Saltar al contingut principal

Conveni 007/2013

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DIPSALUT, l'INSTITUT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA I L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA PER A LA COL·LABORACIÓ EN RECERCA ESTADÍSTICA

JB/sm

Núm. exp.: 2013/985. Polítiques i Promoció de la Salut

Conveni aprovació Conveni col·laboració recerca estadística referent a LE 2013/ 58. Institut d'Assistència Sanitària i Institut d'Estadística de Catalunya.

REUNITS

D'una part, el Sr. Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya, en representació de l'Idescat segons nomenament atorgat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li son atorgades per l'article 7 del Decret 178/2009, de 17 de novembre, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

I d'una altra part, l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, en endavant Dipsalut, amb CIF núm. Q1700565C, representat pel seu vicepresident, senyor Josep Maria Corominas i Barnadas, i assistit pel secretari de Dipsalut, senyor Jordi Batllori i Nouvilas.

I d'una altra part, el Dr. Vicenç Martínez Ibáñez, amb DNI 38.532.268-T, en nom i representació de l'Institut d'Assistència Sanitària de Girona (d'ara endavant denominat "IAS"), amb domicili social a C/ Dr. Castany, s/n de Salt (17190) i amb CIF núm. Q6750003C, en virtut del nomenament de 22 de maig de 2012, i segons facultats conferides l'11 de juny de 2012, atorgada davant del notari de Girona Sr. Víctor Mateu Porcar, amb el número 541 de protocol.

En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per formalitzar aquest acte, i

MANIFESTEN

Que l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant Idescat) com a organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit al Departament d'Economia i Coneixement, especialitzat en estadística de la Generalitat de Catalunya, està interessat en promoure l'estadística i la recerca en l'àmbit de envelliment demogràfic i de les seves conseqüències socials, econòmiques i sanitàries.

Que Dipsalut, organisme autònom de caràcter administratiu creat per la Diputació de Girona, amb la finalitat de prestar serveis de salut pública en la demarcació de Girona, compren, entre les seves competències, la promoció i protecció de la salut.

Que l'IAS, empresa que forma part de la xarxa sanitària i social de cobertura pública de la Generalitat de Catalunya, a través de la concertació amb el Departament de Salut i el Departament de Benestar Social i Família, presta tots els serveis de salut mental i determinats serveis sociosanitaris, socials i de suport i diagnòstic a les comarques gironines, sent una institució acreditada per a la recerca, amb conveni de col·laboració amb universitats, centres d'ensenyament i entitats de recerca a tot Catalunya.

Que Dipsalut i l'IAS han signat, en data 22 de març de 2013, un Conveni de Col·laboració per l'estudi sobre la maduresa i l'envelliment satisfactori (en endavant MESGI50).

Que la recerca MESGI50 s'inscriu en el marc de l'Enquesta de Salut, Envelliment i Jubilació a Europa (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, SHARE). Els resultats de l'estudi MESGI50 aportaran informació rellevant d'àmbit social i científic per a les prioritats socials i sanitàries de la població dels municipis gironins davant del canvi demogràfic.

Que el Programa Anual d'Actuació Estadística (PAAE) per a l'any 2013, aprovat pel Decret 169/2012, de 27 de desembre, preveu realitzar l'actuació estadística relacionada amb l'envelliment demogràfic: “Esperança de vida i salut de la població” (codi 04 02 02), que té com a objectius incorporar en el sistema d'indicadors demogràfics els principals indicadors de mortalitat i salut de la població en general i, en particular, els referits a la població de més edat.

Que l'article 10 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, estableix com a funció de l'Idescat la de “fer, promoure i divulgar la recerca en l'àmbit de l'activitat estadística, dedicar recursos per a acomplir aquesta tasca i atorgar ajuts a altres persones i institucions, amb aquesta finalitat, dins el marc de coordinació de la recerca a Catalunya”.

Per tot això, i per la coincidència d'objectius entre les activitats estadístiques de l'Idescat i la recerca MESGI50, les parts, reconeixent-se la capacitat per actuar, acorden formalitzar aquest conveni de col·laboració d'acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni és l'elaboració d'un treball d'investigació estadística referent a un estudi longitudinal sobre la salut, l'estat socioeconòmic i les xarxes socials i familiars de les persones de més de 50 anys. Vegeu Annex I.

SEGONA.- Àmbit PAAE 2013 de la recerca

Els treballs d'investigació estadística previstos en execució de l'objecte del conveni estan inclosos en els continguts de l'actuació estadística següent, establerta i descrita en el Programa Anual d'Actuació Estadística per a l'any 2013, aprovat pel Decret 169/2012, de 27 de desembre:

ESPERANÇA DE VIDA I SALUT DE LA POBLACIÓ

Codi: 04 02 02

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya i Departament de Salut.

Organismes col·laboradors: centres de recerca, organismes especialitzats, universitats catalanes.

Ressenya de l'actuació: Recopilació d'alguns dels indicadors procedents de les estadístiques de moviment natural de la població conjuntament amb altres fonts de dades estadístiques, com ara l'Enquesta de salut, i fonts demogràfiques, com per exemple el Padró, per a la realització de nous indicadors, com ara l'estimació de població molt gran (especialment centenaris), els indicadors de mortalitat per nivell d'instrucció o l'esperança de vida en salut. L'objectiu és proporcionar un conjunt integrat de dades demogràfiques, de mortalitat i morbiditat, la qual cosa suposa en alguns casos la utilització de tècniques de fusió de dades.

TERCERA.- Equip responsable

Per part de l'Idescat, les persones responsables de dur a terme el seguiment de les actuacions derivades d'aquest conveni son la Sra. Cristina Rovira Trepat i la Sra. Mireia Farré Mallofré. Per part del Dipsalut la persona responsable és el gerent de l'organisme mentre que per part de l'Institut d'Assistència Sanitària, la persona responsable del seguiment és el Dr. Lopez-Pousa.

QUARTA.- Obligacions de les parts

Les parts signants aportaran els recursos humans i tècnics necessaris per al desplegament d'aquest conveni.

L'Idescat facilitarà la informació necessària del Registre de Població de Catalunya per al desplegament dels treballs objecte d'aquest conveni.

L'Institut d'Assistència Sanitària, a través de la seva Unitat de Recerca, proporcionarà a l'Idescat la metodologia del treball de recerca així com els fitxers de microdades resultants de l'Enquesta i la seva explotació estadística. Alhora, realitzarà l'execució tècnica dels treballs de recerca estadística acordats en aquest conveni.

Les parts signants es comprometen a col·laborar en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i eficàcia a fi que el treball objecte d'aquest conveni pugui ser realitzat en els termes acordats.

CINQUENA.- Finançament del conveni

El conveni no preveu aportacions econòmiques de les parts signants.

SISENA.- Titularitat dels drets sobre els resultats de la investigació

La titularitat dels drets sobre els resultats del projecte d'investigació, així com la propietat intel·lectual sobre les publicacions acadèmiques que se'n derivin, s'establirà d'acord amb els pactes sisè, setè i vuitè del Conveni de col·laboració per l'estudi MESGI50, signat a Girona entre el Dipsalut i l'IAS en data 22 de març de 2013.

L'Idescat es reserva la possibilitat d'utilitzar i difondre els resultats de la investigació i citarà com a font, quan faci referència al projecte, l'IAS i Dipsalut.

L'Idescat, disposarà del coneixement dels mètodes, informació, indicadors i resultats de la recerca desenvolupada en execució dels treballs objecte del conveni.

SETENA.- Confidencialitat

Tota la informació intercanviada entre les parts signants relativa a aquest conveni i a les relacions que es derivin del mateix serà considerada com una informació confidencial.

La Unitat de recerca encarregada dels treballs utilitzarà la informació confidencial rebuda exclusivament per a complir amb les obligacions nascudes de la seva designació per a l'execució dels treballs relatius a l'objecte del conveni.

VUITENA.- Protecció de dades

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i en el marc del que estableix aquest conveni, l'Institut d'Assistència Sanitària ostenta la qualitat d'encarregat del tractament de dades i queda expressament i específicament obligat a mantenir absoluta confidencialitat i a guardar estricte secret sobre tota aquella informació referida a dades de caràcter personal que poguessin conèixer o accedir com a conseqüència del compliment i realització dels treballs objecte d'aquest conveni. Aquestes obligacions subsistiran fins i tot després de finalitzar i extingir-se aquest conveni.

L'Idescat vetllarà i controlarà el compliment de la normativa sobre protecció i seguretat de les dades de caràcter personal per l'encarregat del tractament i específicament podrà, en cas que sigui procedent:

 • Supervisar el compliment de l'aplicació de les mesures de seguretat de nivell alt exigibles a les dades de caràcter personal objecte de tractament.
 • Dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització del tractament.

L'encarregat del tractament queda obligat, d'acord amb el que disposa l'article 12.2 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, a tractar les dades personals conforme a les instruccions de l'Idescat, i en tot cas sempre per a l'estricta realització dels treballs en execució del conveni, i es compromet:

 • A utilitzar les dades de caràcter personal amb l'única i exclusiva finalitat de realitzar els treballs especificats en el conveni i a no aplicar-les o utilitzar-les per a una finalitat distinta o incompatible.
 • A no difondre-les, ni permetre'n l'accés, ni cedir-les, ni tan sols per a la seva conservació, a terceres persones.
 • A adoptar i aplicar les mesures de seguretat de nivell alt que siguin necessàries, d'índole tècnica i organitzativa, que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal que provenen dels fitxers de les parts signants del conveni, i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què estan exposades, ja provinguin de l'acció humana o del medi físic o natural, d'acord amb el que estableix el títol VIII del Reglament de desplegament de la LOPD, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

L'encarregat de tractament, una vegada finalitzats els treballs d'execució de l'objecte del conveni, haurà de destruir o retornar a les parts del conveni les dades de caràcter personal i els suports o documents en els que consti alguna dada personal objecte de tractament.

L'encarregat de tractament no podrà realitzar reproduccions totals o parcials per cap mitjà o suport de la informació relativa a dades de caràcter personal, i no podrà conservar cap còpia dels suports que l'òrgan de contractació li hagi lliurat que continguin les dades de caràcter personal objecte de tractament, una vegada finalitzada l'execució del contracte, sempre que no es doni el supòsit de l'article 22.2 del Reglament de desplegament de la Llei orgànica de protecció de dades, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, que preveu la conservació de les dades pel contractista, en qualitat d'encarregat del tractament, adientment bloquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de la seva relació amb l'òrgan contractant.

En el cas que una norma legal prevegi la seva conservació, la destrucció de les dades de caràcter personal i dels suports o documents en els que consti alguna dada personal objecte de tractament, no procedirà; i s'haurà de procedir a la devolució de les dades personals i els suports o documents en els que pugui constar alguna dada personal objecte de tractament a l'Idescat.

NOVENA.- Secret estadístic

Dipsalut i l'IAS s'obliguen a mantenir el secret estadístic respecte a la informació relacionada en aquest conveni, d'acord amb el que s'estableix a l'article 24 i següents de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'Estadística de Catalunya.

El secret estadístic, s'ha de mantenir fins i tot després que hagin finalitzat les activitats relatives a l'execució del contracte.

Dipsalut i l'IAS tenen prohibit difondre o comunicar a cap persona o entitat privada o pública les citades dades individuals de comunicació obligatòria.

DESENA.- Vigència i pròrroga

Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i romandrà vigent fins el 31 de desembre de 2014.

El conveni podrà prorrogar-se mitjançant la subscripció d'un acord exprés.

ONZENA.- Extinció

Seran causes d'extinció d'aquest conveni les següents:

 • a. El compliment del termini de vigència del conveni o de qualsevol de les seves pròrrogues.
 • b. L'acord entre les parts.
 • c. Cas fortuït o força major.
 • d. Les causes generals d'extinció de les obligacions

Per tal que així consti, i en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per triplicat i a un sol efecte, en lloc i data indicats a l'encapçalament.

Girona, 10 de maig 2013

Dipsalut
Josep Corominas i Barnadas. Vicepresident 1r, p.d.
Dipsalut
Jordi Batllori i Nouvilas. Secretari

Girona, 26 d'abril 2013

Institut d'Assistència Sanitària de Girona
Vicenç Martínez Ibáñez. Gerent

Barcelona, 19 d'abril de 2013

Institut d'Estadística de Catalunya
Frederic Udina i Abelló. Director

ANNEX I

Projecte de recerca sobre la Maduresa i l'Envelliment Satisfactori a Girona [Estudi MESGI 50]

1. JUSTIFICACIÓ

L'envelliment demogràfic: D'acord amb la informació demogràfica disponible la població mundial ha crescut i s'ha envellit i les projeccions de població assenyalen que es produirà un progressiu increment de les persones d'edat avançada.

De l'envelliment patològic a l'envelliment actiu i satisfactori - un canvi de paradigma: Durant les darreres dècades s'ha produït un creixent interès en la literatura científica per comprendre el procés d'envelliment saludable en contraposició a la visió clàssica de l'envelliment com un procés associat a la discapacitat i la cronicitat de patologies. Aquest canvi de paradigma ha comportat un èmfasi en l'estudi dels aspectes saludables del procés d'envelliment. Malgrat que no hi ha un únic descriptor o paraula clau, termes com successful aging, robust aging, healthy aging, optimal aging, productive aging, participative aging i active aging entre d'altres, fan referència a individus d'edat avançada caracteritzats per un bon funcionament cognitiu i físic, compromís social i absència de discapacitat o dependència.

L'envelliment és un procés heterogeni: El procés d'envelliment és un fenomen multifactorial i és fruit d'una relació complexa i dinàmica entre les pròpies característiques de la persona que envelleix i la seva relació amb factors externs.

Les conseqüències de l'envelliment poblacional: El fenomen de l'envelliment poblacional representa un repte important pels sistemes sanitaris i socials, i encara es desconeix l'abast i les conseqüències que pot provocar durant els propers anys. Davant del caràcter multidimensional d'aquest procés i de la diversitat de condicions en les que es desenvolupa, només amb una recerca planificada a llarg termini i suficientment extensa es podrà extreure informació vàlida i rellevant per a la planificació i la presa de decisions ben fonamentades que són necessàries en els diversos àmbits socials i en tots els nivell de decisió davant dels canvis en l'estructura demogràfica de la població.

El procés d'envelliment a les comarques de Girona: La densitat de població a les comarques de Girona, d'acord amb el Padró a 1/1/2012, és de 133,7 hab/km2 i es distribueix en 221 municipis de característiques molt heterogènies. Hi ha municipis amb indicadors demogràfics indicatius de població molt envellida i d'altres indicatius de població més jove.

2. OBJECTIUS

Tenint en compte els antecedents descrits, el Dipsalut, com a Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona vol promoure la realització d'un estudi epidemiològic poblacional sobre el procés de maduresa i envelliment amb l'objectiu de comparar les característiques biològiques, psicològiques i socioeconòmiques de la població de més de 50 anys segons l'àmbit de residència rural o urbà.

3. METODOLOGIA

L'estudi MESGI 50 s'inclou en el consorci de l'Enquesta de Salut, Envelliment i Jubilació a Europa (The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe – estudi SHARE) (www.share-project.org). Concretament l'estudi MESGI 50 s'incorporarà a la cinquena onada de l'estudi SHARE i administrarà el qüestionari seguint els estàndards de qualitat de SHARE. El treball de camp s'externalitzarà a una empresa especialitzada en la realització d'enquestes domiciliàries i amb experiència amb el protocol de l'estudi SHARE). El protocol SHARE està harmonitzat amb el Health and Retirement Sutudy of Ageing dels EE.UU i amb el English Longitudinal Study of Ageing del Regne Unit.

3.1 Població: Habitants de més de 50 anys de les comarques gironines i les seves parelles

3.2 Mostra: Representativa de la població general i seleccionada a partir d'un mostreig per conglomerats (unitat primària: municipi; unitat secundària: domicili; unitat terciària: individu)

 • Criteris de participació: Inclusió: a) 50 o més anys; b) empadronat al municipi; c) signatura del consentiment informat; Exclusió: a) institucionalització; b) dèficit de comprensió/expressió verbal en català o castellà.
 • Mida de la mostra: L'estudi MESGI 50 és un estudi multipropòsit en el qual es compararan diversos aspectes de la salut i l'estil de vida de les persones de 50 i més anys i no disposa d'una variable principal. Està previst incloure en la primera onada 2.000 domicilis i 3.200 individus.

3.3 Instruments: Entrevista cara-a-cara per un professional amb formació específica. L'entrevista inclou 17 mòduls amb contingut temàtic [demografia, salut física, comportaments de risc, funció cognitiva, salut mental, atenció sanitària, treball i pensions, força de prensió, fills, recolzament social, transferències financeres, vivenda, renda de la llar, consum, actius, activitats, expectatives]. L'entrevista té una durada aproximada de 60-90 minuts.

3.4 Procediment: Entrevista domiciliària assistida per ordinador.

3.5 Cronograma: prova pilot juliol-agost 2012 (n=100 domicilis/≈160 individus; 1 municipi [Banyoles]) i treball principal gener-setembre 2013 (n=2.000 domicilis/≈3.200 individus; 28 municipis de les comarques gironines [Girona, Banyoles, Blanes, Figueres, Olot, Palafrugell, Ripoll, Roses, Porqueres, Hostalric, Bescanó, Besalú, Breda, Sant Joan de les Abadesses, Aiguaviva, Cervià de Ter, Maià de Montcal, Llambilles, Palol de Revardit, Torroella de Fluvià, Agullana, Camós,Cabanes, Camós, Sant Jaume de Llierca, Fontanals de Cerdanya, Vilallonga de Ter, Gualta, Osor]).

3.6 . Questionari: El qüestionari és disponible en programació Blaise de la CAPI. S'actualitza en cada onada; l'adreça electrònica on s'incorporen els diferents qüestionaris de cada onada es la següent: http://www.share-project.org/data-access-documentation/questionnaires/questionnaire-wave-1.html

Els mòduls que incorpora el qüestionari són els següents:

Who answers to which modules of the SHARE questionnaire?
Module Name All Respondents Financial Respondent Housing Respondent Family Respondent Non Proxy Section
CV Coverscreen
DN DemographicsX
PH Physical HealthX
BR Behavioural RisksX
CF Cognitive FunctionXX
MH Mental HealthXX (parts)
HC Health CareX
EP Employment and PensionsX
GS Grip StrengthXX
WS Walking SpeedXX
CH ChildrenX
SP Social SupportX
FT Financial TransfersX
HO HousingX
HH Household IncomeX
CO ConsumptionX
AS AssetsX
AC ActivitiesX
EX ExpectationsX
IV Interviewer Observations