Saltar al contingut principal

Conveni 006/2015

CONVENI DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES ACADÈMIQUES EXTERNES CURRICULARS EN ENTITATS COL·LABORADORES

REUNITS

D'una part, la Sra. Gloria González Anadón, Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb NIF Q0818002H, en nom i representació d'aquesta universitat, amb domicili a Campus universitari, s/n, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), per delegació del rector segons la resolució de 2 de juliol de 2013.

D'una altra part, el Sr. Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat) amb CIF Q5850015-H, en nom i representació d'aquest organisme, segons nomenament efectuat en el Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya (DOGC núm. 6571 de 27.02.2014).

I d'una altra part, el Sr. Enric Azlor Celma, amb DNI 46140693W, estudiant de Postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic a la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest conveni i

MANIFESTEN

I. Que vista la necessitat de regular el desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes curriculars dels estudiants universitaris i de conformitat del què disposa el Reial Decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, les parts subscriuen aquest document i

ACORDEN

Primer. L'objecte d'aquest conveni és establir les condicions sobre les quals s'han de desenvolupar les pràctiques acadèmiques externes curriculars que l'estudiant ha de dur a terme per a la seva formació. Les pràctiques han d'anar encaminades a completar l'aprenentatge teòric i pràctic de l'estudiant per tal de proporcionar-li una formació completa i integral.

L'estudiant ha de desenvolupar aquestes pràctiques externes de conformitat amb el projecte formatiu detallat a l'annex d'aquest conveni, en el qual s'inclouen els objectius educatius i les activitats que cal desenvolupar.

Segon. Les condicions de l'estada de pràctiques seran:

 1. La durada de les pràctiques s'estableix des del dia 8 d'abril de 2015 fins el dia 25 de maig de 2015, amb horari entre les 9 h i les 14 h hores, de dilluns a divendres. Aquesta dedicació és compatible amb l'activitat acadèmica, formativa i de representació i participació de l'estudiant a la Universitat.
 2. El nombre d'hores total de l'estada de pràctiques externes és de 100.
 3. L'estada de pràctiques té lloc a Via Laietana, 58. 08003 Barcelona.
 4. El desenvolupament de les pràctiques està supeditat a l'efectiva matriculació de l'alumne als estudis de referència. Així mateix, el present conveni quedarà automàticament rescindit en el moment en que l'alumne hagi estat avaluat.
 5. Les pràctiques curriculars objecte d'aquest conveni s'integren dins el Mòdul Pràctiques professionals de correcció i qualitat lingüística del Pla d'Estudis Diplomatura de postgrau en Correcció i Assessorament Lingüístic aprovat per la UAB, i equivalen a 10 ECTS.

Tercer. L'estudiant percebrà de l'Idescat la quantitat de 0 € / hora (sotmesa a la retenció corresponent d'acord amb la legislació vigent), en concepte d'ajut a l'estudi, que li serà satisfeta segons s'acordi entre les dues parts. Així mateix, l'Idescat practicarà les retencions que corresponguin i és responsable del compliment de les seves obligacions en matèria de Seguretat Social d'acord amb el que estableixi la legislació vigent.

Quart. Els drets i deures de l'estudiant són els establerts a l'Estatut de l'Estudiant Universitari, aprovat per Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre.

En particular, l'estudiant té dret al règim de permisos següent:

 • a. Per exàmens, ja siguin parcials o finals. L'estudiant té permís tot el dia en què té lloc l'examen.
 • b. Per tutoria. L'estudiant té permís les hores indispensables per a la tutoria.
 • c. Per presentació de treballs acadèmics. L'estudiant té permís les hores indispensables per a la presentació dels treballs acadèmics.
 • d. Per la representació i la participació en els òrgans de govern i de representació de la Universitat. L'estudiant té permís les hores indispensables per a la celebració de les sessions i per a participar en els processos electorals que corresponguin.
 • e. Per visita mèdica. L'estudiant té permís les hores indispensables per assistir a la visita mèdica.
 • f. Per altres supòsits aprovats conjuntament per l'Idescat i la Universitat Autònoma de Barcelona.

L'estudiant ha d'informar l'Idescat amb suficient antelació d'aquelles absències que siguin previsibles i ha de presentar els justificants corresponents.

Les hores de pràctiques que no s'hagin pogut dur a terme a causa d'un permís poden comportar una ampliació de la data d'acabament de l'estada de pràctiques equivalent al temps gaudit al permís, sempre que aquesta ampliació es comuniqui amb anterioritat a la finalització del període inicialment pactat amb la Universitat Autònoma de Barcelona.

L'estudiant té dret a rebre, per part de l'Idescat, informació de la normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals.

L'estudiant es compromet, expressament, a tractar amb absoluta confidencialitat la informació interna de l'Idescat on desenvolupa l'estada de pràctiques i a guardar secret professional sobre les seves activitats, tant durant l'estada com un cop l'hagi finalitzat.

Un cop finalitzada l'estada de pràctiques, l'estudiant ha d'elaborar-ne una memòria final i presentar-la en un màxim de 15 dies a partir de la finalització de la seva estada de pràctiques, segons el model establert per la Universitat i facilitat a aquest efecte.

En la data de subscripció d'aquest conveni l'estudiant acredita que té subscrita una pòlissa d'assegurança d'accidents i de responsabilitat civil, que cobreix la seva estada en pràctiques.

Cinquè. L'Idescat designa com a persona tutora Mariona Ferret Alcaraz, que ha de vetllar per la formació de l'estudiant, ha de fixar el pla de treball segons el projecte formatiu i s'ha de coordinar amb la persona tutora interna designada per la Universitat.

L'Idescat es compromet a tractar les dades de l'estudiant d'acord amb la normativa reguladora de les dades de caràcter personal i a facilitar a l'estudiant les dades necessàries per tal que pugui exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

L'Idescat es compromet, expressament, a informar l'estudiant de l'organització i el funcionament de l'entitat i de la normativa d'interès, especialment la relativa a seguretat i riscos laborals.

Un cop finalitzada l'estada de pràctiques, la persona tutora de l'Idescat ha d'elaborar un informe final i presentar-lo en un màxim de 15 dies a partir de la finalització de l'estada de pràctiques, segons el model establert per la Universitat i facilitat a aquest efecte.

Les dades personals de la persona tutora designada de l'Idescat formaran part d'un fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la finalitat de gestionar el desenvolupament de l'objecte d'aquest conveni i fer el seguiment de l'evolució dels estudiants. De conformitat amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les persones designades com a tutors poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Secretaria General de la Universitat Autònoma de Barcelona.

La UAB designa Mònica Montserrat Grau com a tutora acadèmica de l'estudiant, qui es responsabilitzarà del seguiment i avaluació de les pràctiques.

Sisè. La realització de l'estada de pràctiques no suposa l'assumpció per a les parts d'obligacions més enllà de les estrictament establertes en aquest document, i en cap cas no implica l'existència de relació laboral entre l'estudiant i l'Idescat.

Setè. L'incompliment dels termes establerts en el present conveni, annexos i/o disposicions legalment aplicables s'ha de comunicar a l'Escola de Postgrau de la Universitat Autònoma de Barcelona amb una antelació mínima d'una setmana, amb la voluntat de rescindir anticipadament el present conveni.

Així mateix, la Universitat pot rescindir unilateralment aquest conveni si detecta que alguna de les parts incompleix els acords establerts o la normativa aplicable.

Vuitè. El present conveni es subscriu a l'empara del que disposa el Reial Decret 592/2014, d'11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris.

Qualsevol controvèrsia que pugui sorgir de l'aplicació, interpretació o execució d'aquest conveni s'ha de resoldre de mutu acord entre les parts. Si això no és possible, les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten als jutjats i tribunals de Barcelona.

Novè. La Universitat Autònoma de Barcelona i l'Idescat poden fer difusió pública de la subscripció d'aquest conveni, sempre que quedi emmarcada en l'esperit i en la voluntat de col·laboració establerta entre les parts.

I, perquè així consti, les parts signen aquest document, per triplicat, al lloc i en la data assenyalats.

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 20 de març del 2015

Per la Universitat Autònoma de Barcelona. El rector, i per autorització:
Gloria González Anadón. Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat
Per l'estudiant (Signatura)
Enric Azlor Celma
Per l'Idescat (Signatura i segell)
Frederic Udina i Abelló. Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya

PROJECTE FORMATIU (ANNEX)

Projecte formatiu relatiu al conveni de cooperació educativa de data 20 de març del 2015, per a la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars, signat entre la Universitat Autònoma de Barcelona, amb NIF Q0818002H, l'Idescat, amb CIF Q5850015-H, i l'estudiant Enric Azlor Celma, amb DNI 46140693W

Dades del projecte formatiu

Entitat Col·laboradora: Idescat, amb CIF Q5850015-H

Estudiant: Enric Azlor Celma, amb DNI 46140693W

Adreça de la realització de l'estada de pràctiques: Via Laietana, 58. 08003 Barcelona

Àrea/Departament/Servei on es duu a terme l'estada de pràctiques: Àrea de Comunicació i Difusió de la Subdirecció General d'Informació i Comunicació

Data: 20 de març del 2015

Motivació

Reforçar la formació pràctica dels alumnes del Postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic (PCAL) de la UAB per aconseguir professionals amb una visió real dels problemes que permeti d'incorporar-los al món professional.

Objectiu de l'estada de pràctiques

 • Posar en pràctica els coneixements apresos en el Postgrau.
 • Conèixer l'Idescat i els seus criteris lingüístics.
 • Conèixer el funcionament de l'equip de llengua de l'Idescat.

Detall del contingut de l'estada de pràctiques (tasques)

 • Corregir documents de l'Idescat
 • Traduir documents de l'Idescat del català al castellà per mitjà del traductor automàtic i posteditar-los
 • Elaborar consultes lingüístiques (de terminologia, normativa, convencions…) per al TERMCAT, l'IEC, la Direcció General de Política Lingüística
 • Elaborar criteris lingüístics per a l'Idescat

Competències que haurà adquirit l'estudiant en finalitzar l'estada de pràctiques

BÀSIQUES

 • Desenvolupament de pensament i raonament crític
 • Comunicació efectiva
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, de persones i de situacions
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional

GENÈRIQUES

(Podeu descriure les competències en funció de les establertes per la Universitat per a cada un dels estudis. Les dels estudis de postgrau les trobareu al web http://www.uab.cat/servlet/Satellite/postgrau/masters-i-postgraus-1096480137925.html)

 • Treballar de manera autònoma.
 • Demostrar capacitat d'autoaprenentatge.
 • Treballar en equip.
 • Buscar, seleccionar i jerarquitzar fonts d'informació diverses.
 • Aplicar el pensament científic amb rigor.
 • Treballar amb les TIC.
 • Fomentar l'esperit crític.
 • Demostrar empatia amb l'entorn.
 • Gestionar el temps de forma adequada

ESPECÍFIQUES

Conèixer i aplicar els fonaments teòrics i pràctics bàsics de l'exercici professional de la correcció i l'assessorament lingüístic en l'àmbit de l'edició i la traducció.

 • Tenir una visió de conjunt de l'exercici professional de la correcció i l'assessorament lingüístic quant a obres de consulta, tipografia, terminologia, aspectes avançats de sintaxi catalana i correcció de textos escrits.
 • Manejar amb eficàcia i esperit crític les obres impreses i digitals més útils per a la correcció de textos.
 • Conèixer i reconèixer la tècnica de correcció de textos escrits.
 • Millorar la qualitat lingüística dels textos escrits.
 • Demostrar el coneixement d'aspectes avançats de sintaxi catalana.
 • Manejar amb eficàcia i esperit crític les eines de consulta terminològiques.
 • Ser capaç de fer recerca terminològica i de resoldre problemes terminològics.
 • Conèixer i reconèixer el programari de correcció i traducció.
 • Conèixer i reconèixer el llenguatge del model jurídic i administratiu català.
 • Manejar les expressions habituals en el llenguatge jurídic i administratiu.
 • Aplicar la tècnica de correcció de textos escrits.
 • Aplicar els fonaments pràctics de l'exercici professional de la correcció i l'assessorament lingüístic

Procediment del seguiment per part de la persona tutora designada per l'Idescat

Supervisió de la feina feta i posada en comú per analitzar les solucions proposades.

Per la Universitat Autònoma de Barcelona. El rector, i per autorització:
Gloria González Anadón. Vicerectora de Qualitat, Docència i Ocupabilitat
L'estudiant (Signatura)
Enric Azlor Celma
Per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Signatura i segell)
Frederic Udina i Abelló. Director