Saltar al contingut principal

Conveni 008/2015

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT, L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA I LA FUNDACIÓ BARCELONA GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS PER A LA REALITZACIÓ D'UN TREBALL D'INVESTIGACIÓ ESTADÍSTICA EN RELACIÓ AM EL DISSENY DE LES ÀREES D'INFLUÈNCIA DELS CENTRES EDUCATIUS

Barcelona, a 15 de juliol de 2015

REUNITS

D'una part, el Dr. Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya, en representació de l'Idescat segons nomenament atorgat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li son atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

D'una altra part, la Dra. Teresa Garcia-Milà i Lloveras, directora general de la Fundació Barcelona Graduate School of Economics, amb NIF G-64296569 i amb domicili social a Barcelona, carrer Ramon Trias Fargas, 25, que actua en nom i representació d'aquesta institució d'acord amb l'escriptura de poders atorgada el 4 de desembre de 2012 davant el notari de Barcelona, senyor José Marqueño Ellacuría, amb número de protocol 1565.

I d'una altra part, la senyora Maria Jesús Mier i Albert, secretària general del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, nomenada mitjançant el Decret 211/2010, de 29 de desembre, i actuant en virtut de la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona titular del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28 de juliol de 2011).

En ús de les seves atribucions, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per formalitzar aquest acte, i

MANIFESTEN

Que l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat) i el Departament d'Ensenyament estan interessats a promoure un projecte de recerca en l'àmbit de l'activitat estadística referit a l'aplicació dels procediments d'integració de dades de diversos fitxers administratius i estadístics, per tal d'analitzar l'impacte del disseny municipal de les àrees d'influència dels centres docents en l'elecció que realitzen les famílies en els procediments de preinscripció i matrícula en centres sostinguts amb fons públics.

Que la Fundació Barcelona Graduate School of Economics (en endavant, Barcelona GSE) és un institut universitari dedicat a promoure la recerca i els estudis de postgrau en economia i més àmpliament en ciències socials, tot contribuint a reforçar les quatre unitats que la componen: el Departament d'Economia i Empresa de la UPF; la Unitat de Fonaments d'Anàlisi Econòmica de la UAB; l'Institut d'Anàlisi Econòmica del CSIC; i el Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI).

Que l'article 10 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, estableix com a funció de l'Idescat la de "fer, promoure i divulgar la recerca en l'àmbit de l'activitat estadística, dedicar recursos per acomplir aquesta tasca i atorgar ajuts a altres persones i institucions, amb aquesta finalitat, dins el marc de coordinació de la recerca a Catalunya".

Que l'article 30 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya regula que es pot permetre als instituts d'investigació científica i als investigadors accedir a les dades emparades pel secret estadístic, sempre que aquestes dades no permetin una identificació directa de les persones i que aquestes institucions o persones compleixin les condicions adequades amb l'objecte de garantir la protecció física i informàtica de les dades emparades i evitar qualsevol risc de divulgació il·lícita.

Que el Programa anual d'actuació estadística (PAAE) per a l'any 2015, aprovat pel Decret 165/2014, de 23 de desembre, preveu realitzar l'actuació estadística PERFECCIONAMENT DE MÈTODES D'ENLLAÇ I DE FUSIÓ DE DADES. Codi: 22 05 04

Per tot això, amb l'objectiu de concretar les obligacions i actuacions, les parts, reconeixent-se la capacitat per actuar, acorden formalitzar el present conveni de col·laboració d'acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA.- Objecte del conveni

L'objecte del present conveni és l'elaboració de treballs d'investigació estadística amb finalitats científiques, referents a l'aplicació dels procediments d'integració de dades de diversos fitxers administratius i estadístics, per tal d'analitzar l'impacte del disseny municipal de les àrees d'influència dels centres docents en l'elecció que realitzen les famílies en els procediments de preinscripció i matrícula en centres sostinguts amb fons públics.

SEGONA.- Àmbit PAAE 2015 de la recerca

Els treballs d'investigació estadística amb finalitats científiques previstos en l'execució de l'objecte del conveni estan inclosos en els continguts de l'actuació estadística següent, establerta i descrita en el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2015, aprovat pel Decret 165/2014, de 23 de desembre:

PERFECCIONAMENT DE MÈTODES D'ENLLAÇ I DE FUSIÓ DE DADES

Codi: 22 05 04

Tipus d'actuació: consolidada

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: centres de recerca, universitats catalanes, organismes especialitzats

Ressenya de l'actuació: perfeccionament de les tècniques d'integració de dades d'enquestes i/o administratives en l'àmbit de l'estadística oficial catalana, d'acord amb els programes de cooperació amb la comunitat científica i amb l'objectiu de minimitzar la càrrega que suporten les unitats informants. Com a principals línies de treball al llarg de l'any 2015, es preveu aprofundir en mètodes de fusió de dades i en procediments d'acarament o enllaç de registres en la constitució del sistema de registres estadístics de l'Idescat.

Origen de la informació.

Informant inicial.

Tècnica de recollida de les dades primàries.

Periodicitat: contínua.

Variables principals a investigar.

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya.

Mitjà principal de difusió: document multicopiat.

Nivell de desagregació territorial.

Referència temporal dels resultats.

Disponibilitat dels resultats sintètics.

Cost directe estimat: 12.000 euros.

Pla estadístic de Catalunya 2011–2014

Activitat que desenvolupa: INNOVACIONS METODOLÒGIQUES EN L'ESTADÍSTICA OFICIAL.

Objectiu de l'activitat: impuls dels avenços metodològics, procedimentals i instrumentals que procurin la màxima qualitat i eficàcia en la producció i la difusió de resultats estadístics.

TERCERA.- Equip responsable

Per part de l'Idescat, la persona responsable de dur a terme el seguiment de les actuacions derivades del present conveni és la senyora Mireia Farré, responsable de l'Àrea de Població i Territori. Per part del Departament d'Ensenyament, la personal responsable és la senyora M. Farners Badia Ribas, subdirectora general d'Organització, Coneixement i Sistemes d'Informació. I per part de la Barcelona GSE, la persona responsable és la Dra. Caterina Calsamiglia.

QUARTA.- Obligacions de les parts

Les parts signants aportaran els recursos humans i tècnics necessaris per al desplegament del present conveni.

 1. El Departament d'Ensenyament facilitarà a l'Idescat les dades estrictament necessàries per a l'execució dels treballs objecte d'aquest conveni, del fitxer "Escolarització d'alumnat", regulat a l'Ordre ENS/125/2011, de 13 de maig, d'actualització dels fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament d'Ensenyament (DOGC número 5905, de 22 de juny).
 2. El Departament d'Ensenyament facilitarà a la Barcelona GSE la delimitació de les àrees d'influència dels centres docents en els ensenyaments sufragats amb fons públics de tots els municipis del territori.
 3. L'Idescat utilitzarà les dades del fitxer "Escolarització d'alumnat" i la informació necessària del Cens de població i habitatges de l'any 2011 per al desplegament dels treballs objecte d'aquest conveni.
 4. La Barcelona GSE, a través de la investigadora senyora Caterina Calsamiglia (d'ara en endavant, la investigadora), realitzarà l'execució tècnica dels treballs de recerca estadística acordats en aquest conveni.

Les parts signants es comprometen a col·laborar en tot moment, d'acord amb els principis de bona fe i eficàcia, a fi que el treball objecte d'aquest conveni pugui ser realitzat en els termes acordats.

CINQUENA.- Finançament del conveni

El conveni no preveu aportacions econòmiques de les parts signants.

SISENA.- Titularitat dels drets sobre els resultats de la investigació

La titularitat dels drets sobre els resultats del projecte d'investigació correspondran a l'Idescat, sense perjudici que la propietat intel·lectual sobre les publicacions acadèmiques que se'n derivin per part de la investigadora correspondrà al que estableixi la seva institució acadèmica.

El Departament d'Ensenyament, la Barcelona GSE i la investigadora podran difondre els resultats de la investigació citant la titularitat de l'Idescat, mentre que l'Idescat citarà la investigadora quan faci referència al projecte i als seus resultats.

L'Idescat, però, disposarà a cada moment de prioritat en el coneixement dels mètodes, informació i resultats de la modelització desenvolupada en execució dels treballs objecte del conveni.

SETENA.- Confidencialitat

Tota la informació intercanviada entre les parts signants relativa a aquest conveni i a les relacions que se'n derivin serà considerada com una informació confidencial.

La investigadora utilitzarà la informació confidencial a la qual tingui accés, que en cap cas contindrà la identificació directa de les persones, exclusivament per a complir amb les obligacions nascudes de la seva designació per a l'execució dels treballs relatius a l'objecte del conveni.

VUITENA.- Protecció de dades

Les parts signants d'aquest conveni s'obliguen a complir amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el Reglament de desplegament de la LOPD, aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, en allò que sigui d'aplicació al desenvolupament dels treballs en execució del conveni.

NOVENA.- Secret estadístic

La Barcelona GSE i la investigadora s'obliguen a mantenir el secret estadístic respecte a la informació relacionada amb aquest conveni, d'acord amb el que s'estableix a l'article 24 i següents de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

El deure de guardar el secret estadístic s'ha de mantenir fins i tot després que hagin finalitzat les activitats relatives a l'objecte del conveni.

La Barcelona GSE i la investigadora tenen prohibit difondre o comunicar a cap persona o entitat privada o pública cap informació que puguin conèixer, emparada pel secret estadístic.

 • Les tasques es realitzaran exclusivament en els espais que l'Idescat els hi facilitarà a l'efecte.
 • S'utilitzarà un ordinador sense connexió a la xarxa
 • Abans d'abandonar les instal·lacions de l'Idescat, s'eliminarà dels mitjans propis (ordinadors, discs durs, memòries o llistats en paper) qualsevol còpia de les dades originals individuals.

DESENA.- Vigència i durada

Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i finalitzarà el 30 de juny de 2016.

ONZENA.- Resolució

Seran causes de resolució d'aquest conveni les següents:

 • a) El compliment del termini de vigència.
 • b) El mutu acord entre les parts.
 • c) La renúncia d'una de les parts, amb un preavís de 15 dies.
 • d) L'incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en aquest conveni per alguna de les parts, sempre que l'incompliment no sigui degudament corregit.
 • e) Cas fortuït o força major.

DOTZENA.- Qüestions litigioses

Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament d'aquest conveni. En cas que no s'arribi a cap acord, les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment d'aquest conveni seran resoltes per l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Per tal que així consti, i en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l'encapçalament.

Pel Dpt. d'Ensenyament
Maria Jesús Mier i Albert
Per l'Idescat
Frederic Udina i Abelló
Per la Barcelona GSE
Teresa Garcia-Mila i Lloveras
La investigadora:
Caterina Calsamiglia