Saltar al contingut principal

Conveni 007/2019

CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ DE L'ENQUESTA DE CONDICIONS DE VIDA DE CATALUNYA 2019, HOMOLOGABLE ALS ESTÀNDARDS EUROPEUS (EU-SILC)

REUNITS

D'una banda, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, representat pel senyor Josep Ginesta i Vicente, secretari general del Departament, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 23/2016, de 14 de gener, d'acord amb el règim d'atribució de competències del Departament i la Resolució BEF/573/2006, d'1 de març, de delegació de competències de la persona titular de la Conselleria de Benestar i Família en diversos òrgans del Departament, en ús de les competències que li corresponen d'acord amb l'article 13 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i segons el que estableix l'article 11 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

I de l'altra, l'Institut d'Estadística de Catalunya (d'ara endavant, Idescat), organisme autònom administratiu del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, amb CIF Q5850015H, representat pel senyor Francesc Xavier Cuadras Morató, director de l'Idescat, nomenat pel Decret 120/2019, de 28 de maig, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya, amb seu social a Barcelona, a la Via Laietana, 58.

EXPOSEN

1. Que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies té atribuïda la competència en l'àmbit de les polítiques de serveis, prestacions i protecció socials, entre d'altres, i considera prioritària la disponibilitat d'informació tan acurada com sigui possible sobre les condicions de vida de la població catalana i el risc d'exclusió social a fi de poder planificar adequadament les polítiques socials per incidir-hi.

2. Que l'Idescat és l'òrgan estadístic de la Generalitat de Catalunya. D'acord amb el Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Idescat, són funcions de l'Idescat, entre d'altres, "dur a terme les activitats estadístiques que li encomanen el Pla estadístic de Catalunya i els programes anuals d'actuació estadística que el despleguen".

D'altra banda, l'Idescat és l'organisme responsable de l'actuació estadística de l'Enquesta de condicions de vida a Catalunya. La mostra d'aquesta enquesta a Catalunya està constituïda per dues submostres: una d'elles forma part de l'operació d'àmbit estatal, que es realitza sota responsabilitat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), i una ampliació específica que es recull exclusivament a Catalunya sota responsabilitat de l'Idescat. Ambdues mostres es recullen utilitzant els mateixos criteris i procediments, de manera que finalment són integrades en una única mostra.

3. Les dues institucions manifesten que els objectius de l'operació estadística que es proposa són del seu interès, tant pel que fa als continguts temàtics com a la cobertura territorial de referència i, per tot això, les institucions signants expressen la voluntat de col·laborar en fer possible la realització de l'Enquesta de condicions de vida de Catalunya 2019.

4. Els acords regulats en aquest conveni s'ajusten al que disposen els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. En aquest sentit, convé tenir en compte que l'Idescat és l'únic organisme responsable de l'operació i que assumeix d'entrada la cobertura de totes les despeses necessàries per a la realització correcta de les activitats previstes, tot i que després rep aportacions diverses que rescabalen aquesta despesa inicial.

I, posades prèviament d'acord, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents

PACTES

Primer. Objecte del conveni

Aquest conveni té per objecte facilitar l'execució, en el període 2019-2020, dels treballs necessaris per a la realització de l'Enquesta de condicions de vida de Catalunya 2019, així com el tractament de les dades i la tabulació dels resultats. L'aportació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies prevista en aquest conveni es vincula exclusivament a despesa realitzada l'any 2019 per l'Idescat a càrrec de capítol VI.

L'enquesta, que té el caràcter d'estadística oficial de Catalunya, es durà a terme d'acord amb els principis tècnics i jurídics establerts per la Llei d'estadística de Catalunya, la Llei del Pla estadístic de Catalunya vigent, els programes anuals d'actuació estadística que la despleguin i la resta de normativa aplicable a l'estadística oficial.

En tot cas, l'operació estadística s'adaptarà als requeriments establerts perquè pugui ser comparable i integrable a l'estadística europea EU-SILC (Survey of Income and Living Conditions), de la qual també forma part l'Estadística de condicions de vida que realitza l'INE per al conjunt d'Espanya.

Segon. Característiques bàsiques de l'operació

L'ampliació de mostra de l'enquesta, a càrrec de l'Idescat, estarà composta per un sol torn de 2.688 llars distribuïdes per tot Catalunya, de la qual s'espera recollir el qüestionari contestat d'unes 1.800 llars. La selecció de la mostra inicial es produirà en dues etapes. Una primera, de selecció de seccions censals, assegurant la seva distribució aleatòria i proporcional a la població per tot el territori català i d'acord amb el disseny mostral descrit. En la segona fase es farà l'elecció aleatòria de 12 habitatges en cada secció censal elegida a la fase anterior.

Tercer. Terminis d'execució dels treballs

El treball de camp de l'enquesta finalitzarà, com a molt tard, al mes de desembre de 2019.

La difusió pública dels resultats es farà el mes de juny de 2020.

Quart. Obligacions de les parts

Les parts signants duran a terme els següents treballs objecte d'aquest conveni:

Per part de l'Idescat:

 • Dissenyar i fer l'extracció mostral segons els objectius explicitats en aquest acord.
 • Confeccionar el qüestionari definitiu atenent els requeriments d'estandardització.
 • Proporcionar el maquinari i el programari necessaris per a la gestió del treball de camp, tant per al personal enquestador com per al personal de supervisió.
 • Dur a terme el treball de camp i coordinar-ne els treballs de seguiment i supervisió. El procés de selecció i adjudicació del treball de camp es realitzarà d'acord amb la normativa vigent de contractes del sector públic.
 • Aconseguir la informació administrativa necessària per completar la informació dels qüestionaris.
 • Validar i depurar amb criteris estàndards la informació recollida.
 • Fer l'explotació de la informació recollida i confeccionar la tabulació corresponent per al conjunt de Catalunya, garantint la comparabilitat amb la sèrie anterior i amb la d'altres territoris d'àmbit superior.
 • Fer l'explotació dels resultats corresponents als àmbits territorials inferiors a Catalunya tenint en compte els criteris de comparabilitat i de significativitat estadística.
 • Posar a disposició del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, abans de l'inici de la fase de difusió, les microdades de l'enquesta, degudament anonimitzades.
 • Lliurar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sota condició d'embargament, els principals resultats de l'explotació amb set dies d'antelació a la difusió dels resultats de l'enquesta.
 • Exercir les funcions de secretaria de la Comissió de Seguiment.

Per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:

 • Col·laborar en la definició dels objectius de l'enquesta, que inclou en tot cas la revisió de les preguntes específiques de l'ampliació d'enquesta, amb la finalitat d'adequar-la a la conjuntura social del moment.
 • Participar en el seguiment de l'enquesta
 • Participar en el disseny i execució del pla de difusió de l'enquesta.
 • Facilitar un espai de treball al personal dedicat a l'enquesta. Aquest espai s'ubicarà a les seus dels serveis territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i estarà dotat de telèfon i connexió a Internet. La responsabilitat del Departament es limitarà a facilitar l'espai de treball i a proporcionar i assumir el cost dels mitjans tècnics esmentats, sense que en cap cas suposi una vinculació laboral entre el Departament i les persones que designi l'Idescat per ubicar-se temporalment en aquests espais.

Cinquè. Comissió de Seguiment

En la signatura d'aquest conveni es constituirà una Comissió de Seguiment, formada per la persona responsable de la Sub-direcció General de Producció i Coordinació de l'Idescat i la persona responsable del Gabinet Tècnic del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Farà les funcions de secretaria la persona responsable de l'Àrea d'Economia i Societat de la Sub-direcció General de Producció i Coordinació de l'Idescat.

A les reunions de la Comissió de Seguiment podran assistir-hi altres persones, quan ho acordin així les dues parts, si ho consideren convenient.

La Comissió de Seguiment és l'òrgan de participació de les parts en l'execució dels treballs objecte del conveni, d'acord amb el que estableixen els pactes que subscriuen.

Més àmpliament, la Comissió de Seguiment és competent per resoldre totes les qüestions que es derivin de la interpretació i execució del conveni. Està facultada per crear, en el seu si, comissions tècniques mixtes per a l'anàlisi i supervisió d'aquells aspectes de l'operació que consideri oportuns.

La Comissió de Seguiment es reunirà sempre que les circumstàncies ho exigeixin, a proposta d'una de les parts.

Sisè. Finançament del conveni

El cost total estimat de l'actuació estadística és de 263.474,83 (dos-cents seixanta- tres mil quatre-cents setanta-quatre euros amb vuitanta-tres cèntims) euros.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies aportarà a l'Idescat, sempre que ho permetin les disponibilitats pressupostàries i d'acord amb les previsions del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, la quantitat màxima de 40.000 (quaranta mil) euros, que representa aproximadament un 15,18% del cost total estimat de l'actuació estadística, a càrrec de la partida pressupostària D/730604000/121C/0000.

Aquest import es transferirà a l'Idescat en un únic pagament per la totalitat de l'import compromès en el moment de la signatura del conveni.

Un cop finalitzats els treballs de l'enquesta objecte d'aquest conveni inclosa la publicació dels resultats la Comissió de Seguiment validarà els documents emesos per l'Idescat referents a la certificació del cost i a la Memòria tècnica de la seva execució. Finalment, l'Idescat elaborarà la liquidació corresponent, d'acord amb els articles 48.6 i 52.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, la qual cosa pot suposar una variació respecte a la quantitat determinada en el paràgraf anterior.

Setè. Confidencialitat de les dades de caràcter personal i secret estadístic

Les dades de caràcter personal que formin part dels treballs objecte d'aquest conveni seran tractades d'acord amb la normativa vigent aplicable en matèria de protecció de dades personals.

L'Idescat i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, atès el caràcter d'estadística oficial de l'enquesta, garantiran la preservació del secret estadístic en els termes establerts per la Llei d'estadística de Catalunya i la resta de normativa vigent que li sigui aplicable.

Vuitè. Difusió dels resultats de l'enquesta

La difusió dels resultats sintètics i bàsics derivats de l'enquesta es regirà pel que disposa la legislació estadística catalana vigent.

Les parts signants d'aquest conveni, mitjançant la Comissió de Seguiment, aprovaran el pla de difusió dels resultats sintètics i bàsics de l'enquesta.

Pel que fa a les publicacions i a la resta de productes de difusió, hi estaran representades les institucions signatàries d'aquest conveni.

Així, i d'acord amb el calendari oficial de difusió, es difondran els resultats per al conjunt de Catalunya. Aquesta publicació atendrà els criteris de comparabilitat amb la sèrie anterior cronològica i amb els resultats publicats per a territoris d'àmbit superior.

Les microdades de l'enquesta —degudament anonimitzades— estaran a disposició de les entitats signats. La Comissió de Seguiment aprovarà els criteris per a la cessió d'aquesta informació a altres institucions o individus interessats.

En tot cas, qualsevol ús públic que es faci de la informació generada per aquesta operació estadística —per part de les entitats signants o de terceres a les quals es faci cessió de dades— implicarà la menció del nom de l'operació i de les entitats signants.

Igualment, es podran utilitzar llicències Creative Commons de reconeixement d'autoria, per a usos no comercials i sense obra derivada (CC BY NC ND), per a la difusió d'obres que derivin d'aquests resultats quan s'hagin de protegir especialment d'acord amb la Llei de propietat intel·lectual.

Novè. Vigència del conveni

El present conveni serà vigent des de la seva signatura fins a la finalització dels treballs que en constitueixen l'objecte. Això no obstant, s'estableix com a data límit de vigència el 31 de juliol de 2020.

Desè. Resolució

El conveni es podrà resoldre abans que transcorri el seu termini màxim de vigència. Són causes de resolució anticipada del conveni les següents:

 • a) El mutu acord de les parts, que s'instrumentarà per escrit.
 • b) L'incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions assumides; en aquest cas, l'altra part podrà optar per exigir-ne el compliment o bé per resoldre el conveni.
 • c) La impossibilitat material d'acomplir el conveni.
 • d) La vulneració del secret estadístic per qualsevol de les parts.
 • e) Qualsevol altra causa legalment establerta.

Onzè. Solució de controvèrsies

Respecte als dubtes i controvèrsies que puguin sorgir amb motiu de la interpretació d'aquest conveni, els dirimirà, en primer lloc, la Comissió de Seguiment i, si arribés el cas, les pròpies parts signatàries de l'acord.

I, com a prova de conformitat, les parts signen el present conveni el 18 de juliol de 2019

Josep Ginesta i Vicente
Secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Signat electrònicament
Francesc Xavier Cuadras Morató
Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya. Signat electrònicament

ANNEX

Memòria econòmica del projecte Enquesta de condicions de vida de Catalunya 2019. detall dels costos de l'activitat PAAE 05.01.01

Costos unitaris del personal aplicats en el càlcul d'aquestes costos, procedents de la comptabilitat analítica:

Responsable de projectes: 38,83 €/h.

Responsable d'activitat: 34,7 €/h

Tècnic mitjà estadístic: 26,3 €/h

Tècnic superior informàtic: 34,7 €/h

Despeses efectuades durant l'any 2019

Costos de personal de l'Idescat (partides de capítol 1, Despeses de personal)
Any Fase Detall Cost
2019 Disseny 1. Revisió dels aspectes metodològic SILC i adaptació de la documentació Catalunya. 19 hores de responsable de projecte i 75 hores de responsables d'activitat. 3.340,27- €
2019 Disseny 2. Concreció de la mostra i del qüestionari. 30 hores de responsables de projecte, 75 hores responsable d'activitat, 20 hores de tècnic mitjà estadístic i 19 hores de tècnic superior informàtic 4.952,70- €
2019 Disseny 3. Definició i descripció detallada del projecte de treball de camp a realitzar. 12 hores de responsables de projecte, 36 hores de responsable d'activitat i 20 hores de tècnic mitjà estadístic. 2.241,16- €
2019 Recollida 4. Coordinació de les tasques logístiques prèvies al treball de camp. 23 hores de responsables de projecte i 170 hores de responsable d'activitat 6.792,09- €
2019 Recollida 5. Adaptació de les aplicacions informàtiques de l'enquesta. 19 hores de responsables d'activitat, 15 hores tècnic mitjà estadístic i 16 hores tècnic superior informàtic. 1.609,00- €
2019 Recollida 6. Seguiment i supervisió del treball de camp. 65 hores de responsables de projecte, 690 hores de responsable d'activitat i 15 hores de tècnic mitjà estadístic. 26.861,45- €
TOTAL costos de personal propi (capítol 1) any 2019 45.796,67- €
Despeses d'inversió, partida D/680000119/5831/0000, pressupost Idescat
Any Fase Detall Cost
2019 Treball de camp 7. Realització del treball de camp al total de 2.688 habitatges seleccionats en la mostra (preu d'adjudicació de l'any anterior més actualització i IVA) 174.844,00 €
TOTAL partida D/680000119/5831/0000 174.844,00 €

Despeses efectuades durant l'any 2020

Costos de personal de l'Idescat (partides de capítol 1, Despeses de personal)
Any Fase Detall Cost
2020 Tractament, tabulació i difusió 8. Realització de les tasques de validació i depuració informació recollida. 104 hores de responsables de projectes, 112,5 hores de responsables d'activitat, 60 hores de tècnic mitjà estadístic i 112,5 hores de tècnic superior informàtic. 13.423,82- €
2020 Tractament, tabulació i difusió 9. Revisió i anàlisi del conjunt de dades de la mostra agregada. 75 hores de responsable de projecte, 150 hores de responsables d'activitat, 118 hores de tècnic mitjà estadístic i 19,5 de tècnic superior informàtic. 11.897,30- €
2020 Tractament, tabulació i difusió 10. Tabulació dels resultats. 108 hores de responsables de projecte, 252 hores de responsables d'activitat, 75 hores de tècnic mitjà estadístic i 75 hores de tècnic superior informàtic. 17.513,04- €
TOTAL costos de personal propi (capítol 1) any 2020 42.834- €

Resum costos activitat PAAE 05.01.01

Enquesta de condicions de vida de Catalunya. Idescat
Cost
Any 2019
TOTAL costos de personal propi (capítol 1) any 2019. Treballs de disseny i recollida 45.796,67- €
TOTAL (partida D/680000119/5831/0000). Treball de camp 174.844,00- €
TOTAL ANY 2019 220.640,67- €
Any 2020
TOTAL costos de personal propi (capítol 1) any 2020 42.834,16- €
TOTAL ANY 2020 42.834,16- €
TOTAL COSTOS ACTIVITAT 263.474,83- €

Detall del finançament activitat PAAE 05.01.01

Enquesta de condicions de vida de Catalunya
Entitat promotora Partida pressupostària Import
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies I/710001600 40.000,00 €
Àrea Metropolitana de Barcelona I/763000100 47.505,53 €
Ajuntament de Barcelona I/760000100 25.579,90 €
Institut d'Estadística de Catalunya A càrrec Idescat 150.389,40 €
TOTAL 263.474,83 €