Saltar al contingut principal

Conveni 007/2020

CONVENI ENTRE EL CENTRE D'ESTUDIS DEMOGRÀFICS I L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA PER A L'ELABORACIÓ DE LES PROJECCIONS DE POBLACIÓ MUNICIPALS I L'ENQUESTA D'USOS DEL TEMPS

D'una banda, l'Institut d'Estadística de Catalunya (d'ara endavant, Idescat), organisme autònom administratiu del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, amb CIF Q5850015H, representat pel senyor Xavier Cuadras Morató, director de l'Idescat, nomenat pel Decret 120/2019, de 28 de maig, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya, amb seu social a Barcelona, a la Via Laietana, 58.

I de l'altra, el Centre d'Estudis Demogràfics (en endavant, CED), amb CIF Q5855973C i domiciliat a l'Edifici E2, Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (08193 Bellaterra), representat pel seu director, senyor Albert Esteve Palós, segons les facultats que li atribueix l'article 6.2 dels Estatuts del Consorci, aprovats pel Decret 207/1985, de 5 de juliol.

MANIFESTEN

Que l'Idescat és un organisme autònom de caràcter administratiu, adscrit al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, amb personalitat jurídica pròpia, autonomia administrativa i financera i amb plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats, d'acord amb la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

Que l'Idescat, de conformitat amb les funcions que li atribueix l'article 10 de l'esmentada Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya i l'article 2 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya, té interès a col·laborar amb el CED amb actuacions de recerca i d'aprofitament de dades de població i amb actuacions de formació estadística en matèria demogràfica.

Que el CED, consorci constituït per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona des de l'any 1985, és una entitat jurídica pròpia especialitzada, entre d'altres, en la recerca i la docència en matèria de demografia, finalitats que li confereix l'article 1.1 dels Estatuts del Consorci, aprovats pel Decret 207/1985, de 5 de juliol, i que considera d'interès poder disposar d'un fons comú de dades demogràfiques de Catalunya, amb el desplegament i detall dels diferents àmbits territorials.

Ambdues institucions consideren convenient per al compliment de les seves finalitats, promoure la realització d'una nova Enquesta de l'ús del temps (EUT) a Catalunya, com a font d'informació bàsica en l'entorn social i demogràfic i d'una nova edició de les Projeccions de llars.

I, posades d'acord ambdues parts per actuar conjuntament, estableixen el present conveni subjecte a les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte del conveni

L'objecte del conveni és establir els acords tècnics i pressupostaris entre l'Idescat i el CED per tal de desenvolupar les Projeccions de llars, segons les hipòtesis i criteris indicats per l'Idescat, així com realitzar els treballs preparatoris i de disseny de la propera Enquesta de l'ús del temps. Les projeccions de llars i l'Enquesta de l'ús del temps són actuacions d'estadística oficial recollides en el Programa anual d'actuació estadística 2020 (Decret 19/2020, de 21 de gener, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2020) que desplega la Llei 5/2016, del 23 de desembre, del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 23/1998, d'estadística de Catalunya.

A continuació s'exposen les característiques dels treballs objecte d'aquest conveni per cada un dels dos projectes implicats:

Projeccions de llars

Marc general: Executar les projeccions de llars, amb detall territorial fins l'any 2038, a partir dels resultats comarcals dels 3 escenaris de les projeccions de població base 2018 de l'Idescat i de les hipòtesis i criteris indicats per l'Idescat. Implementar els càlculs amb el llenguatge R. Dissenyar el pla de tabulació i elaborar un document amb la metodologia utilitzada i l'anàlisi dels resultats de les projeccions de llars per a tots els territoris. Les fases del projecte són les següents:

 1. Avaluació del mètodes i resultats de les anteriors Projeccions de llars base 2016.
 2. Hipòtesis de projecció: Desenvolupar les hipòtesis de projecció generals i avaluar la possibilitat d'aplicar diferències territorials.
 3. Projecció: Executar la Projecció de llars i implementar els càlculs amb el llenguatge R. Les tasques d'aquesta fase comprenen:
  • Executar la projecció segons els criteris acordats amb l'Idescat. Obtenció de les llars projectades, la població que viu en llars segons grandària i indicadors de la dimensió de la llar.
  • Avaluar els resultats de la projecció de llars per a tots els territoris.
  • Lliurar a l'Idescat el codi R utilitzat
 4. Difusió: Proposar i elaborar les taules i documents corresponents a l'anàlisi i difusió dels resultats. Les tasques d'aquesta fase comprenen:
  • Proposar i elaborar el pla de tabulació, un cop acordat amb l'Idescat. El pla de tabulació ha d'incloure les taules de llars segons dimensió, població en llars i indicador de la dimensió, amb el format requerit per l'equip de l'Idescat. S'hi inclouran taules dinàmiques d'Excel a partir dels fitxers de sortida del programa de projecció.
  • Proposar i elaborar taules i gràfics per analitzar i explicar els resultats.
  • Redactar un document d'anàlisi de resultats per a tots els territoris.

Es proposa establir un calendari de reunions periòdiques a la seu de l'Idescat per al seguiment del desenvolupament dels treballs.

Redacció de l'avantprojecte de l'Enquesta de l'ús del temps

 1. Revisió de l'estat de situació d'aquest tipus d'operacions en l'àmbit internacional, atenent específicament a l'experiència europea, a la guia publicada per Eurostat (Harmonised European Time Use Surveys - 2018 guidelines) i altres documents/annexos d'aquesta guia d'Eurostat.
 2. Presentació i debat amb el grup de treball de l'Idescat d'un primer document fonamentat en el recull d'informacions i documentació.
 3. Redacció de l'avantprojecte que haurà d'incloure:
  • Proposta sobre l'estructura del qüestionari i el calendari de contactes amb la llar
  • Proposta de canal o canals de comunicació amb la llar.
  • Possibilitat d'aprofitar les capacitats tecnològiques en relació amb la ubicació per facilitar la resposta del qüestionari.
  • Proposta de període temporal del treball de camp.
  • Característiques principals i dimensionament inicial de la mostra.
  • Avaluació inicial dels costos globals dels projecte.

SEGONA. Normativa reguladora

Les actuacions de recerca queden incloses en l'àmbit de les finalitats del CED, recollides a l'article 1.1 del Decret 207/1985, de 5 de juliol, de constitució del consorci Centre d'Estudis Demogràfics.

TERCERA. Obligacions de les parts

1) Obligacions de l'Idescat

Projeccions de llars

L'Idescat es compromet a analitzar i definir amb el CED les hipòtesis, la metodologia i els horitzons de les projeccions de llars.

L'Idescat es compromet a analitzar els resultats de la projecció de llars segons les hipòtesis esmentades anteriorment, a comentar amb el CED els resultats i a proposar al CED els canvis pertinents en les hipòtesis, per tal que el CED executi la versió definitiva de la projecció dels tres escenaris (baix, mitjà i alt).

Avantprojecte de l'Enquesta de l'ús del temps

L'Idescat facilitarà tota la informació necessària sobre el desenvolupament dels antecedents de l'actuació estadística dels Usos del Temps a Catalunya, i, estarà a disposició de l'equip redactor, facilitant el seu treball i ajudant a anticipar els nivells de viabilitat de les propostes.

2) Obligacions del CED

El CED es compromet a l'execució dels treballs de recerca objecte del conveni, per la qual cosa aportarà els recursos humans, mitjançant el seu equip d'investigadors, i els recursos materials del centre necessaris per dur-los a terme, així com el lliurament dels codis en llenguatge R emprats en les diferents tasques objecte d'aquest conveni.

El CED es compromet a executar les tasques d'aquest conveni d'acord amb un calendari pactat amb l'Idescat.

El CED es compromet a proporcionar a l'Idescat els resultats objecte d'aquest conveni de forma esglaonada, a mesura que s'executi cada una de les fases. El calendari d'execució de les tasques incloses en la clàusula primera d'aquest conveni serà, com a màxim:

Projeccions de llars

 1. Avaluació de les projeccions anteriors: no més tard del 30 d'abril de 2020.
 2. Establiment de les hipòtesis i del mètode de projecció: no més tard del 31 de maig de 2020.
 3. Projecció: no més tard del 31 de juliol de 2020.
 4. Pla de tabulació i lliurament del codi R: no més tard del 15 de setembre de 2020.
 5. Document d'anàlisi de resultats: no més tard del 30 de setembre de 2020.

Redacció de l'avantprojecte de l'Enquesta d'usos del temps de Catalunya (EUT)

 • Lliurament del document de l'avantprojecte: 1 de juny de 2020.

QUARTA. Cost, finançament i pagament

Per a l'execució correcta del treball, el CED hi dedicarà 740 hores del temps de treball de l'equip format per 3 persones

CONCEPTE PREU HORA (*) TOTAL HORES TOTAL
Cap de la investigació (PROJL) 75 € 160 hores 12.000 €
Cap de la investigació (EUT) 75 € 360 hores 27.000 €
Responsable tècnic 50 € 220 hores 11.000 €
(*) Tarifes aprovades pel Consell de Govern del CED de 22 de maig de 2017.

Finançament

L'Idescat farà una aportació al CED de 50.000 euros per a l'execució d'aquests treballs amb càrrec a la partida D/227001302/5831/000.

Pagament

El 50% d'aquest import es farà efectiu per part de l'Idescat a la signatura d'aquest conveni, a fi que es puguin dur a terme efectivament els treballs objecte d'aquest conveni en els terminis previstos.

La resta de l'import es farà efectiu amb la liquidació final de les despeses i el lliurament dels resultats, i haurà de ser certificat per l'òrgan competent de l'Idescat.

CINQUENA. Comissió de seguiment

Es crearà una comissió de seguiment que vetllarà pel correcte desenvolupament i execució de les clàusules del conveni. Aquesta comissió estarà formada per les persones designades per les parts que es detallen:

 • Per part de l'Idescat: la responsable de l'Àrea de Població i Territori i el Responsable de l'Àrea d'Economia i Societat, de la sub-direcció general de Producció i Coordinació.
 • Per part del CED: Els investigadors de plantilla responsables dels projecte.

La comissió de seguiment tindrà la facultat de resoldre de mutu acord totes les incidències que puguin sorgir al llarg de la vigència del conveni.

Així mateix, el CED comunicarà a l'Idescat el personal investigador que s'assignarà a les activitats derivades del compliment d'aquest conveni.

Qualsevol aspecte que sigui rellevant en el seguiment es comunicarà per escrit a l'altra part. La comunicació es podrà fer per mitjans electrònics.

SISENA. Propietat dels resultats

L'Idescat és el titular dels resultats dels treballs objecte d'aquest conveni:

Projeccions de llars: L'Idescat es reserva la difusió pública dels resultats de les projeccions de llars en els formats i pels procediments que determini.

Avantprojecte d'Enquesta de l'ús del temps. Aquest document constituirà la base sobre la que l'Idescat elaborarà el projecte definitiu.

SETENA. Interpretació i compliment

L'Idescat i el CED es comprometen a col·laborar en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i eficàcia i de subjecció al secret estadístic, a fi que l'objecte d'aquest conveni pugui ser realitzat en els termes acordats.

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del conveni es resoldran per acord d'ambdues parts, i si aquest acord no fos possible, les parts es comprometen a sotmetre's a mediació abans d'iniciar qualsevol reclamació davant de la jurisdicció que pertoqui.

VUITENA. Causes d'extinció

Aquest conveni s'extingeix pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o per incórrer en causa de resolució.

Són causes de resolució:

 • a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la seva pròrroga.
 • b) L'acord del signants.
 • c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun dels signants.

  Qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment per tal que compleixi en un determinat termini amb les obligacions o compromisos que considera incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control, i també a les altres parts signants. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistís l'incompliment, la part que va realitzar el requeriment notificarà a les parts signants la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà resolt el conveni.

 • d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
 • f) Per qualsevol altra causa prevista a les lleis.

NOVENA. Vigència

Aquest conveni iniciarà la seva vigència en la data de la seva signatura i finalitzarà la seva vigència el 10 de desembre de 2020. El CED haurà d'haver lliurat els treballs objecte d'aquest conveni segons el calendari de lliurament de la clàusula 3 d'aquest conveni.

DESENA. Règim jurídic

El present conveni té naturalesa administrativa i d'acord amb el que estableix l'article 6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en queda exclòs del seu àmbit d'aplicació.

El present conveni es regeix pel que estableixen els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic i pels articles 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

I, com a prova de conformitat, les parts subscriuen aquest conveni.

El director de l'Idescat
Xavier Cuadras Morató
El director del Centre d'Estudis Demogràfics
Albert Esteve Palós