Saltar al contingut principal

Conveni 009/2014

CONVENI DE PRÒRROGA I MODIFICACIÓ DEL CONVENI FOMALITZAT EN DATA 28 DE JUNY DE 2010 ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA, LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I EL CONSORCI INSTITUT D'ESTUDIS REGIONALS I METROPOLITANTS DE BARCELONA PER A L'EDICIÓ 2010–2011 DE L'ENQUESTA DE CONDICIONS DE VIDA I HÀBITS DE LA POBLACIÓ DE CATALUNYA

A Barcelona, 9 d'abril de 2014

REUNITS

ENTITATS QUE HI INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel seu president, l'Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, i facultat en virtut de la Refosa 1/2014 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013; assistit pel secretari delegat, Sr. Joan Guasch Marimon. En virtut de les facultats conferides per Decret de la Presidència de la Corporació núm. 12577/13, de 16 de desembre de 2013, sobre delegació de funcions de Secretaria, publicat al BOPB de 20 de gener de 2014.

INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA (en endavant, IDESCAT), organisme autònom administratiu del Departament d'Economia i Coneixement, representat pel seu director, el Sr. Frederic Udina i Abelló, qui actua en nom i representació d'aquesta institució, segons el nomenament publicat pel Decret 361/2011, de 5 juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA (en endavant AMB, abans Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona); l'AMB es converteix en l'administració pública metropolitana en virtut de la llei 31/2010, i és representada pel seu gerent, el Sr. Ramon M. Torra i Xicoy, qui actua en l'exercici de les seves competències pròpies i les que té delegades en nom i representació d'aquesta institució, amb domicili social a Barcelona, al Carrer 62, núm. 18–18, Sector A de la Zona Franca, i amb codi d'identificació fiscal P-0800258-F, assistit en aquest acte pel senyor Sebastià Grau i Àvila, secretari general de l'AMB, nomenat per acord del Consell Metropolita de 21 de juliol de 2011, en funcions d'assessorament segons disposa l'apartat e) de l'article 3 del RD 1174/1987, de 18 de setembre, regulador del règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb habilitació nacional, i en l'exercici de les seves funcions de fedatari i d'assessorament legal, segons l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que certifico.

CONSORCI INSTITUT D'ESTUDIS REGIONALS I METROPOLITANS DE BARCELONA (en endavant, IERMB), representat pel seu gerent, el Sr. Juan Carlos Migoya Martínez, qui actua en l'exercici de les seves competències pròpies en nom i representació d'aquesta institució amb domicili social a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), al Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, Edifici MRA, planta 2a, i amb codi d'identificació fiscal P-0800013-E.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

I. Que l'enquesta sobre condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya és un instrument fonamental de generació d'informació de base, anàlisi de dinàmiques i processos socials i territorials de les condicions de vida i els hàbits de la població de Catalunya.

Amb la finalitat de complir amb l'objectiu del Pla estratègic de Catalunya i, en especial pel que fa a l'obtenció d'estadístiques al mínim cost possible, amb l'aprofitament màxim de les fonts existents, va donar lloc a la formalització d'un conveni de col·laboració institucional de data 28 de juny de 2010 entre la Diputació de Barcelona, l'Institut d'Estadística de Catalunya, la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona per a la realització de l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de població de Catalunya per a l'edició 2010–2011 i establir de comú acord les normes reguladores del seu desenvolupament.

II. Que l'execució de l'objecte del conveni estava prevista dins el període 2010–2013, i s'havia de portar a terme en 4 fases, tal com es desprèn dels pactes primer, quart, vuitè i dotzè del dit conveni.

En el pacte dotzè del conveni relatiu a la vigència s'establia el següent:

"El present conveni tindrà vigència a partir de la seva signatura i fins a la finalització dels treballs que en són objecte, en el marc dels successius programes anuals d'actuació estadística que facin referència a l'Enquesta. Això no obstant, s'estableix com a data límit de vigència el 31 de desembre de 2013."

III. Que no ha estat possible completar la 4ª fase en el termini previst, i és necessari aprovar una pròrroga.

IV. Que mitjançant escrit amb data 4 de desembre de 2013, el Consorci IERMB sol·licita una pròrroga per tal de poder donar compliment al conveni i finalitzar i publicar l'informe general de l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, que es preveu que estigui llest i es pugui fer la difusió durant els mes de març de 2014.

V. Atès que es considera adequada la pròrroga del conveni tal com es desprèn de l'informe del responsable de planificació estratègica de la Diputació de Barcelona amb data 9 de desembre de 2013.

VI. Atès que la Diputació de Barcelona personalitza una llarga i àmplia tradició de col·laboració amb diferents entitats locals en l'elaboració i producció estadística, vinculada bàsicament a l'àmbit econòmic i demogràfic.

VII. Que la minuta de conveni ha estat aprovada per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en la sessió del 19 de desembre de 2013.

Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i necessària per convenir, i de mutu acord fan constar els següents,

PACTES

Primer.- Objecte

És objecte del pressent conveni la pròrroga fins al 31.5.2014 i la modificació del conveni formalitzat en data 28 de juny de 2010 entre la Diputació de Barcelona, l'Institut d'Estadística de Catalunya, la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona per a l'edició 2010–2011 de l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, que tenia una vigència prevista fins al 31 de desembre de 2013.

Segon.- Compromisos de les parts

Amb aquest conveni, les parts adquireixen el compromís de prorrogar l'anterior, i la dita pròrroga suposa la modificació dels pactes següents, i que es concreta en allò que afecta la 4ª fase i la total execució de l'objecte del conveni i la data final de lliurament, que restaran de la forma que s'indica (els canvis es destaquen en negreta):

1) El pacte primer en el seu primer paràgraf quedarà redactat de la següent manera:

"Primer. Objecte del conveni

Aquest conveni té per objecte l'execució, dins el període 2010–maig de 2014, de la totalitat dels treballs necessaris per a la realització completa de l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, edició 2010–2011, (endavant l'Enquesta) així com les anàlisis i els estudis que esdevinguin vinculats a l'elaboració d'un informe general."

2) El pacte quart quedarà redactat de la següent manera:

"Quart. Fases i calendari per l'execució de l'Enquesta

Fase de treballs preliminars: gener 2010–juliol 2010

Fase de producció de la informació: setembre 2010–juliol 2011

Fase d'anàlisi i producció d'estudis: setembre 2011–juliol 2012

Fase de presentació, publicació i difusió: a partir de setembre 2011 (resultats bàsics i sintètics), fins al maig 2014 (segons el Pla de comunicació que s'acordi)"

3) El primer paràgraf del pacte vuitè quedarà redactat de la següent manera:

"Vuitè. Fase de presentació, publicació i difusió

La Comissió de Seguiment aprovarà el Pla de comunicació que establirà el calendari dels actes, les publicacions, els formats, els representants de les institucions que presentaran els resultats i l'execució d'altres activitats. Aquesta fase es podrà començar a executar a partir del setembre de 2011, amb la presentació dels resultats bàsics i sintètics, i fins al 31 de maig de 2014 en funció de les publicacions i el calendari d'activitats de difusió que s'acordi."

4) El pacte dotzè quedarà redactat de la següent manera:

"Dotzè. Vigència del conveni

El present conveni tindrà vigència a partir de la seva signatura i fins a la finalització del treballs que en són l'objecte, en el marc dels successius programes anuals d'actuació estadística que facin referència a l'Enquesta i s'estableix com a data límit de vigència el 31 de maig de 2014."

Tercer.- Vigència

Aquest conveni tindrà vigència des de la seva signatura fins al 31 de maig de 2014.

Quart.- Jurisdicció

Aquest conveni de col·laboració té naturalesa administrativa i les qüestions litigioses sorgides de la seva interpretació, modificació, resolució i efectes, seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa.

I, com a prova de conformitat, les parts signen per quadruplicat aquest conveni, en el lloc i la data que s'assenyalen.

Sr. Salvador Esteve i Figueres
President
Diputació de Barcelona
Sr. Ramon M. Torra i Xicoy
Gerent
Àrea Metropolitana de Barcelona
Sr Joan Guasch Marimon
Secretari Delegat
Diputació de Barcelona
Sr. Sebastià Grau i Àvila
Secretari General
Àrea Metropolitana de Barcelona
Sr. Frederic Udina i Abelló
Director
Institut d'Estadística de Catalunya
Sr. Juan Carlos Migoya Martínez
Gerent
Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona