Saltar al contingut principal

Conveni 006/2019

CONVENI ENTRE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA I L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA PER A L'INTERCANVI D'INFORMACIÓ

REUNITS

D'una banda, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (d'ara endavant, Idescat), segons nomenament atorgat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

D'una altra, la senyora Marta Espasa Queralt, presidenta de l'Agència Tributària de Catalunya (d'ara endavant, ATC), d'acord amb les facultats atorgades per l'article 212-2, 2a) de la Llei 17/2017, de l'1 d'agost, del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat.

EXPOSEN

I - Que l'ATC és un ens amb personalitat jurídica pròpia amb plena capacitat i atribucions per organitzar i exercir les funcions que té encomanades, d'acord amb l'article 211-2 de la Llei 17/2017, de l'1 d'agost, del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat. L'ATC té, entre altres, les funcions de gestionar, liquidar, inspeccionar i recaptar els tributs propis de la Generalitat; gestionar la recaptació en període executiu dels ingressos de dret públic no tributaris de l'Administració de la Generalitat i dels ens que conformen el sector públic de la Generalitat; qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per llei, delegació de competències, encàrrec de gestió, conveni de col·laboració o per qualsevol altre instrument jurídic establert legalment; i també les funcions d'aplicació dels tributs locals i de gestió de la recaptació en període executiu dels ingressos de dret públic de les administracions locals de Catalunya, quan aquestes funcions li siguin assignades per delegació, encàrrec de gestió, conveni de col·laboració o altres fórmules de col·laboració establertes en l'ordenament jurídic.

L'ATC disposa dels fitxers següents:

 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
 • Impost sobre les estades en establiments turístics
 • Impost sobre grans establiments comercials

L'ATC també disposa del fitxer FIN-DGC, que cedirà a l'Idescat prèvia sol·licitud de l'ATC a la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya del Ministeri d'Hisenda.

II - Que l'article 31 de la CE estableix que tothom ha de contribuir al sosteniment de les despeses públiques d'acord amb la seva capacitat econòmica mitjançant un sistema tributari just. Per tabt, l'exercici de les competències legalment atribüides a l'ATC abans ressenyades requereix la notificació de nombrosos requeriments i tràmits que integren els diversos procediments tributaris. L'ATC ha assumit la gestió recaptatòria d'ingressos tributaris i no tributaris no només de departaments i d'altres ens que conformen el sector públic de la Generalitat, sinó també d'altres administracions públiques. En aquest sentit, cal destacar la gestió recaptatòria de les multes imposades pel Servei Català de Trànsit, que requereix una actualització constant de les dades domiciliàries.

Aquesta actualització de dades dels domicilis també esdevé del tot necessària en la gestió de nous impostos, com l'impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica, que afecta un elevat nombre de persones físiques, jurídiques i les entitats mancades de personalitat jurídica que resideixen a Catalunya i que són titulars dels vehicles.

Actualment, un percentatge significatiu de les notificacions dutes a terme per l'ATC resulten infructuoses perquè les dades corresponents als domicilis dels contribuents no sempre estan actualitzades. Aquest fet comporta que les notificacions no s'ajustin al que preveuen les normatives vigents, amb les conseqüències negatives que comporta l'estimació d'aquest defecte de notificació, com a conseqüència dels procediments ordinaris i extraordinaris de revisió.

Per aquest motiu l'ATC necessita disposar d'una base de dades permanentment actualitzada del domicili dels contribuents a Catalunya.

III - Que l'Idescat és l'òrgan estadístic de la Generalitat i es responsabilitza de les funcions de planificació, normalització, coordinació i gestió del Sistema estadístic de Catalunya.

Formalment es constitueix com a organisme autònom administratiu adscrit al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, amb personalitat jurídica pròpia, amb autonomia administrativa i financera, i amb plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats.

L'Idescat és responsable de les següents actuacions estadístiques recollides en el Programa anual d'actuació estadística 2019 que executa la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020:

 • 02 01 01 Comptes econòmics anuals de Catalunya
 • 02 01 02 Marc Input-Output de Catalunya
 • 02 01 05 Renda familiar disponible bruta. Estimacions territorials
 • 02 01 08 Compte satèl·lit del turisme
 • 02 03 05 Índex de vendes en grans superfícies
 • 03 08 05 Estadística dels visitants estrangers
 • 03 08 07 Estadística del turisme dels residents de Catalunya
 • 03 08 08 Estadística del turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat
 • 08 00 02 Registre estadístic de territori
 • 08 00 03 Registre estadístic d'entitats
 • 08 00 05 Directori d'empreses i establiments

Per a l'exercici de les competències legalment atribuïbles a l'Idescat per dur a terme les actuacions estadístiques esmentades, l'Idescat necessita accedir a la informació administrativa de naturalesa fiscal dels fitxers citats a l'apartat I.

IV - Que el Registre de població de Catalunya, que custodia l'Idescat, és un registre administratiu on figuren les dades actualitzades de caràcter obligatori dels veïns inscrits en els padrons municipals d'habitants de tots els ajuntaments de Catalunya.

D'acord amb l'article 48 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, els òrgans de la Generalitat de Catalunya poden utilitzar les dades del Registre de població de Catalunya només si els cal per a l'exercici de les seves competències, i exclusivament per a afers en els quals la residència o el domicili siguin dades rellevants.

V - Que l'article 17.3 de la Llei d'estadística de Catalunya disposa que l'Idescat pot accedir, amb la màxima eficiència i eficàcia, als arxius i registres administratius, inclosos els tributaris, que estiguin en poder dels departaments de la Generalitat i els organismes autònoms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen, per fer-ne ús amb finalitats exclusivament estadístiques i integrar la informació en les estadístiques en la mesura necessària per al desplegament, l'elaboració i la difusió de les estadístiques d'interès de la Generalitat.

VI - Que l'Idescat necessita accedir a l'arxiu FIN-DGC per al desenvolupament de l'actuació estadística Registre estadístic de territori.

VII - Que l'Idescat necessita accedir a l'arxiu de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats que afecta persones jurídiques, empresaris individuals i professionals lliberals per al desenvolupament de l'actuació estadística Marc Input-Output de Catalunya. Aquest impost es recull en la categoria d'impostos nets sobre productes en les estimacions de les macromagnituds econòmiques.

Que en el context d'elaboració del Marc Input-Output de Catalunya, una de les tasques necessàries és la construcció de la matriu de valoracions on s'inclouen les matrius de marges comercials i d'impostos nets sobre productes. Aquestes matrius permeten traspassar les valoracions a preus d'adquisició i a preus bàsics que s'utilitzen en les estimacions de macromagnituds. Aquest càlcul permet, per exemple, identificar els marges comercials i els impostos pagats pels consumidors quan compren un automòbil i un immoble.

Un dels impostos rellevants que s'inclouen en la categoria d'impostos nets sobre productes són els de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. Per assignar adequadament aquests impostos en la matriu d'impostos, és necessari conèixer com repartir-los segons qui els ha pagat. És a dir, cal saber l'import que han pagat els empresaris individuals i professionals liberals i les empreses, agrupant-les per branques d'activitat, que és el format d'agregació del Marc Input-Output de Catalunya.

Així mateix, conèixer el NIF dels pagaments és necessari per combinar aquesta informació amb l'assignació de branques d'activitat del directori d'empreses de l'Idescat, fet que fa possible calcular amb precisió aquesta variable de manera que sigui coherent amb els criteris utilizats per calcular macromagnituds de l'economia catalana per branques d'activitat.

VIII - Que l'Idescat necessita accedir a l'arxiu de l'Impost sobre les estades en establiments turístics per al desenvolupament de les actuacions estadístiques Compte satèl·lit del turisme; Estadística dels visitants estrangers; Estadística del turisme dels residents de Catalunya; Estadística del turisme a Catalunya dels residents de la resta de l'Estat; Registre estadístic d'entitats i Directori d'empreses i establiments. Es justifica obtenir informació del subjecte passiu (empreses i professionals) per poder completar i efectuar un control de qualitat de la informació respecte als resultats procedents d'enquestes oficials, i per a l'actualització dels directoris de l'Idescat.

IV - Que l'Idescat necessita accedir a l'arxiu de l'Impost sobre grans establiments comercials per al desenvolupament de les actuacions estadístiques Índex de vendes en grans superfícies; Registre estadístic d'entitats i Directori d'empreses i establiments. Es justifica la necessitat d'informació dels subjectes passius (empreses) per al manteniment dels directoris de l'Idescat i les actualitzacions del directori per a la realització de l'actuació estadística Índex de vendes en grans superfícies.

I, posades prèviament d'acord en aquest sentit, les parts acorden subscriure aquest document, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni és concretar l'intercanvi d'informació que les entitats signants han de comunicar-se recíprocament i periòdicament per al compliment de les seves finalitats respectives, així com establir les condicions per fer l'intercanvi.

Segona. Regles d'aplicació a la comunicació de dades

L'intercanvi d'informació que estableix aquest conveni s'ha d'ajustar, en tot cas, a les regles següents:

1. Adequació de les dades comunicades a les funcions del cessionari

2. Rellevància i utilitat de la informació per a les finalitats que justifiquen la comunicació

3. Proporcionalitat entre les dades comunicades i la finalitat per a la qual se sol·liciten –principi de minimització–

4. Seguretat dels sistemes de transmissió i accés a les dades emprats

Tercera. Compromisos de les parts. Dades a intercanviar, periodicitat, format i sistemes de transmissió de la informació

1. Compromisos de l'Idescat en relació amb les dades del Registre de població de Catalunya

1.1 L'Idescat facilitarà a l'ATC les dades corresponents al fitxer del Registre de població de Catalunya d'acord amb el detall de l'annex 1 del present conveni.

1.2 Transcorreguts quinze dies des de la signatura d'aquest conveni, l'Idescat farà una primera tramesa de les dades contingudes a l'annex 1 del present conveni.

1.3 La cessió trimestral de les dades del Registre de població de Catalunya comportarà el lliurament per part de l'ATC d'un certificat que acrediti que ha destruït les dades cedides en la tramesa anterior.

Si per dificultats tècniques no es poguessin trametre algunes de les dades esmentades, es posarà en coneixement de l'ATC aquest fet i es comunicarà la previsió de la tramesa de les dades.

2. Compromisos de l'ATC en relació amb les dades a trametre a l'Idescat

2.1 L'ATC sol·licitarà a la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya, d'acord amb el que disposa l'article 77 del Reial decret 417/2006, de 7 d'abril, pel qual es desplega el Text refós de la Llei del cadastre immobiliari, l'autorització per cedir a l'Idescat les dades corresponents a l'arxiu FIN-DGC. L'ATC facilitarà en un termini màxim de quinze dies, a comptar de la signatura del conveni i prèvia autorització, l'arxiu dels anys 2017, 2018 i 2019 i a partir d'aleshores la tramesa es farà amb periodicitat anual, cada 5 de maig.

2.2 L'ATC facilitarà a l'Idescat les dades corresponents als impostos següents d'acord amb el detall de l'annex 2 del present conveni:

 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats
 • Impost sobre les estades en establiments turístics
 • Impost sobre grans establiments comercials

2.3 Transcorreguts tres mesos des de la signatura d'aquest conveni, l'ATC farà una primera tramesa de les dades contingudes a l'annex 2 del present conveni. Les cessions de dades posteriors a la primera tramesa es faran d'acord amb el calendari previst per a la recepció de la informació que es detalla a l'annex 3. Si per dificultats tècniques no es poguessin trametre algunes de les dades esmentades, es posarà en coneixement de l'Idescat aquest fet i es comunicarà la previsió de la tramesa de les dades.

2.4 La cessió de les dades esmentades en els punts 2.1 i 2.2 es durà a terme amb caràcter anual, a excepció de l'impost sobre estades en establiments turístics, que serà dos cops l'any. La referència de la informació s'inicia des de l'any 2014.

3. La transmissió de la informació ha de ser xifrada i tant l'enviament com la recepció d'arxius es realitzarà mitjançant l'eina d'intercanvi de fitxers Very Secure File Transfer Protocol (VSFTP).

Quarta. Obligacions econòmiques

Aquest conveni, per raó de les prestacions que recull, no genera despeses a càrrec de cap de les parts que el subscriuen.

Cinquena. Naturalesa del conveni

Aquest conveni té naturalesa administrativa i, per tant, es regeix pel que disposen la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic.

Sisena. Tractament i protecció de dades

Les parts es comprometen a observar escrupolosament la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, avui representada pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Les dades cedides tenen caràcter reservat i només poden ser utilitzades i tractades per a la finalitat que motiva la subscripció d'aquest conveni, sense que puguin ser comunicades a tercers.

Les entitats cessionàries de les dades seran responsables de l'ús que en facin. En aquest sentit, s'obliguen al següent:

 • a) Definir, adoptar i observar les mesures tècniques i organitzatives de seguretat de les dades que s'han definit amb l'objectiu d'impedir-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir-ne la integritat, la disponibilitat i la confidencialitat d'acord amb l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els perills a què estiguin exposades, i que s'adjunten a l'annex d'aquest document.
 • b) Fer extensives les obligacions establertes en aquest acord a tots els seus treballadors i col·laboradors implicats en l'execució d'aquest acord i amb accés a la informació, i deixar-ne constància documental.
 • c) No tractar les dades per a una finalitat diferent de la que es fa constar en aquest conveni.

El deure de confidencialitat subsistirà fins i tot després de finalitzar la vigència d'aquest conveni.

Setena. Secret estadístic

Les parts s'obliguen a mantenir el secret estadístic respecte a la informació relacionada amb aquest acord, en els termes previstos als articles 24 i següents de la Llei d'estadística de Catalunya.

El deure de guardar secret estadístic s'ha de mantenir fins i tot després que hagin finalitzat les activitats relatives a l'execució de l'acord.

Vuitena. Comissió de Seguiment del conveni

Per al seguiment d'aquest conveni, es constitueix una comissió paritària, que serà competent per resoldre totes les qüestions relatives a la gestió del conveni i, específicament, els dubtes que puguin sorgir en la seva execució i interpretació.

Aquesta comissió estarà formada pels següents representants:

1. Per l'Idescat, el o la sub-directora general de Producció i Coordinació, el o la responsable de l'Àrea de Població i Territori i el o la responsable de l'Àrea de Tecnologies de la Informació.

2. Per l'ATC, el o la cap de l'Àrea del Servei Jurídic, el o la cap d'Àrea de la Inspecció de Serveis i el o la cap del Servei de Sistemes d'Informació Tributària.

Novena. Signatura d'addendes

L'Idescat i l'ATC acorden que, d'acord amb la normativa vigent, poden ampliar mitjançant addenda i prèvia justificació la cessió d'altres dades que siguin d'interès per a qualsevol de les parts, sempre que la utilització d'aquestes dades resulti justificada en el marc d'aquest conveni.

Desena. Vigència

Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i serà vigent per un període de quatre anys. Al finalitzar aquest període, les parts podran concertar una nova pròrroga de quatre anys més.

Onzena. Extinció

Aquest conveni s'extingeix pel compliment de les actuacions que en constitueixen l'objecte. Són, a més, causes de resolució:

 • a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n'hagi acordat la pròrroga.
 • b) L'acord de les parts signants manifestat per escrit
 • c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels signants.
 • d) La vulneració del secret estadístic.
 • e) L'incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals.
 • f) La decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
 • g) La impossibilitat sobrevinguda de dur a terme l'objecte del conveni.
 • h) Qualsevol altra causa prevista a les lleis.

Dotzena. Solució de controvèrsies

Respecte als dubtes i controvèrsies que puguin sorgir amb motiu de la interpretació d'aquest conveni, els dirimirà, en primer lloc, la Comissió de Seguiment i, si arribés el cas, les mateixes parts signatàries de l'acord.

I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni.

Per l’ATC
Marta Espasa
Per l’Idescat
Frederic Udina

Annex 1

Dades del fitxer del Registre de població de Catalunya que facilitarà l'Idescat a l'ATC
Camp Descripció Format Observacions
CPRO Codi de província de residència N(2) 3
CMUN Codi de municipi de residència N(3) 3
NOMB Nom A(20)
PART1 Partícula primer cognom A(6)
APE1 Primer cognom A(25)
PART2 Partícula segon cognom A(6)
APE2 Segon cognom A(25)
DIST Districte N(2)
SECC Secció N(3)
CVIA Codi de via N(5)
TVIA Tipus de via A(5)
NVIAC Nom curt A(25)
CPSVIA Codi de pseudovia N(5)
DPSVIA Nom de pseudovia A(50)
TINUM Tipus de numeració N(1)
NUMER Número N(4)
CNUMER Qualificador de NUMER A(1)
NUMERS Número (superior) N(4)
CNUMERS Qualificador de NUMERS (superior) A(1)
KMT Quilòmetre N(3)
HMT Hectòmetre N(1)
BLOQ Bloc A(2)
PORT Portal A(2)
ESCA Escala A(2)
PLAN Planta A(3)
PUER Porta A(4)
FNAC 18 anys i més en la data de referència del trimestre N(8) 2
TIDEN Tipus d'identificador N(1) 4
LEXTR Lletra document estrangers A(1)
IDEN Identificador N(8)
LIDEN Codi de control de l'identificador A(1)
NDOCU Número de document A(20)
NACI Codi de nacionalitat N(3)

Annex 2

Transmissió de dades de l'ATC a l'Idescat

Dades del fitxer de l'impost sobre les estades en establiments turístics

Model 940 embarcacions

 • Declarant (NIF i adreça sencera)
 • Adreça electrònica
 • Exercici i període autoliquidació
 • Tipus i matrícula de l'embarcació
 • Port amarratge (província, municipi i codi postal)
 • Tarifa
 • Total a ingressar
 • Nombre estades subjectes i no exemptes
 • Unitats d'estada exemptes per programes socials subvencionats, per persones de 16 anys o menys, per causes de força major i per motius de salut
 • Total unitats exemptes

Models 920 i 950 establiments turístics

 • Models 920 i 950 establiments turístics
 • Els mateixos camps que el model 940 substituint les dades de l'objecte tributari per les següents:
 • Tipus d'establiment, número de registre de turisme de Catalunya o marca de no tenir RTC.
 • Nom comercial
 • Adreça, província, municipi i codi postal
 • Adreça electrònica

Dades de l'impost sobre grans establiments comercials (model 910)

 • Subjecte passiu (NIF i adreça sencera)
 • Exercici
 • Nom comercial, categoria, adreça sencera de l'establiment comercial
 • Marca opció disposa d'aparcament amb instrument de comptatge de vehicles (nombre vehicles que hi accedeixen, nombre vehicles exclosos i coeficient corrector)
 • Marca opció altres supòsits (ràtio vehicles/dia, superfície metres quadrats, dies d'obertura i situació establiment)

Dades de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (model 600)

 • NIF/CIF del primer subjecte passiu
 • Codi de tarifa
 • Quota resultant
 • Data pagament

Annex 3

L'ATC trametrà les dades actualitzades de cada impost que consta a l'annex 2, amb la periodicitat següent:

Pel que fa a l'impost sobre estades en establiments turístics, la comunicació de dades serà semestralment els mesos de gener i juliol de cada any.

Pel que fa a la comunicació de dades de l'impost sobre grans establiments comercials, serà el mes de maig de cada any.

Pel que fa a les dades de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, la comunicació de les dades serà el mes de febrer de cada any.