Idescat, d'acord amb la tendència dels darrers cinc anys d'edició de la revista que recull l'Annex al conveni.
 • b) Les universitats coeditores aportaran el 60% de les despeses anuals de la revista sobre la base d'un pressupost màxim anual de 25.000€. Cadascuna de les universitats coeditores assumirà la part que li correspongui de la contribució econòmica global de totes les entitats coeditores de SORT, segons l'acord del Comitè de Gestió.
 • c) Les aportacions econòmiques de les Universitats, que es detallen a l'Annex, es faran efectives mitjançant transferència bancària al compte corresponent de l'Idescat que és 2013-0100-53-0200698577 i es dedicaran a l'edició i la difusió de SORT. Els citats imports s'hauran de fer efectiu dins del primer semestre de l'any 2013.

A part de les aportacions convingudes entre les entitats coeditores en aquesta clàusula, la promoció, edició i difusió de SORT es podrà també finançar amb altres mitjans i en els termes següents:

 • a) Els imports corresponents recaptats de les subscripcions i la venda d'exemplars separats.
 • b) Les aportacions que puguin formalitzar-se amb d'altres persones físiques o jurídiques, tant públiques com privades.
 • c) Altres aportacions aprovades pel Comitè de Gestió.

Cinquena.- Incorporació de noves entitats coeditores

Els acords de noves incorporacions d'entitats coeditores s'hauran de formalitzar amb la signatura de totes les entitats coeditores i de l'entitat corresponent amb l'acord previ del Comitè de Gestió.

Sisena.- Vigència

Aquest Conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i s'extingirà el dia 31 de desembre de 2013 preveient les entitats signants la seva intenció inicial de continuar la coedició de la revista amb la signatura de convenis similars anualment, amb l'actualització del pressupost de despeses i de les contribucions de les entitats signants.

Setena.- Extinció

Aquest conveni s'extingirà:

 • a) Pel compliment del seu objecte
 • b) Per denúnica expressa de totes les parts o per decisió conjunta de no donar continuïtat a la publicació de la revista.
 • c) Per les causes generals d'extinció de les obligacions

En aquest dos úlitms casos, els ingressos rebuts de les parts coeditores i no aplicats a la seva finalitat es retornaran a les parts.

Vuitena.- Jurisdicció competent aplicable

Les qüestions litigioses que puguin sorgir de la interpretació i compliment d'aquest conveni seran de coneixement i competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

I, en prova de conformitat, se signa aquest document per septuplicat en el lloc i data abans esmentats.

Per l'Institut d'Estadística de Catalunya
El Director
Per la Universitat Politècnica de Catalunya
El Rector
Per la Universitat de Barcelona
El Rector
Per la Universitat de Girona
El Rector
Per la Universitat de Autònoma de Barcelona
El Rector
Per la Universitat de Lleida
El Rector
Per la Universitat Pompeu Fabra
El Rector

Annex. Presssupost corresponent al volum 37 –exercici 2013 per a l'edició de Statistics and Operations Reserch Transactions (SORT) aprovat pel Comité de Gestió el día 20 de març del 2013.

Total despeses: 17.958,22 €

Despeses de producció i tramesa: 3.990.00 €

Despeses d'edició i coordinació: 13.968,22 €

Total ingressos: 2.034,56 €

Subscripcions: 1.234,56 €

Aportacions: 800,00 €

Cadascuna de les Universitats: 1.364,88

Les despeses de producció i tramesa inclouen la producció de 500 exemplars per número i la tramesa per correu de 475 exemplars per número.

Les despeses d'edició i coordinació inclouen els pagaments per serveis d'edició i alguns serveis del Comité Editorial, així com el pagament de 600 € per a un eventual article convidat.

Barcelona, 15 d'abril de 2013.