Saltar al contingut principal

Conveni 009/2017

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I L'INSTITUT D'ESTADÍSTICA DE CATALUNYA PER A LA REALITZACIÓ CONJUNTA DE L'ENQUESTA DE CONDICIONS DE VIDA DE CATALUNYA 2017, HOMOLOGABLE ALS ESTÀNDARDS EUROPEUS (EU-SILC)

REUNITS

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, representat pel senyor Josep Ginesta i Vicente, secretari general del Departament, en virtut del nomenament efectuat pel Decret 23/2016, de 14 de gener, en ús de les competències que li corresponen d'acord amb l'article 13 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i segons el que estableix l'article 11 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

L'Institut d'Estadística de Catalunya (d'ara en endavant, Idescat), organisme autònom administratiu del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, amb CIF Q5850015H, representat pel senyor Frederic Udina i Abelló, director de l'Idescat, nomenat pel Decret 361/2011, de 5 de juliol, i en virtut de les facultats que li són atorgades per l'article 7 del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya (DOGC núm.

EXPOSEN

1. Que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya té atribuïda la competència en l'àmbit de les polítiques de serveis, prestacions i protecció socials, entre d'altres, i considera prioritària la disponibilitat d'informació el més acurada possible sobre les condicions de vida de la població catalana i el risc d'exclusió social a fi de poder planificar adequadament les polítiques socials per incidir-hi.

2. Que l'Idescat és l'òrgan estadístic de la Generalitat de Catalunya.

D'acord amb el Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Idescat, són funcions de l'Idescat, entre d'altres, "dur a terme les activitats estadístiques que li encomanen el Pla estadístic de Catalunya i els programes anuals d'actuació estadística que el despleguen".

D'altra banda, l'Idescat és l'organisme responsable de l'actuació estadística sobre l'explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de condicions de vida d'àmbit estatal per tal d'obtenir periòdicament informació estadística sobre la distribució de la renda entre la població.

3. Que el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2017 preveu la conveniència de promoure la millora de l'Enquesta de condicions de vida donant continuïtat a l'experiència satisfactòria de l'any 2016, amb la finalitat d'assolir els objectius que planteja la Unió Europea pel que fa a les estadístiques sobre renda i condicions de vida (EU-SILC).

Les dues institucions manifesten que els objectius de l'operació estadística que es proposa són del seu interès, tant pel que fa als continguts temàtics com a la cobertura territorial de referència i, per tot això, i per tal de complir amb el Pla estadístic de Catalunya i el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2017, les institucions signants expressen la voluntat d'establir les normes reguladores del desenvolupament dels treballs d'execució de l'Enquesta de condicions de vida de Catalunya 2017.

PACTES

Primer. Objecte del conveni

Aquest conveni té per objecte l'execució, en el període 2017&ndash2018, dels treballs necessaris per a la realització de l'Enquesta de condicions de vida de Catalunya 2017, prevista i programada al Programa anual d'actuació estadística per al 2017, així com el tractament de les dades i la tabulació dels resultats.

L'enquesta, en tant que estadística oficial de Catalunya, es durà a terme d'acord amb els principis tècnics i jurídics establerts per la Llei d'estadística de Catalunya, la Llei del Pla estadístic de Catalunya vigent, els programes anuals d'actuació estadística que la desenvolupin i la resta de normativa d'aplicació a l'estadística oficial.

En qualsevol cas, l'operació estadística s'adaptarà als requeriments establerts perquè pugui ser comparable i integrable a l'estadística europea EU-SILC (Survey of Income and Living Conditions), de la qual també forma part l'Estadística de condicions de vida que realitza l'INE per al conjunt d'Espanya.

Segon. Característiques bàsiques de l'operació

La mostra de l'enquesta estarà composta per un sol torn d'aproximadament 1.800 llars, per la qual cosa s'extraurà una mostra inicial de 2.688 llars distribuïdes per tot Catalunya. La selecció de la mostra es produirà en dues etapes. Una primera, de selecció de seccions censals, assegurant la seva distribució aleatòria i proporcional a la població per tot el territori català i d'acord amb el disseny mostral descrit. En la segona fase es procedirà a l'elecció aleatòria de 12 habitatges en cada secció censal elegida a la fase anterior.

Tercer. Fases i calendari per a l'execució de l'enquesta

Fase de treballs preliminars: gener 2017

Fase de treball de camp: febrer 2017 – setembre 2017

Fase de tractament i tabulació: setembre 2017 – març 2018

Fase de presentació, publicació i difusió: març 2018 – juliol 2018

Quart. Fase de treballs preliminars

En aquesta fase es procedirà a la redacció de la documentació tècnica, adequant els projectes homologats de referència EU-SILC a les circumstàncies específiques d'aquesta enquesta.

Cinquè. Fase de treball de camp

En aquesta fase s'inclou la preparació i la realització efectiva de l'enquesta a les llars, així com el seguiment, la coordinació i la supervisió necessaris per dur-la a terme.

Sisè. Fase de tractament i tabulació

En aquesta fase es validarà i depurarà la informació recollida i s'hi afegirà la informació administrativa d'origen fiscal.

Es realitzarà una tabulació per al conjunt de Catalunya i una altra, més reduïda, tenint en compte la capacitat representativa de la mostra, per a les altres unitats territorials previstes: municipi de Barcelona, resta de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, resta de la regió metropolitana i resta de Catalunya.

Setè. Fase de difusió

Un cop elaborada i publicada la tabulació dels resultats pel conjunt de Catalunya, es procedirà a presentar públicament els resultats pels àmbits territorials inferiors. El calendari d'aquesta presentació es realitzarà d'acord amb la programació dissenyada per la Comissió de seguiment.

Així mateix, s'elaborarà un document metodològic amb forma de memòria i compilació detallada de les especificacions metodològiques i tècniques acordades durant la realització de l'enquesta, així com un informe del desenvolupament del treball de camp i de les fases posteriors d'aquest.

Vuitè. Obligacions de les parts

Els treballs que són objecte d'aquest conveni es realitzaran per les parts que el subscriuen de la manera següent:

Per part de l'Idescat:

 • Dissenyar i fer l'extracció mostral segons els objectius explicitats en aquest acord.
 • Confeccionar el qüestionari definitiu atenent els requeriments d'estandardització.
 • Proporcionar el maquinari i el programari necessari per a la gestió del treball de camp, tant per al personal enquestador com per al personal de supervisió.
 • Dur a terme el treball de camp i coordinar-ne els treballs de seguiment i supervisió.
 • Aconseguir la informació administrativa necessària per completar la informació dels qüestionaris.
 • Validar i depurar amb criteris estàndard la informació recollida.
 • Realitzar l'explotació de la informació recollida i confeccionar la tabulació corresponent per al conjunt de Catalunya, garantint la comparabilitat amb la sèrie anterior i amb la d'altres territoris d'àmbit superior.
 • Realitzar l'explotació dels resultats corresponents als àmbits territorials inferiors a Catalunya tenint en compte els criteris de comparabilitat i de significativitat estadística.
 • Posar a disposició del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, abans de l'inici de la fase de difusió, les microdades de l'enquesta —degudament anonimitzades—.
 • Lliurar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sota condició d'embargament, els principals resultats de l'explotació amb quinze dies d'antelació a la difusió dels resultats de l'enquesta.
 • Exercir les funcions de secretaria de la Comissió de seguiment.

Per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:

Col·laborar en la definició tècnica de l'enquesta, que inclou en tot cas la revisió de les seves preguntes amb la finalitat d'adequar l'enquesta a la conjuntura social del moment.

Participar en el seguiment del treball de camp.

Participar en el disseny i execució del pla de difusió de l'enquesta.

Facilitar un espai de treball al personal dedicat a l'enquesta. Aquest espai s'ubicarà a les seus dels Serveis Territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i estarà dotat de telèfon i connexió a Internet. La responsabilitat del Departament es limitarà a facilitar l'espai de treball i a proporcionar i assumir el cost dels mitjans tècnics esmentats, sense que en cap cas suposi una vinculació laboral entre el Departament i les persones que designi l'Idescat per ubicar-se temporalment en aquests espais.

Novè. Comissió de seguiment

A la signatura d'aquest conveni es constituirà una Comissió de seguiment, formada per la persona responsable de la Subdirecció General de Producció i Coordinació de l'Idescat i la persona responsable del Gabinet Tècnic del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Hi actuarà com a secretari la persona responsable de l'Àrea d'Economia i Societat de la Subdirecció General de Producció i Coordinació de l'Idescat.

A les reunions de la Comissió de seguiment podran assistir-hi altres persones, quan així ho acordin ambdues parts, si ho consideren convenient.

La Comissió de seguiment és l'òrgan de participació de les parts en l'execució dels treballs objecte del conveni, d'acord amb el que estableixen els pactes que subscriuen.

Més àmpliament, la Comissió de seguiment és competent per resoldre totes les qüestions que es derivin de la interpretació i execució del conveni. Està facultada per crear, en el seu si, comissions tècniques mixtes per a l'anàlisi i supervisió d'aquells aspectes de l'operació que consideri oportuns.

La Comissió de seguiment es reunirà sempre que les circumstàncies ho exigeixin, a proposta d'una de les parts.

Desè. Finançament del conveni

El cost total estimat dels treballs realitzats durant l'any 2017 en l'edició 2017 de l'Enquesta de condicions de vida de Catalunya és de 325.000€ (tres-cents vint-i-cinc mil euros).

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies participarà econòmicament en la fase del treball de camp, que té un cost total estimat de 247.500€ (dos-cents quaranta-set mil cinc-cents euros) i es durà a terme de febrer a setembre de 2017.

Concretament, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies aportarà a l'Idescat, sempre que ho permetin les disponibilitats pressupostàries i d'acord amb les previsions del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, la quantitat de 40.000€ (quaranta mil euros), que representa un 16,16% del cost total estimat del treball de camp, a càrrec de la partida pressupostària D/227001300/121C/0000.

Aquest import es transferirà a l'Idescat en un únic pagament per la totalitat de l'import compromès al darrer trimestre del 2017, prèvia presentació de la corresponent factura electrònica per part de l'Idescat i un cop la Comissió de seguiment hagi validat els documents emesos per l'Idescat referents a la certificació del cost del treball de camp i a la Memòria tècnica de la seva execució.

Onzè. Confidencialitat de les dades de caràcter personal i secret estadístic

Les dades de caràcter personal que formin part dels treballs objecte d'aquest conveni seran tractades d'acord amb la normativa vigent aplicable en matèria de protecció de dades personals.

L'Idescat i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, atès el caràcter d'estadística oficial de l'enquesta, garantiran la preservació del secret estadístic en els termes establerts per la Llei d'estadística de Catalunya i la resta de normativa vigent que li sigui d'aplicació.

Dotzè. Difusió dels resultats de l'enquesta

La difusió dels resultats sintètics i bàsics derivats de l'enquesta es regirà d'acord amb el que disposa la legislació estadística catalana vigent.

Les parts signants d'aquest conveni, mitjançant la Comissió de seguiment, aprovaran el pla de difusió dels resultats sintètics i bàsics de l'enquesta.

Pel que fa a les publicacions i a la resta de productes de difusió, hi constaran representades les institucions signatàries d'aquest conveni.

Així, i d'acord amb el calendari oficial de difusió, es difondran els resultats per al conjunt de Catalunya. Aquesta publicació atendrà els criteris de comparabilitat amb la sèrie anterior cronològica i amb els resultats publicats per territoris d'àmbit superior. Després es procedirà a la publicació de resultats per als altres àmbits territorials previstos.

Les microdades de l'enquesta —degudament anonimitzades— estaran a disposició de les entitats signats. La Comissió de seguiment aprovarà els criteris per a la cessió d'aquesta informació a altres institucions o individus interessats.

En tot cas, qualsevol ús públic que es faci de la informació generada per aquesta operació estadística —per part de les entitats signants o de terceres a les quals es faci cessió de dades— implicarà la menció del nom de l'operació i de les entitats signants.

Igualment, es podran utilitzar llicències Creative Commons de reconeixement d'autoria, per a usos no comercials i sense obra derivada (CC BY NC ND), per a la difusió d'obres que derivin d'aquests resultats quan s'hagin de protegir especialment d'acord amb la Llei de propietat intel·lectual.

Catorzè. Vigència del conveni

El present conveni tindrà vigència a partir de la seva signatura i fins a la finalització dels treballs que en constitueixen l'objecte. Això no obstant, s'estableix com a data límit de vigència el 31 de juliol de 2018.

Quinzè. Resolució

El conveni es podrà resoldre amb anterioritat al transcurs del seu termini màxim de vigència. Són causes de resolució anticipada del conveni les següents:

 • a) El mutu acord de les parts, que s'instrumentarà per escrit.
 • b) L'incompliment per qualsevol de les parts de les obligacions assumides; en aquest cas, l'altra part podrà optar per exigir-ne el compliment o bé resoldre el conveni.
 • c) Quan es doni la impossibilitat material d'acomplir el conveni.
 • d) La vulneració del secret estadístic per qualsevol de les parts.
 • e) Qualsevol altra causa legalment establerta.

Setzè. Solució de controvèrsies

I, en prova de conformitat, les parts que l'atorguen signen el present conveni.

Frederic Udina i Abelló
Director de l'Institut d'Estadística de Catalunya
Josep Ginesta i Vicente
Secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies