Saltar al contingut principal

Conveni 008/2018

CONVENI ENTRE L'INSTITUT D'ESTADISTICA DE CATALUNYA I L'INSTITUT D'ECONOMIA I GOVERNANÇA POLÍTICA PER A LA PROMOCIÓ DE L'ÚS D'INFORMACIÓ ESTADÍSTICA AMB FINALITATS DE RECERCA I DE MILLORA DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES

Barcelona, 30 de maig de 2018

REUNITS

D'una part, el senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant, Idescat), en representació d'aquest, segons nomenament atorgat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li atorga l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

I d'una altra, la senyora Marta Reynal Querol, directora de l'Institut d'Economia i Governança Política (en endavant, IPEG), fundació privada, que actua en nom i representació d'aquesta, amb CIF G-65975138 i domicili a Barcelona, carrer Ramon Trias Fargas, 25–27, i fent ús dels poders atorgats davant el notari de Barcelona senyor José Marqueño Ellacuria el 30 de maig de 2018, amb el número 1013 del seu Protocol.

Fent ús de les atribucions que els són pròpies, les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per formalitzar aquest acte i

MANIFESTEN

I. Que l'Idescat, en el marc definit pels articles 10 i 30 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, està interessat a impulsar l'ús de la informació estadística disponible amb finalitats científiques, en particular per a la recerca en l'àmbit de les ciències socials.

II. Que l'IPEG és un centre d'investigació privat, independent i sense ànim de lucre, inscrit en el Registre de fundacions privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 2800, que té per objecte la recerca en l'àmbit de l'economia política i de la governança.

L'IPEG, en el marc de les seves competències, està portant a terme dos projectes de recerca sota la direcció de la senyora Caterina Calsamiglia com a investigadora principal, en el marc del projecte europeu ERC Starting Grant 638893 "A Comprehensive Approach to School Choice and Education".

El primer projecte de recerca se centra en l'impacte del procés d'aprenentatge d'un infant al llarg de la seva vida escolar i la seva edat en el moment de començar l'escola. Es vol valorar com el fet d'haver nascut a principis o a finals d'any pot afectar el rendiment a l'escola al llarg de l'educació primària i secundària —les notes obtingudes, tant en les proves de competències bàsiques com en les avaluacions realitzades pels professors de l'escola—, les decisions sobre si abandonar o no i quins estudis realitzar.

El segon projecte de recerca estudia l'impacte del disseny de les àrees d'influència sobre el sistema educatiu. L'objectiu és entendre l'impacte que el disseny de les zones escolars té en la distribució dels nens i nenes en el territori i, en conseqüència, en la qualitat del sistema educatiu que en resulta.

L'Idescat, a partir de l'aprofitament de registres administratius amb finalitats estadístiques i de la integració amb fitxers estadístics, està elaborant el Registre estadístic d'alumnes de Catalunya (d'ara endavant, REALC) i el Registre estadístic de centres escolars (d'ara endavant, RECE), per conèixer el nivell d'estudis de la població, entre altres finalitats. Les fonts utilitzades són els censos de població i habitatge, el Registre estadístic de població (REP) i els registres administratius facilitats pel Departament d'Ensenyament, d'acord amb el conveni de col·laboració per a l'intercanvi d'informació entre el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l'Idescat, de 3 de març de 2017 (conveni 032/2016), que les parts declaren conèixer i acceptar.

Per al desenvolupament del projecte de recerca descrit, l'IPEG necessita tractar dades procedents del REALC i del RECE. Per tot això, amb l'objectiu de concretar les obligacions i actuacions, les parts acorden formalitzar aquest conveni de col·laboració d'acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte del conveni

L'objecte del present conveni és l'elaboració de dos treballs d'investigació, a partir de la integració de dades per part de l'Idescat de diversos fitxers administratius i estadístics, en el marc del projecte europeu ERC Starting Grant 638893.

El primer treball de recerca estudia les diferent formes en què l'edat d'accés a l'escola (pel fet d'haver nascut a principis o a finals d'any) afecta el rendiment de l'infant al llarg de la seva educació primària i secundària.

El segon treball estudia l'impacte del disseny del sistema d'elecció d'escola i, en particular, com el disseny de les zones escolars afecta la distribució dels nens i nenes en el territori, en les escoles i en el rendiment del sistema educatiu.

SEGONA. Obligacions de les parts

Les parts signants aportaran els recursos humans i tècnics necessaris per al desplegament del present conveni.

 1. L'Idescat facilitarà a partir del REALC i del RECE una mostra estadísticament representativa de la informació requerida, preparada expressament per a cadascun dels projectes de recerca.
 2. L'IPEG, a través de la investigadora, realitzarà l'execució tècnica dels treballs de recerca acordats en aquest conveni.
 3. La informació lliurada, així com les condicions de cessió i destrucció, es recolliran en els documents de compromís i de destrucció de dades corresponents.
 4. La tramesa de dades confidencials per part de l'Idescat es farà de forma segura.

TERCERA. Àmbit del PAAE 2018 de la recerca

Els treballs d'investigació estadística previstos en l'execució de l'objecte del conveni estan inclosos en els continguts de l'actuació estadística següent:

11 00 03

PROMOCIÓ DE L'ÚS D'INFORMACIÓ ESTADÍSTICA AMB FINALITATS DE RECERCA I DE MILLORA DE LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES

Ressenya: l'Idescat, d'acord amb el que disposa l'article 30 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, ha de promoure l'ús d'informació estadística amb finalitats de recerca i de millora de les polítiques públiques.

QUARTA. Equip responsable

Per part de l'IDESCAT, la persona responsable de fer el seguiment de les actuacions derivades del present conveni és el responsable de l'Àrea d'Estàndards i Qualitat. Per part de l'Institut d'Economia i Governança Política, la Dra. Caterina Calsamiglia.

CINQUENA. Obligacions econòmiques

El conveni no preveu aportacions econòmiques de les parts signants.

SISENA. Titularitat dels drets sobre els resultats de la investigació

La titularitat dels drets sobre els resultats dels projectes d'investigació correspon a l'Idescat, sense perjudici que la propietat intel·lectual sobre les publicacions acadèmiques que se'n derivin per part de la investigadora correspongui al que estableix la seva institució acadèmica.

L'IPEG i la investigadora, això no obstant, podran difondre els resultats de la investigació citant la titularitat de l'Idescat, i l'Idescat citarà la investigadora quan faci referència al projecte i als seus resultats.

L'Idescat disposarà a cada moment de prioritat en el coneixement dels mètodes, informació i resultats de la modelització desenvolupada en execució dels treballs de recerca objecte del conveni.

SETENA. Confidencialitat

Tota la informació intercanviada entre les parts signants relativa a aquest conveni i a les relacions que se'n derivin es considerarà informació confidencial.

La investigadora utilitzarà la informació confidencial a la qual tingui accés, que en cap cas contindrà la identificació directa de les persones, exclusivament per complir amb les obligacions per a l'execució dels treballs de recerca relatius a l'objecte del conveni.

VUITENA. Naturalesa

Aquest conveni té naturalesa administrativa i, per tant, es regeix pel que disposen la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

NOVENA. Protecció de dades personals

Les parts es comprometen a complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, en els termes que estableix el Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Específicament, s'obliguen a tractar les dades de manera lleial i lícita i a mantenir la confidencialitat sobre els assumptes dels quals tinguin coneixement per raó d'aquest acord, i no en poden fer difusió sense l'autorització expressa i per escrit de l'altra part i del titular de les dades, llevat dels supòsits en què el consentiment no sigui exigible d'acord amb el que disposa la normativa. La revelació de la informació confidencial, per part de qualsevol de les parts, pot donar lloc a les responsabilitats corresponents.

Així mateix, les parts es comprometen a:

 • Adoptar les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i n'evitin l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
 • Observar i adoptar les mesures de seguretat de les dades corresponents al nivell de seguretat adequat, amb l'objectiu d'impedir-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els perills a què estiguin exposades.
 • Fer extensives les obligacions establertes en aquest acord a tots els seus treballadors i col·laboradors, tant externs com interns.
 • No tractar les dades per a una finalitat diferent de la que figura en aquest conveni.

El deure de confidencialitat subsistirà després de finalitzar la vigència d'aquest conveni.

DESENA. Secret estadístic

Les parts s'obliguen a mantenir el secret estadístic respecte a la informació relacionada amb aquest acord, tal com s'estableix als articles 24 i següents de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

El deure de guardar secret estadístic s'ha de mantenir fins i tot després que hagin finalitzat les activitats relatives a l'execució de l'acord.

ONZENA. Comissió de Seguiment

Per al seguiment del present conveni es constituirà, en el termini dels dos mesos següents a la seva subscripció, una Comissió de Seguiment, que és l'òrgan de participació de les parts en l'execució dels treballs objecte del conveni i és competent, a més, per resoldre totes les qüestions que es derivin de la interpretació i execució del conveni.

La Comissió de Seguiment es reunirà sempre que les circumstàncies ho exigeixin, a proposta d'una de les parts.

DOTZENA. Vigència

Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i serà vigent per tot el temps que duri el desenvolupament dels projectes i, en tot cas, per un període màxim de quatre anys.

Això no obstant, les parts poden acordar-ne la pròrroga per un nou període de quatre anys més.

TRETZENA. Resolució

Aquest conveni s'extingeix pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o per haver incorregut en causa de resolució.

Són causes de resolució:

 • a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se'n acordat la pròrroga.
 • b) L'acord de les parts signants manifestat per escrit.
 • c) L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per algun dels signants.
 • d) La vulneració del secret estadístic.
 • e) L'incompliment de la normativa sobre protecció de dades personals.
 • f) Una decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
 • g) La impossibilitat sobrevinguda de dur a terme l'objecte del conveni.
 • h) Qualsevol altra causa prevista a les lleis.

CATORZENA. Solució de controvèrsies

Respecte als dubtes i controvèrsies que puguin sorgir sobre la interpretació d'aquest conveni, es dirimiran, en primer lloc, en el marc de la Comissió de Seguiment prevista a la clàusula onzena. En el cas que no se superin les desavinences, es posaran en coneixement i sota la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

I, com a prova de conformitat i d'acceptació, les parts signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la data que consten a l'encapçalament.

Per l'Idescat
Per l'IPEG