Saltar al contingut principal

Conveni 006/2016

PRÒRROGA DEL CONVENI DE L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA AMB LA SOCIETAT CATALANA D'ESTADÍSTICA PER A L'ESTABLIMENT DE LA QUOTA ANUAL PER A L'EXERCICI 2016

REUNITS

D'una banda, el Sr. Xavier López Andrés, president de la Societat Catalana d'Estadística, amb domicili al carrer Pau Gargallo, 5, Barcelona 08028, societat inscrita en la Secció 1a del Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya per Resolució del 7 d'abril de 2010 i CIF G-65426843, en representació d'aquesta entitat.

I de l'altra, el Sr. Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya, en representació d'aquest organisme autònom administratiu segons nomenament atorgat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li son atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya (DOGC núm. 6571 de 27.02.2014).

MANIFESTEN

Mitjançant conveni del 8 de febrer de 2012, l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat) es va integrar a la Societat Catalana d'Estadística (en endavant, SCE) de conformitat amb l'article 4 dels estatuts de la SCE.

A les clàusules de l'esmentat conveni regulador es fixen els drets i obligacions de l'Idescat, la seva regulació com a soci institucional. Tanmateix, s'estipula la vigència anual, prorrogable expressament, per tal de fixar la quota de l'exercici corresponent.

En conseqüència, ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per subscriure aquesta pròrroga i

ACORDEN

L'Idescat prorroga la seva participació a la SCE amb el pagament d'una quota anual corresponent a l'any 2016 per un import de 500 €, que haurà d'abonar-se abans del dia 31 de desembre de 2016.

L'aportació de l'Idescat va a càrrec de la posició pressupostària D/226004001/5831/0000 i s'ha de fer efectiva mitjançant transferència al compte corrent de la SCE 3025–0001–19–1433441746 en un sol pagament.

Barcelona, 2 de març de 2016

El president de la Societat Catalana d'Estadística
Sr. Xavier López Andrés
El director de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Sr. Frederic Udina i Abelló